Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 23 januari 2027

 

Lukas 1:80

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israel."

"Het kind groeide op en werd steeds meer vervuld met de Geest. Hij leefde in de woestijn tot de dag waarop hij openlijk onder het volk van IsraŽl optrad."

"Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van IsraŽl."

"Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van IsraŽl."

"De jonge Johannes groeide op en werd sterk gemaakt door de Heilige Geest. Hij hield zich op in dorre streken en bleef daar tot de dag dat hij in het openbaar in IsraŽl optrad."

 

Overdenking van vandaag:

Johannes was vervuld met de Heilige Geest in de baarmoeder van zijn moeder volgens de belofte van de engel. We moeten niet verbaasd zijn dat hij sterk groeit in de Geest.  

We kunnen debatteren over de vraag of de "g" in geest geschreven moet worden met een kleine letter of hoofdletter; de waarheid is dat de Heilige Geest Johannes' geest vulde en zijn leven ondersteunt. Johannes werd niet gevormd door de cultuur van de stad of door de manieren van de tempel. Johannes werd gevormd door God op dezelfde manier zoals God IsraŽl vormde voordat zij het beloofde land bereikte - de woestijn.  

Johannes' rol was uniek, zijn wegen waren vreemd en bizar voor ons die vele jaren later leven. Lucas wil echter dat we weten dat Johannes door de Geest werd geleid. Zijn werk vormt de basis voor het begin van het tijdperk van de Geest en het nieuwe verbond. Die Geest is van ons als we christen worden. Hij leidt, begeleidt, verandert, voorziet en informeert ons als kinderen van God en helpt ons dat alles te zijn wat we kunnen worden. Ook wij kunnen sterk zijn in de Geest!

 

Gebed:

Vader, ik weet dat uw Zoon de Heilige Geest op mij uitgoot toen ik een christen werd. Ik weet dat uw Geest in mij woont en mijn lichaam een heilige tempel maakt waar u woont. Daarom vraag ik u mij sterk te maken in de Geest. Mag uw wil en uw karakter vorm maken in mijn leven als de Heilige Geest meer invloed en controle heeft op mijn wil. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 1:67-80

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: Geloofd [zij] de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld [geweest] [zijn]; [Namelijk] een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; [En] aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israel."

"Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetische woorden: 'Dank aan de Heer, de God van IsraŽl! Hij heeft zich om zijn volk bekommerd, hij heeft het verlossing gebracht. Hij heeft gezorgd voor een machtige redder, een nakomeling van zijn dienaar David. Van oudsher immers heeft hij ons laten weten bij monde van zijn heilige profeten, dat hij ons zou redden van onze vijanden, ons zou redden uit de greep van wie ons haten, en zo onze voorvaders zijn goedheid zou bewijzen, zijn heilig verbond gestand zou doen. Want aan onze vader Abraham had hij onder ede gezworen dat wij, bevrijd van onze vijanden, hem zouden kunnen dienen, zonder vrees, toegewijd en oprecht, ons leven lang. En jij, mijn kind, zult worden genoemd: profeet van de Allerhoogste. Want jij zult voor de Heer uitgaan, jij zult voor hem de weg banen, jij zult zijn volk leren inzien dat zij gered zullen worden, door Gods vergeving van hun zonden. Want dankzij Gods innige barmhartigheid zal hij zich om ons bekommeren, hij, die uit de hoge hemel komt, om licht te brengen aan allen die in duisternis zitten, in de schaduw van de dood, die ons de weg zal wijzen naar de vrede.' Het kind groeide op en werd steeds meer vervuld met de Geest. Hij leefde in de woestijn tot de dag waarop hij openlijk onder het volk van IsraŽl optrad."

"En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Here, de God van Israel, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, (gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher) om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest. En hij vertoefde in de woestijnen tot op de dag, dat hij zich aan Israel vertoonde."

"Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie: 'Geprezen zij de Heer, de God van IsraŽl, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond: de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.' Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van IsraŽl."

"Zacharias werd vol van de Heilige Geest, Die hem liet zeggen: "Prijs de Here, de God van IsraŽl. Hij heeft Zijn volk bezocht en gered. Hij heeft ons een machtige Redder gestuurd uit het geslacht van Zijn dienaar David, zoals Hij lang geleden door Zijn heilige profeten had beloofd. Hij heeft ons iemand gestuurd die ons zal redden uit de handen van onze vijanden, van allen die ons haten. Hij is goed voor onze voorouders geweest. Hij heeft Zijn plechtige belofte aan Abraham niet vergeten. Hij heeft ons het voorrecht gegeven Hem te dienen zonder angst, bevrijd uit de handen van onze vijanden. Wij mogen bij Hem horen en doen wat Hij zegt, heel ons leven lang. En jij, kind, jij zult een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd. Jij zult voor de Redder uitgaan om Zijn volk voor te bereiden op Zijn komst. Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden. Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht." De jonge Johannes groeide op en werd sterk gemaakt door de Heilige Geest. Hij hield zich op in dorre streken en bleef daar tot de dag dat hij in het openbaar in IsraŽl optrad."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

22 januari 2027 Lukas 1:76-79
21 januari 2027 Lukas 1:67-75
20 januari 2027 Lukas 1:65-66
19 januari 2027 Lukas 1:59-64
18 januari 2027 Lukas 1:57-58
17 januari 2027 Lukas 1:46-56
16 januari 2027 Lukas 1:39-45
 

Home