Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 23 februari 2027

 

Lukas 4:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd."

"Toen de duivel hem op alle mogelijke manieren op de proef had gesteld, ging hij van hem weg, tot een bepaalde tijd."

"Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan."

"Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan."

"Zo probeerde de duivel op alle mogelijke manieren Jezus om te praten. Maar zonder succes. Daarom liet hij Hem voorlopig met rust."

 

Overdenking van vandaag:

Er is een spookachtig en onheilspellend signaal in Lucas' samenvatting van het vertrek van de duivel. Terwijl Jezus deze confrontatie gewonnen mag hebben, wil Lucas dat wij weten dat het kwaad op de loer ligt voor een geschikt moment. Dit keer verslagen, kiest de verschrikkelijke bedrieger zijn tijd en zijn methoden zorgvuldig. We weten dat uiteindelijk de grootste test zal plaatsvinden in de hof van Getsemane en op een heuvel die wij Calvarie wij noemen.  

Natuurlijk zullen er schermutselingen zijn tussendoor. Jezus zou ze allemaal winnen. Geen demon, geen kwaad, geen macht kan tegen hem op. Maar de gemene doorzetter zou niet nutteloos gaan zitten toekijken terwijl Jezus' dienen enorm groeide.  

Hij zou Jezus' eigen discipel Judas gebruiken voor zijn plan van verraad, spot en dood. Hij zou Jezus' sterkste en meest verbale aanhanger Petrus neerslaan. Hij zou alle discipelen verbijsteren en zij zouden hun Rabbi in de steek laten en hem verlaten op het moment dat hij ze nodig had.  

Ja, de duivel is een vieze vechtjas die speelt met zijn eigen regels met slechts een doel - de vernietiging van al het goede en het goddelijke. Alstublieft, lieve christen, twijfel nooit aan de realiteit, de onoprechtheid of de wreedheid van deze opportunistische tegenstander. Tegelijkertijd, besef dat degene die je aanbidt gezegevierd heeft over de duivel en zijn slaven en ons zijn Geest beloofd heeft om ons te helpen om hetzelfde te doen.

 

Gebed:

Glorieuze God, de grote Almachtige, geef me vertrouwen en moed door Jezus' overwinning op de duivel in iedere veldslag, groot en klein. Help me alstublieft te delen in de uiteindelijke overwinning wanneer de Heer Jezus terugkeert in zijn glorie. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 4:1-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn; En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geeindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver [koninkrijken] geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts; Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd."

"Vol van de heilige Geest ging Jezus van de Jordaan weg, de woestijn in. Hij bleef er veertig dagen, geleid door de Geest. Daar werd hij door de duivel op de proef gesteld. Al die dagen at hij niets, en toen ze voorbij waren, had hij honger. De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen hier dat hij in brood moet veranderen.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: Een mens leeft niet van brood alleen.' Toen nam hij Jezus mee naar een hoog punt en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 'Al die macht, al die pracht, zal ik u geven,' zei hij, 'want zij zijn mij in handen gegeven en ik kan ze geven aan wie ik wil. Kniel dus in aanbidding voor mij neer, en het is allemaal van u.' Jezus antwoordde hem: 'Er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, en vereer hem alleen.' Daarna bracht de duivel hem naar Jeruzalem, zette hem boven op het tempeldak en zei: 'Als u de Zoon van God bent, laat u dan van hier naar beneden vallen! Want er staat geschreven: God zal zijn engelen sturen om over u te waken. En ook: Zij zullen u dragen op hun handen, u zult zich aan geen steen stoten.' Jezus antwoordde hem: 'Er is ook gezegd: Stel de Heer, uw God, niet op de proef.' Toen de duivel hem op alle mogelijke manieren op de proef had gesteld, ging hij van hem weg, tot een bepaalde tijd."

"Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd."

"Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."' Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken." En ook: "Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen."' Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan."

"Jezus ging vol van de Heilige Geest uit de Jordaanvallei weg. De Geest leidde Hem naar de woestijn van Judea waar Hij veertig dagen bleef. Daar probeerde de duivel voortdurend Hem te verleiden om naar hem te luisteren. Al die tijd at Jezus niets en op het laatst kreeg Hij veel honger. De duivel zei: "Als U de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden." Maar Jezus antwoordde: "In de Boeken staat dat er in het leven belangrijker dingen zijn dan brood alleen." De duivel nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet Hem in een oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien. "Kijk," zei hij, "dat zal ik U allemaal geven, met al hun roem en eer erbij. Want het is allemaal van mij. Ik geef het aan wie ik wil. Als U mij aanbidt, krijgt U het allemaal." Jezus antwoordde: "Er staat in de Boeken dat wij alleen God mogen aanbidden en niemand anders." Daarna nam de duivel Hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. "Als U de Zoon van God bent," zei hij, "spring dan naar beneden. Want er staat in de Boeken dat God Zijn engelen zal sturen om U te beschermen. Zij zullen U opvangen, zodat U niet te pletter slaat." Jezus antwoordde: "Maar er staat ook dat men God niet mag uitdagen." Zo probeerde de duivel op alle mogelijke manieren Jezus om te praten. Maar zonder succes. Daarom liet hij Hem voorlopig met rust."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

22 februari 2027 Lukas 4:9-12
21 februari 2027 Lukas 4:5-8
20 februari 2027 Lukas 4:3-4
19 februari 2027 Lukas 4:1-2
18 februari 2027 Lukas 3:23-38
17 februari 2027 Lukas 3:23
16 februari 2027 Lukas 3:21-22
 

Home