Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 9 maart 2027

 

Lukas 5:12-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er [was] een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem."

"Op een keer, toen Jezus weer in een stad was, was er een man die helemaal melaats was. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich voor hem neer en smeekte: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' En meteen verdween zijn melaatsheid."

"In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein!' En meteen verdween zijn huidvraat."

"In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein!' En meteen verdween zijn huidvraat."

"In één van de stadjes waar zij kwamen, viel hun oog op een man die zwaar melaats was. Toen de man Jezus zag aankomen, viel hij voor Hem neer met zijn gezicht in het stof. "Here," smeekte hij, "als U wilt, kunt U mij genezen." Jezus stak Zijn hand uit, raakte de man aan en zei: "Natuurlijk wil Ik dat. Wees genezen van deze z iekte." En de melaatsheid verdween onmiddellijk."

 

Overdenking van vandaag:

In deze eenvoudige maar opzienbarende gebeurtenis zien wij twee krachtige benaderingen van genade. Als eerste zien we een enorm geloof in Jezus. De man geloofde dat Jezus de ongeneeslijke mensen kon genezen. Hij geloofde dat Jezus hem zijn leven kon teruggeven. Dat geweldige geloof leidde hem naar Jezus - het hoofd gebogen - om Jezus te eren en hem om hulp te vragen.  

Ten tweede zien we de liefde van Jezus. Terwijl de man door de woorden van Jezus geneest (denk eraan dat één van de voornaamste thema's van een aantal van de kortgeleden behandelde verhalen over Jezus de kracht en het gezag van zijn woorden is!), wordt onze aandacht gericht op het aanraken door Jezus. Maar het was niet een aanraking van genezing; genezing gebeurt door het door Jezus gesproken woord, maar door de aanraking van Jezus komt genade! Jezus raakt een man aan die volgens de geloofsregels onrein was en daarmee laat hij de man weten dat er zelfs in zijn verziekte en onreine toestand van hem wordt gehouden.  

De boodschap voor ons is duidelijk: wij komen naar Jezus toe zonder iets te eisen en in de wetenschap dat hij alles is. Wanneer wij onszelf aan hem aanbieden, ontdekken wij dat hij ons niet alleen geeft wat wij willen, maar dat hij ons ook zegent met datgene wat wij het meest nodig hebben - persoonlijke liefde en aanvaarding door onze maker en Heer!

 

Gebed:

O geweldige, genadevolle God almachtig. Hoe kan ik uw liefde ooit bevatten? U bent majestueus en onbegrensd en ik ben beperkt en gevallen. Dank u voor het naar mij uitreiken van uw hand van genade in Jezus en dat u ervoor gekozen hebt om mij in uw genade op te nemen. In de naam van Jezus prijs ik u en dank ik u. Amen.

 

Contekst: Lukas 5:12-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er [was] een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem. En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, [zeide] [Hij], vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om [Hem] te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden. Maar Hij vertrok in de woestijnen, en bad [aldaar]."

"Op een keer, toen Jezus weer in een stad was, was er een man die helemaal melaats was. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich voor hem neer en smeekte: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' En meteen verdween zijn melaatsheid. 'Zeg het tegen niemand,' beval Jezus hem, 'maar ga u aan de priester laten zien en breng voor uw genezing een offer, zoals Mozes het heeft voorgeschreven. Dan heeft men het bewijs van uw genezing.' Er werd steeds meer over Jezus gesproken en massa's mensen stroomden samen om naar hem te luisteren en om van hun kwalen genezen te worden. Maar hij trok zich telkens terug op eenzame plekken om te bidden."

"En het geschiedde, toen Hij in een van de steden was, zie, daar was een man vol melaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich op zijn aangezicht en smeekte Hem, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit, raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid. En Hij gebood hem het aan niemand te zeggen, maar [zeide Hij] ga heen, toon u aan de priester en breng het offer voor uw reiniging, gelijk Mozes voorgeschreven heeft, hun tot een getuigenis. Maar het gerucht over Hem ging steeds verder rond en vele scharen stroomden samen om te horen en zich te laten genezen van hun ziekten. Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden."

"In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein!' En meteen verdween zijn huidvraat. Hij beval hem er met niemand over te spreken, maar zei: 'Ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar het nieuws over hem verspreidde zich juist verder, en grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden."

"In één van de stadjes waar zij kwamen, viel hun oog op een man die zwaar melaats was. Toen de man Jezus zag aankomen, viel hij voor Hem neer met zijn gezicht in het stof. "Here," smeekte hij, "als U wilt, kunt U mij genezen." Jezus stak Zijn hand uit, raakte de man aan en zei: "Natuurlijk wil Ik dat. Wees genezen van deze z iekte." En de melaatsheid verdween onmiddellijk. Jezus zei dat hij er met niemand over mocht praten. "Ga naar de priester en laat u onderzoeken. Doe wat in de wet van Mozes staat en breng het offer voor de genezing van melaatsheid. Dan zal niemand kunnen ontkennen dat u genezen bent." Toch wist iedereen binnen de kortste tijd wat voor kracht er van Jezus uitging. Van alle kanten stroomden de mensen toe om te luisteren naar wat Hij zei en om genezen te worden. Maar Hij trok Zich terug. Hij wilde ergens alleen zijn om te bidden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 maart 2027 Lukas 5:8-11
7 maart 2027 Lukas 5:2-7
6 maart 2027 Lukas 5:1
5 maart 2027 Lukas 4:42-44
4 maart 2027 Lukas 4:40-41
3 maart 2027 Lukas 4:38-39
2 maart 2027 Lukas 4:33-37
 

Home