Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 16 januari 2027

 

Lukas 1:39-45

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda; En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet. En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest; En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend [zijt] gij onder de vrouwen, en gezegend [is] de vrucht uws buiks! En van waar [komt] mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is [zij], die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden."

"Kort daarna ging Maria op reis. Ze haastte zich naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabet. Toen Elisabet Maria's begroeting hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Zij werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'Je bent de meest gezegende van alle vrouwen en gezegend is het kind dat je draagt! Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Want toen ik je groet hoorde, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat in vervulling zal gaan wat haar door de Heer gezegd is.'"

"Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'"

"Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'"

"Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Zij ging het huis van Zacha rias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kindje in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest. Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: "Jij bent de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Jouw kind is heel bijzonder in de ogen van God. Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk!"

 

Overdenking van vandaag:

Wat een schitterende manier waarop God twee verschillende beloftes verbond die door de engel aan twee toegenegen vrouwen gebracht werd. Hij beloofde Elizabeth dat haar zoon vervuld zou worden met de Geest in de baarmoeder, en zeker genoeg, haar zoon beweegt bij de stem van Maria en de aanwezigheid van de pas gevormde Messias. Hij beloofde Maria ook dat Elizabeth zwanger was en dat deze zwangerschap de bevestiging was van Gods wonder. Maria's geloof werd versterkt en beide vrouwen waren gezegend.  

Hoewel we misschien nooit een ontmoeting met de engel GabriŽl hebben meegemaakt, hebben we een groot aantal beloftes van God gekregen die alleen aanvaard kunnen worden door geloof. Echter, ons geloof blijft klein en vaak ongezegend totdat we beginnen te handelen vanuit dat geloof. Dat actieve geloof opent vervolgens de deur voor Gods zegen en bevestiging.  

Dus welke belofte van de bijbel heeft God onlangs op je hart gelegd die je niet opvolgt omdat je twijfelt? Waarom onderzoek je die belofte niet opnieuw met gebed en handel je vervolgens gehoorzaam in antwoord op Gods Woord?

 

Gebed:

Roemrijke God en Vader, " Ik geloof, maar help mijn ongeloof!" Mijn twijfel en mijn omstandigheden bemoeien zich met mijn gehoorzaamheid: vergeef me dat ik dat toelaat. Geef me moed om gehoorzaam te zijn aan uw bevelen en om te reageren op uw beloften in geloof. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 1:39-56

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda; En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet. En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest; En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend [zijt] gij onder de vrouwen, en gezegend [is] de vrucht uws buiks! En van waar [komt] mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is [zij], die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig [is], en heilig [is] Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, [namelijk] tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis."

"Kort daarna ging Maria op reis. Ze haastte zich naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabet. Toen Elisabet Maria's begroeting hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Zij werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'Je bent de meest gezegende van alle vrouwen en gezegend is het kind dat je draagt! Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Want toen ik je groet hoorde, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat in vervulling zal gaan wat haar door de Heer gezegd is.' Maria antwoordde: 'Mijn ziel prijst de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder. Want hij heeft op mij zijn ogen laten rusten, op mij, zijn onaanzienlijke dienares. Van nu af aan zal elk geslacht mij gelukkig prijzen, omdat de machtige God grootse dingen voor mij heeft gedaan. Zijn naam is heilig. Hij is barmhartig van geslacht tot geslacht voor wie hem eerbiedigen. Hij heeft zijn kracht getoond: hoogmoedigen heeft hij uiteengejaagd, hun plannen verijdeld. Machtigen heeft hij van hun troon gestoten, maar geringen heeft hij verheven. Hongerenden heeft hij met alle goeds overladen, maar rijken heeft hij weggestuurd, met lege handen. Hij is zijn dienaar IsraŽl te hulp gekomen, om zijn barmhartigheid te bewijzen, zoals hij aan onze voorvaders had beloofd, aan Abraham en zijn nakomelingen, voor altijd.' Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabet; daarna ging ze naar huis terug."

"Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland naar een stad van Juda. En zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep uit met luider stem en sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Zich Israel, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, (gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen) voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis."

"Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.' Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van IsraŽl, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.' Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis."

"Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Zij ging het huis van Zacha rias binnen en groette Elisabeth. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, begon het kindje in haar buik te trappelen. En Elisabeth zelf werd vol van de Heilige Geest. Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: "Jij bent de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Jouw kind is heel bijzonder in de ogen van God. Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk!" Maria antwoordde: "Ik prijs de Here met mijn hele hart! Ik kan mijn blijdschap niet op! God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben, want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor mensen, die ontzag voor Hem hebben. Hij heeft laten zien hoe groot en machtig Hij is. Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun troon gestoten. Maar gewone mensen zijn door Hem op een voetstuk gezet. Hij heeft hongerigen overladen met het goede en rijken met lege handen weggestuurd. Hij heeft Zijn knecht IsraŽl geholpen. Hij is Zijn belofte niet vergeten, want hij had Abraham en zijn kinderen beloofd altijd goed voor hen te zijn." Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Toen ging zij terug naar huis."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

15 januari 2027 Lukas 1:38
14 januari 2027 Lukas 1:36-37
13 januari 2027 Lukas 1:34-35
12 januari 2027 Lukas 1:30-33
11 januari 2027 Lukas 1:26-29
10 januari 2027 Lukas 1:24-25
9 januari 2027 Lukas 1:21-23
 

Home