Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 13 maart 2027

 

Lukas 5:27-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem. En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en [er] was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten. En hun Schriftgeleerden en de Farizeen murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering."

"Jezus vertrok en onderweg zag hij een tollenaar, een zekere Levi, bij zijn tolhuis zitten. Jezus zei tegen hem: 'Volg mij.' Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi bood Jezus bij zich thuis een groot feestmaal aan. Er waren veel tollenaars en ook anderen, die met hen meeaten. De FarizeeŽn en hun schriftgeleerden zeiden vol afkeuring tegen zijn leerlingen: 'Waarom eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?' Toen gaf Jezus dit antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen tot een nieuw leven te roepen, maar zondaars.'"

"Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 'Volg mij!' Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De FarizeeŽn en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' Maar Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.'"

"Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 'Volg mij!' Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De FarizeeŽn en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' Maar Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.'"

"Kort daarna reisde Jezus verder. Onderweg zag Hij Levi, een tolontvanger, voor zijn tolhuis zitten. Jezus zei tegen hem: "Kom, ga met Mij mee." Levi stond op, liet alles achter en ging met Hem mee. Enige tijd later organiseerde Levi een grote feestmaaltijd ter ere van Jezus. Onder de genodigden waren ook veel tolontvangers. De FarizeeŽrs en godsdienstleraars zeiden tegen Jezus' discipelen: "Onbegrijpelijk dat u met zulk soort mensen aan tafel gaat." Toen nam Jezus het woord: "Weet u wie een dokter nodig hebben? Zieke mensen, maar gezonde niet. Ik ben gekomen om een ommekeer te brengen in het leven van slechte mensen. Maar Ik besteed mijn tijd niet aan mensen die denken dat ze al goed genoeg zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is om een aantal redenen gekomen, maar het uitreiken naar zondaars was duidelijk ťťn van de voornaamste. Jezus' meest harde woorden waren voor hen die "dachten dat zij al goed genoeg waren".  

Religieuze mensen zijn vaak jaloers wanneer hun wensen niet worden vervuld door hun kerk of door hun kerkleiders. Niettemin zal ieder kerk die Jezus in de wereld wil vertegenwoordigen (m.a.w. werkelijk het Lichaam van Christus wil zijn) zich door dezelfde waarden moeten laten leiden als die waar Jezus zich door liet leiden.  

Eťn van deze waarden is duidelijk een passie om uit te reiken naar hen die buiten de genade zijn, eerder dan hen te plezieren die de genade al ontvangen hebben. Stel je voor wat er zou gebeuren wanneer alle leerlingen van Jezus door die passie bevangen zouden raken!

 

Gebed:

O HEER God Almachtig, vergeef ons en help ons om onze wegen te veranderen. Ik beken dat de kerk vandaag de dag veel te veel bezig is met de wensen van hen die al gered zijn en zeuren over kleinigheden in de kerk die niet naar hun wens zijn. Giet uw Heilige Geest uit over uw mensen op een speciale manier, zodat wij gegrepen worden door een diepe bezorgdheid over hen die Jezus niet kennen en die geen hoop in zijn genade hebben. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 5:27-39

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem. En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en [er] was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten. En hun Schriftgeleerden en de Farizeen murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook [de] [discipelen] der Farizeen, maar de Uwe eten en drinken? Doch Hij zeide tot hen: Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe [het] [oude], en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwen wijn in oude [leder] zakken; anders zo zal de nieuwe wijn de [leder] zakken doen bersten, en de [wijn] zal uitgestort worden, en de [leder] zakken zullen verderven. Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe [leder] zakken doen, en zij worden beide te zamen behouden. En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: De oude is beter."

"Jezus vertrok en onderweg zag hij een tollenaar, een zekere Levi, bij zijn tolhuis zitten. Jezus zei tegen hem: 'Volg mij.' Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Levi bood Jezus bij zich thuis een groot feestmaal aan. Er waren veel tollenaars en ook anderen, die met hen meeaten. De FarizeeŽn en hun schriftgeleerden zeiden vol afkeuring tegen zijn leerlingen: 'Waarom eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?' Toen gaf Jezus dit antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen tot een nieuw leven te roepen, maar zondaars.' Ook zei men tegen Jezus: 'De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen gebeden, en de leerlingen van de Farizeeen ook; maar uw leerlingen eten en drinken maar!' Jezus antwoordde: 'Kun je op een bruiloft de gasten soms laten vasten? Terwijl de bruidegom bij hen is? Maar er komt een andere tijd, en dan, als de bruidegom van hen wordt weggehaald, dan is het voor hen de tijd om te vasten.' Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Niemand scheurt een stuk van een nieuwe jas af om een oude te verstellen. Doet hij het wel, dan vernielt hij de nieuwe, en bij de oude jas past de nieuwe lap ook niet. Zo doet ook niemand jonge wijn in oude wijnzakken. Doet hij het wel, dan scheurt de jonge wijn de zakken kapot; de wijn loopt weg en de zakken worden onbruikbaar. Nee, jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft wil jonge; hij zegt: De oude wijn is goed.'"

"En daarna vertrok Hij en zag een tollenaar, Levi genaamd, bij zijn tolhuis zitten en Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem. En Levi richtte een grote maaltijd voor Hem aan in zijn huis, en er was een grote menigte tollenaars en anderen, die met hen aan tafel waren. En de Farizeeen en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering. Doch zij zeiden tot Hem: De discipelen van Johannes vasten dikwijls en doen hun gebeden, en zo ook die der Farizeeen, maar die van U eten en drinken. Jezus zeide tot hen: Kunt gij soms de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Doch er zullen [andere] dagen komen, en wanneer de bruidegom van hen weggenomen is, dan zullen zij vasten, in die dagen. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af om die op een oud kledingstuk te zetten. Anders zal hij niet alleen het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en de zakken gaan verloren; maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen. En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk."

"Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 'Volg mij!' Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De FarizeeŽn en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' Maar Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.' Ze zeiden tegen hem: 'De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de FarizeeŽn doen, maar die van u eten en drinken maar.' Jezus zei: 'U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.' Hij vertelde hun ook een gelijkenis: 'Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: "De oude wijn is goed!"'"

"Kort daarna reisde Jezus verder. Onderweg zag Hij Levi, een tolontvanger, voor zijn tolhuis zitten. Jezus zei tegen hem: "Kom, ga met Mij mee." Levi stond op, liet alles achter en ging met Hem mee. Enige tijd later organiseerde Levi een grote feestmaaltijd ter ere van Jezus. Onder de genodigden waren ook veel tolontvangers. De FarizeeŽrs en godsdienstleraars zeiden tegen Jezus' discipelen: "Onbegrijpelijk dat u met zulk soort mensen aan tafel gaat." Toen nam Jezus het woord: "Weet u wie een dokter nodig hebben? Zieke mensen, maar gezonde niet. Ik ben gekomen om een ommekeer te brengen in het leven van slechte mensen. Maar Ik besteed mijn tijd niet aan mensen die denken dat ze al goed genoeg zijn." Zij hadden ook kritiek dat Jezus' discipelen gewoon aten en dronken in plaats van te vasten en te bidden. "Wat een verschil met de discipelen van Johannes de Doper en die van ons!" zeiden zij. Jezus vroeg: "Moeten gelukkige mensen vasten? Wilt u dat de bruiloftsgasten het heerlijke eten weigeren, terwijl de bruidegom nog bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom gedood zal worden. Dan zullen ze niet willen eten." Om duidelijk te maken wat Hij precies bedoelde, gaf Hij hun dit voorbeeld: "Men knipt toch niet een stuk uit een nieuwe jas om een oude mee te verstellen? Dat zou zonde zijn van die nieuwe jas. En de oude jas zou er toch niet mee gemaakt kunnen worden, omdat de nieuwe stof zou gaan krimpen. Zowel de oude jas als de nieuwe lap zouden scheuren. Men doet ook geen jonge wijn in oude leren zakken. Want door het gisten van de jonge wijn zou het oude, stugge leer gaan scheuren. Zowel de oude zakken als de jonge wijn zouden verloren gaan. Nee, jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Als iemand van de oude wijn heeft gedronken, wil hij de nieuwe niet eens proeven. Hij vindt de oude goed genoeg."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

12 maart 2027 Lukas 5:21-26
11 maart 2027 Lukas 5:17-20
10 maart 2027 Lukas 5:14-16
9 maart 2027 Lukas 5:12-13
8 maart 2027 Lukas 5:8-11
7 maart 2027 Lukas 5:2-7
6 maart 2027 Lukas 5:1
 

Home