Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 17 februari 2027

 

Lukas 3:23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren [oud] te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den [zoon] van Heli,"

"Toen Jezus zijn werk begon, was hij ongeveer dertig jaar oud. Men kende hem als de zoon van Jozef. Jozef was de zoon van Eli,"

"Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,"

"Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,"

"Jezus begon in het openbaar op te treden toen Hij ongeveer dertig jaar oud was. Men dacht dat Jozef Zijn vader was."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus begon zijn dienen. Hij heeft doop aanvaard, was gezalfd met de Heilige Geest en had de bevestiging van God ontvangen. Nu begint hij de publieke kant van zijn leven.  

Als hij de zoon van Jozef van Nazareth zou zijn, zou er weinig reden zijn om enig deel van zijn leven publiekelijk te beschrijven. In een klein stadje zou niemand van belang Jezus kennen of om zijn daden geven. Nu begint hij zijn openbaar dienen dat miljarden mensen in de loop van de tijd zal raken.  

Net zoals Jezus' start klein was, zo was ook zijn gezin klein en onbeduidend. Maar ze zijn verbonden aan een lange lijn van mensen - van wie sommigen belangrijk zijn en velen niet - die zich uitstrekt terug naar Abraham en uiteindelijk terug naar Adam en uiteindelijk de gehele weg terug naar God.  

Dus op drie manieren begint Jezus zijn dienen als Gods Zoon: ten eerste, hij is Gods Zoon door de conceptie van de Geest. Ten tweede, hij is Gods Zoon door de zalving van de Heilige Geest bij zijn doop. Tenslotte is hij de zoon van God zoals wij allemaal zijn, een kind van de mensheid van wie het begin terug voert naar het creatieve werk van God.  

We hebben allemaal een plek om te beginnen. De sleutel is om te beginnen. Ben jij begonnen? Waar wacht je nog op?

 

Gebed:

O roemrijke God en Vader van de Heer Jezus Christus, dank u voor uw werk dat u onder ons doet. Dank u dat uw Messias, mijn Heiland zijn dienen begonnen is op een manier die zinvol is voor ons stervelingen. Dank u voor zijn verbondenheid met ons door menselijke zwakheid en lichaam. Dank u dat hij een ervaring had die ik ook kan delen, de genade van de doop.
Dank u voor de Heilige Geest dat mij uw kind maakt, in sommige opzichten vergelijkbaar met de manier waarop Jezus uw kind was. Dank u voor een moment van beginnen. Nu vraag ik, lieve Heer, mij te helpen als ik probeer verder te komen dan het beginpunt om te doen wat u mij wilt laten doen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 3:21-38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus [ook] gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd; En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren [oud] te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den [zoon] van Heli, Den [zoon] van Matthat, den [zoon] van Levi, den [zoon] van Melchi, den [zoon] van Janna, den [zoon] van Jozef, Den [zoon] van Mattathias, den [zoon] van Amos, den [zoon] van Naum, den [zoon] van Esli, den [zoon] van Naggai, Den [zoon] van Maath, den [zoon] van Mattathias, den [zoon] van Semei, den [zoon] van Jozef, den [zoon] van Juda, Den [zoon] van Johannes, den [zoon] van Rhesa, den [zoon] van Zorobabel, den [zoon] van Salathiel, den [zoon] van Neri, Den [zoon] van Melchi, den [zoon] van Addi, den [zoon] van Kosam, den [zoon] van Elmodam, den [zoon] van Er, Den [zoon] van Joses, den [zoon] van Eliezer, den [zoon] van Jorim, den [zoon] van Matthat, den [zoon] van Levi, Den [zoon] van Simeon, den [zoon] van Juda, den [zoon] van Jozef, den [zoon] van Jonan, den [zoon] van Eljakim, Den [zoon] van Meleas, den [zoon] van Mainan, den [zoon] van Mattatha, den [zoon] van Nathan, den [zoon] van David, Den [zoon] van Jesse, den [zoon] van Obed, den [zoon] van Booz, den [zoon] van Salmon, den [zoon] van Nahasson, Den [zoon] van Aminadab, den [zoon] van Aram, den [zoon] van Esrom, den [zoon] van Fares, den [zoon] van Juda, Den [zoon] van Jakob, den [zoon] van Izak, den [zoon] van Abraham, den [zoon] van Thara, den [zoon] van Nachor, Den [zoon] van Saruch, den [zoon] van Ragau, den [zoon] van Falek, den [zoon] van Heber, den [zoon] van Sala, Den [zoon] van Kainan, den [zoon] van Arfaxad, den [zoon] van Sem, den [zoon] van Noe, den [zoon] van Lamech, Den [zoon] van Mathusala, den [zoon] van Enoch, den [zoon] van Jared, den [zoon] van Malaleel, den [zoon] van Kainan, Den [zoon] van Enos, den [zoon] van Seth, den [zoon] van Adam, den [zoon] van God."

"Met alle anderen liet ook Jezus zich dopen. En terwijl hij bad, ging de hemel open: de heilige Geest daalde in zichtbare gedaante, als een duif, op hem neer en uit de hemel klonk een stem: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.' Toen Jezus zijn werk begon, was hij ongeveer dertig jaar oud. Men kende hem als de zoon van Jozef. Jozef was de zoon van Eli, Eli was de zoon van Mattat, Mattat van Levi, Levi van Melchi, Melchi van Jannai en Jannai van Jozef. Jozef was de zoon van Mattatias, Mattatias van Amos, Amos van Naum, Naum van Hesli en Hesli van Naggai. Naggai was de zoon van Mašt, Mašt van Mattatias, Mattatias van SemeÔn, SemeÔn van Josek en Josek van Joda. Joda was de zoon van Joanan, Joanan van Resa, Resa van Zerubbabel, Zerubbabel van SealtiŽl en SealtiŽl van Neri. Neri was de zoon van Melchi, Melchi van Addi, Addi van Kosam, Kosam van Elmadan en Elmadan van Er. Er was de zoon van Jozua, Jozua van EliŽzer, EliŽzer van Jorim, Jorim van Mattat en Mattat van Levi. Levi was de zoon van Simeon, Simeon van Juda, Juda van Jozef, Jozef van Jonan en Jonan van Eljakim. Eljakim was de zoon van Melea, Melea van Menna, Menna van Mattatta, Mattatta van Natan en Natan van David. David was de zoon van IsaÔ, IsaÔ van Obed, Obed van Boaz, Boaz van Salmon en Salmon van Nachson. Nachson was de zoon van Amminadab, Amminadab van Admin, Admin van Arni, Arni van Chesron, Chesron van Peres en Peres van Juda. Juda was de zoon van Jakob, Jakob van Isaak, Isaak van Abraham, Abraham van Terach en Terach van Nachor. Nachor was de zoon van Serug, Serug van ReŁ, ReŁ van Peleg, Peleg van Eber en Eber van Selach. Selach was de zoon van Kenan, Kenan van Arpaksad, Arpaksad van Sem, Sem van Noach en Noach van Lamech. Lamech was de zoon van Metuselach, Metuselach van Henoch, Henoch van Jered, Jered van Mahalalel, Mahalalel van Kenan. Kenan was de zoon van Enos, Enos van Set, Set van Adam en Adam van God."

"En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, van Jozef, de zoon van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Jozef, de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van Naum, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, de zoon van Maat, de zoon van Mattatias, de zoon van Semein, de zoon van Josek, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliezer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, de zoon van Isai, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nachson, de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reu, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van Sem, de zoon van Noach de zoon van Lamech, de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God."

"Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.' Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Josef, de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon van NaŁm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, de zoon van Mašt, de zoon van Mattatias, de zoon van SemeÔn, de zoon van Josech, de zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van SealtiŽl, de zoon van Neri, de zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van EliŽzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Josef, de zoon van Jonan, de zoon van Eljakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, de zoon van IsaÔ, de zoon van Obed, de zoon van Boaz, de zoon van Selach, de zoon van Nachson, de zoon van Amminadab, de zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van Juda, de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, de zoon van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van ReŁ, de zoon van Peleg, de zoon van Eber, de zoon van Selach, de zoon van Kenan, de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God."

"In de tijd dat Johannes nog vrij was, mengde Jezus Zich tussen de mensen om gedoopt te worden. Na Zijn doop, terwijl Hij in gebed was, ging de hemel open en streek de Heilige Geest als een duif op Hem neer. Een stem uit de hemel zei: "U bent Mijn Zoon, die Ik liefheb. Mijn hart verheugt zich in U." Jezus begon in het openbaar op te treden toen Hij ongeveer dertig jaar oud was. Men dacht dat Jozef Zijn vader was. De vader van Jozef was Eli; de vader van Eli was Matthat; de vader van Matthat was Levi; de vader van Levi was Melchi; de vader van Melchi was Jannai; de vader van Jannai was Jozef; de vader van Jozef was Mattathias; de vader van Mattathias was Amos; de vader van Amos was Nahum; de vader van Nahum was Esli; De vader van Esli was Naggai; de vader van Naggai was Mašth; de vader van Mašth was Mattathias; de vader van Mattathias was SemeÔn; de vader van SemeÔn was Josech; de vader van Josech was Joda; de vader van Joda was Joanan; de vader van Joanan was Resa; de vader van Resa was Zerubabel; de vader van Zerubabel was SealthiŽl; de vader van SealthiŽl was Neri; de vader van Neri was Melchi; de vader van Melchi was Addi; de vader van Addi was Kosam; de vader van Kosam was Elmadan; de vader van Elmadan was Er; de vader van Er was Josua; de vader van Josua was EliŽzer; de vader van EliŽzer was Jorim; de vader van Jorim was Maththat; de vader van Maththat was Levi; de vader van Levi was Simeon; de vader van Simeon was Juda; de vader van Juda was Jozef; de vader van Jozef was Jonan; de vader van Jonan was Eljakim; de vader van Eljakim was Melea; de vader van Melea was Menna; de vader van Menna was Mattatha; de vader van Mattatha was Nathan; de vader van Nathan was David; de vader van David was IsaÔ; de vader van IsaÔ was Obed; de vader van Obed was Boaz; de vader van Boaz was Salma; de vader van Salma was Nahasson; de vader van Nahasson was Aminadab; de vader van Aminadab was Admin; de vader van Admin was Arni; de vader van Arni was Hesron; de vader van Hesron was Perez; de vader van Perez was Juda; de vader van Juda was Jakob; de vader van Jakob was Isašk; de vader van Isašk was Abraham; de vader van Abraham was Thera; de vader van Thera was Nahor; de vader van Nahor was Seruch; de vader van Seruch was Rehu; de vader van Rehu was Peleg; de vader van Peleg was Heber; de vader van Heber was Sala; de vader van Sala was Kainan; de vader van Kainan was Arpachsad; de vader van Arpachsad was Sem; de vader van Sem was Noach; de vader van Noach was Lamech; de vader van Lamech was Mathusalem; de vader van Mathusalem was Henoch; de vader van Henoch was Jered; de vader van Jered was MahalaleŽl; de vader van MahalaleŽl was Kenan; de vader van Kenan was Enos; de vader van Enos was Seth; de vader van Seth was Adam en de vader van Adam was God."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

16 februari 2027 Lukas 3:21-22
15 februari 2027 Lukas 3:19-20
14 februari 2027 Lukas 3:18
13 februari 2027 Lukas 3:15-17
12 februari 2027 Lukas 3:10-14
11 februari 2027 Lukas 3:7-9
10 februari 2027 Lukas 3:4-6
 

Home