Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 10 maart 2027

 

Lukas 5:14-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, [zeide] [Hij], vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om [Hem] te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden. Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad [aldaar]."

"'Zeg het tegen niemand,' beval Jezus hem, 'maar ga u aan de priester laten zien en breng voor uw genezing een offer, zoals Mozes het heeft voorgeschreven. Dan heeft men het bewijs van uw genezing.' Er werd steeds meer over Jezus gesproken en massa's mensen stroomden samen om naar hem te luisteren en om van hun kwalen genezen te worden. Maar hij trok zich telkens terug op eenzame plekken om te bidden."

"Hij beval hem er met niemand over te spreken, maar zei: 'Ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder, en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden."

"Hij beval hem er met niemand over te spreken, maar zei: 'Ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder, en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden."

"Jezus zei dat hij er met niemand over mocht praten. "Ga naar de priester en laat u onderzoeken. Doe wat in de wet van Mozes staat en breng het offer voor de genezing van melaatsheid. Dan zal niemand kunnen ontkennen dat u genezen bent." Toch wist iedereen binnen de kortste tijd wat voor kracht er van Jezus uitging. Van alle kanten stroomden de mensen toe om te luisteren naar wat Hij zei en om genezen te worden. Maar Hij trok Zich terug. Hij wilde ergens alleen zijn om te bidden."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus wilde geen show van zijn wonderen maken. Zijn bedoeling met het genezen van de man die aan lepra leed, was om hem lief te hebben en te zegenen en niet om publiek te trekken.  

En dus, terwijl de mensenmenigten om hem heen groeiden omdat men hoorde van zijn grote en krachtige daden, trok Jezus zich terug. Dat deed hij niet om zich te verbergen en aan mensen te onttrekken. Het waren momenten voor hem waarop hij alleen kon zijn met God en zijn gerichtheid op zijn opdracht en doel te vernieuwen.  

Jezus wist dat het van het grootste belang was om te voorkomen dat de massa's mensen om hem heen zouden bepalen hoe zijn missie verliep. Hij was op aarde om het werk van God te doen. Dat werk concentreerde zich op het geven van hoop, vrijheid, genezing, leven en redding, om dat alles voor ieder van ons mogelijk te maken. Jezus zou dat alleen op een blijvende manier kunnen bewerkstelligen als hij zijn Vader de voortgang van zijn missie zou laten leiden.  

Jezus trok zich terug om alleen met God te kunnen zijn en om aan God - niet aan de menigte en ook niet aan zijn ego - de leiding over zijn bediening te laten. Dit is een krachtig voorbeeld voor ieder van ons, vooral voor leiders van kerken en leiders van de dienende taken!

 

Gebed:

Vergeef mij, lieve Vader, want ik heb vaak geprobeerd om met behulp van mijn eigen 'wijsheid' en wensen mijn weg te vinden, voordat ik uw leiding ging zoeken. Ik weet niet of dat de zonde is van hoogmoed of bewuste stommiteit, maar ik wil aan u bekennen dat ik weet dat ik er een puinhoop van maak wanneer ik mijn eigen weg volg. Geef mijn hart een dieper verlangen om in uw nabijheid te zijn. Trek mijn hart tot u, God, en reinig mij niet alleen, maar geef mij alstublieft ook een heilige honger naar u. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 5:12-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er [was] een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem. En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, [zeide] [Hij], vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om [Hem] te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden. Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad [aldaar]."

"Op een keer, toen Jezus weer in een stad was, was er een man die helemaal melaats was. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich voor hem neer en smeekte: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' En meteen verdween zijn melaatsheid. 'Zeg het tegen niemand,' beval Jezus hem, 'maar ga u aan de priester laten zien en breng voor uw genezing een offer, zoals Mozes het heeft voorgeschreven. Dan heeft men het bewijs van uw genezing.' Er werd steeds meer over Jezus gesproken en massa's mensen stroomden samen om naar hem te luisteren en om van hun kwalen genezen te worden. Maar hij trok zich telkens terug op eenzame plekken om te bidden."

"En het geschiedde, toen Hij in een van de steden was, zie, daar was een man vol melaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte Hem, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid. En Hij gebood hem het aan niemand te zeggen, maar [zeide Hij] ga heen, toon u aan de priester en breng het offer voor uw reiniging, gelijk Mozes voorgeschreven heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te horen en zich te laten genezen van hun ziekten. Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden."

"In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein!' En meteen verdween zijn huidvraat. Hij beval hem er met niemand over te spreken, maar zei: 'Ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder, en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden."

"In één van de stadjes waar zij kwamen, viel hun oog op een man die zwaar melaats was. Toen de man Jezus zag aankomen, viel hij voor Hem neer met zijn gezicht in het stof. "Here," smeekte hij, "als U wilt, kunt U mij genezen." Jezus stak Zijn hand uit, raakte de man aan en zei: "Natuurlijk wil Ik dat. Wees genezen van deze z iekte." En de melaatsheid verdween onmiddellijk. Jezus zei dat hij er met niemand over mocht praten. "Ga naar de priester en laat u onderzoeken. Doe wat in de wet van Mozes staat en breng het offer voor de genezing van melaatsheid. Dan zal niemand kunnen ontkennen dat u genezen bent." Toch wist iedereen binnen de kortste tijd wat voor kracht er van Jezus uitging. Van alle kanten stroomden de mensen toe om te luisteren naar wat Hij zei en om genezen te worden. Maar Hij trok Zich terug. Hij wilde ergens alleen zijn om te bidden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

9 maart 2027 Lukas 5:12-13
8 maart 2027 Lukas 5:8-11
7 maart 2027 Lukas 5:2-7
6 maart 2027 Lukas 5:1
5 maart 2027 Lukas 4:42-44
4 maart 2027 Lukas 4:40-41
3 maart 2027 Lukas 4:38-39
 

Home