Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 9 februari 2027

 

Lukas 3:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden."

"Toen trok Johannes door de hele Jordaanstreek en verkondigde overal: 'Begin een nieuw leven en laat u dopen, dan zal God vergeven wat u misdaan hebt,'"

"Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,"

"Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,"

"Daarna trok hij de hele Jordaanvallei door en riep de mensen op zich tot God te bekeren. Door zich te laten dopen, konden zij tonen dat zij dat echt wilden. Hun zonden zouden dan ook worden vergeven."

 

Overdenking van vandaag:

Johannes kwam om de weg voor te bereiden voor Jezus. Om dat te laten gebeuren in het leven van de meeste mensen, moesten ze hun prioriteiten en waarden heroriŽnteren. Met andere woorden, zij moesten een U-bocht maken in hun leven en de omgekeerde richting op gaan - niet langer leven naar hun eigen instincten en waarden, maar leven op basis van Gods wil. 

Een van de grootste problemen met de post-moderne wereldse cultuur is dat sommige mensen een arrogant hart hebben dat van mening is dat het over zijn eigen weg kan beslissen en zijn eigen weg kiest gebaseerd op wat terecht lijkt voor zichzelf. Voordat echte bekering plaats zal vinden, voordat de echte verlossing komt, moet er een overgave zijn van deze persoonlijke arrogantie en een oprechte verandering voor God.  

Johannes predikte dit bericht met persoonlijke oprechtheid. Leid jij jouw leven gebaseerd op de wil van God voor jou? Ben jij bereid om te gehoorzamen aan zijn wil? Of ben je nog steeds bezig te leven op basis van wat terecht lijkt voor jou? Weet je; berouw gaat niet alleen over excuses voor de fouten, misstanden, overtredingen, zonden of kwetsende dingen die je gedaan hebt, het is het keren naar God, bekeren, en leven naar Gods heilige normen. Onze eigen wegen zijn gebrekkig en destructief.  

Wanneer we niet de dingen van God doen, zullen wij steevast altijd dingen doen die anderen en onszelf pijn doen. Laten we onze harten en levens volledig keren in de richting van God!

 

Gebed:

Vergeef me, lieve Hemelse Vader, zo vaak ben ik zoekende naar dingen gebaseerd op mijn eigen wil en wijsheid. Verneder me zachtjes en keer me naar uw wegen. Ik weet dat uw wil voor mij leven en zegen is, zodat ik mijn eigen manieren verwerp als destructief en egoÔstisch en dat ik probeer mijn wil volledig naar u te keren. Zegen me met de kracht van uw Geest om meer en meer te doen, als ik probeer te dienen, te eren en te gehoorzamen, elke dag. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 3:1-9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene; Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme [wegen] zullen tot een rechten [weg] worden, en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hij zeide dan tot de scharen, die uitkwamen, om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig; en begint niet te zeggen bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook alrede aan den wortel der bomen; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen, en in het vuur geworpen."

"In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus gouverneur was van Judea, Herodes regeerde over Galilea, zijn broer Filippus over Iturea en Trachonitis, Lysanias over Abilene, en Annas en Kajafas hogepriester waren, in dat jaar ontving Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn een boodschap van God. Toen trok Johannes door de hele Jordaanstreek en verkondigde overal: 'Begin een nieuw leven en laat u dopen, dan zal God vergeven wat u misdaan hebt,' zoals staat in het boek van de profeet Jesaja: Iemand roept in de woestijn: Maak vrij de weg van de Heer, maak recht zijn paden! Elk dal zal worden opgehoogd, iedere berg en heuvel afgegraven, bochten zullen worden rechtgetrokken, en oneffen paden vlak gemaakt. En de hele mensheid zal getuige zijn van de redding die God brengt. Hele menigten liepen uit om zich door Johannes te laten dopen. Hij zei tegen hen: 'O jullie adders, wie heeft u wijsgemaakt dat u het komende oordeel kunt ontlopen? Door daden moet u tonen dat u een nieuw leven bent begonnen. En denk niet bij uzelf: Wij stammen af van Abraham. Want ik zeg u: God kan uit deze stenen hier kinderen voor Abraham maken! Ja, de bijl ligt al aan de wortels van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid.'"

"In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was, en Herodes viervorst over Galilea, en zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hogepriesters Annas en Kajafas, kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden, gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, en alle vlees zal het heil Gods zien. Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich door hem te laten dopen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen."

"In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: 'Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geŽffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt."' Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: 'Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.'"

"Keizer Tiberius was al vijftien jaar aan het bewind. Pilatus was gou verneur van Judea, Herodes gouverneur van Galilea, zijn broer Filippus gouverneur van Iturea en Trachonitis, en Lysanias gouverneur van Abilene. Annas en Kajafas waren de hogepriesters van de Joden. Toen Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn was, hoorde hij de stem van God. Daarna trok hij de hele Jordaanvallei door en riep de mensen op zich tot God te bekeren. Door zich te laten dopen, konden zij tonen dat zij dat echt wilden. Hun zonden zouden dan ook worden vergeven. Johannes was, om met de woorden van de profeet Jesaja te spreken, de stem van iemand die roept in de woestijn: "Maak een weg voor de Here! Ruim baan voor Hem! Maak alle bergen en heuvels met de grond gelijk! Gooi alle ravijnen dicht! Snijd de bochten af! Haal de oneffenheden weg! Dan zullen alle mensen de Redder zien, die door God gestuurd wordt." De mensen kwamen in drommen naar Johannes om zich te laten dopen. Maar hij zei hun eerst duidelijk waar het op stond. "Adderengebroed! Ik weet wel waarom u zich wilt laten dopen. U probeert aan het oordeel te ontsnappen, zonder het met God in orde te maken. Maar dat gaat zomaar niet! Laat eerst maar eens zien dat u ernst maakt met God. Denk niet dat het met u wel goed zal aflopen omdat u van Abraham afstamt. O, nee! God kan deze stenen veranderen in kinderen van Abraham. De bijl van Gods oordeel ligt al klaar. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 februari 2027 Lukas 3:1-2
7 februari 2027 Lukas 2:51-52
6 februari 2027 Lukas 2:48-50
5 februari 2027 Lukas 2:41-47
4 februari 2027 Lukas 2:39-40
3 februari 2027 Lukas 2:36-38
2 februari 2027 Lukas 2:33-35
 

Home