Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 31 maart 2026

 

Johannes 5:10-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Joden zeiden dan tot dengene, die genezen was: Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel. Zij vraagden hem dan: Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op, en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een [grote] schare in die plaats was."

"Daarom zeiden de Joodse leiders tegen de man die genezen was: 'Het is vandaag sabbat, en dan mag u geen slaapmat dragen.' Hij antwoordde hun: 'De man die me genezen heeft, zei tegen me: Pak uw slaapmat en ga lopen.' 'Wie heeft dat dan tegen u gezegd?' vroegen ze. Maar de genezen man wist niet wie het geweest was. Jezus had zich teruggetrokken in de menigte daar."

"De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!' Maar hij zei tegen hen: 'Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: "Pak uw mat op en loop."' 'Wie zei dat tegen u?' vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren."

"De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!' Maar hij zei tegen hen: 'Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: "Pak uw mat op en loop."' 'Wie zei dat tegen u?' vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren."

"Maar het was die dag sabbat. Daarom zeiden de Joden tegen de man die net genezen was: "Het is sabbat! Dan mag u die matras niet dragen." Hij antwoordde: "De Man die mij genezen heeft, zei dat ik mijn matras moest oppakken en lopen." "Wie was dat?" vroegen zij. De man wist het niet, omdat Jezus ongemerkt was weggegaan toen de mensen van alle kanten kwamen aanlopen."

 

Overdenking van vandaag:

Je weet niet wie jou genezen heeft? Je hebt al die jaren geprobeerd in het water te komen en nu je genezen bent weet je niet de naam van de persoon die het heeft gedaan? Heb je het niet gevraagd? Was het niet relevant voor jou? Sterker nog, je wilt hem de schuld geven voor jouw handelingen op de sabbat? Kom op, dat is niet de manier waarop andere mensen handelden toen Jezus hen genas. Ja, Jezus verdween in de menigte, maar hoe kon deze man dat laten gebeuren zonder erachter te komen wie hij was?  

Hier is een man die niet de verantwoording wil nemen of op zichzelf aangewezen wil worden voor iemand of iets. Hier is een man met mogelijk een veel groter getuigenis dan de vrouw bij de put (Johannes 4) en in plaats van zijn verhaal te delen met anderen, probeert hij nog steeds verantwoordelijkheid te ontwijken. "Het is niet mijn schuld ... Ik weet niet ...." En toen hij eindelijk de naam van zijn genezer wist, gaf hij hem aan bij de autoriteiten in plaats van te zeggen "Dank u wel!" Hoe triest! Dit brengt ons bij een cruciale vraag om over na te denken: Wie of wat ben ik in dit "Jezus-gebeuren"? Mijzelf en wat ik wil of mijn Heer en wat hij wil?

 

Gebed:

Zuiver mijn hart, God, en leer me om lief te hebben wat u liefhebt en te verachten wat u veracht. Geef mij een hart om uw verhaal van genade in mijn leven te vertellen, zodat anderen kunnen weten dat Jezus degene is die me door en door genezen heeft. Ik bid in zijn machtige naam. Amen.

 

Contekst: Johannes 5:1-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Schaaps [poort], een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. Jezus, ziende dezen liggen, en wetende, dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag. De Joden zeiden dan tot dengene, die genezen was: Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen. Hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel. Zij vraagden hem dan: Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: Neem uw beddeken op, en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een [grote] schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. De mens ging heen, en boodschapte den Joden, dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had."

"Daarna was er een joods feest waarvoor Jezus naar Jeruzalem ging. In Jeruzalem ligt bij de Schaapspoort een bassin met vijf zuilengalerijen; in het Aramees heet het 'Betzata'. In die galerijen lag een groot aantal zieken: blinden, verlamden en mismaakten. Er was ook een man bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en begreep dat hij al lang ziek was. Daarom vroeg hij: 'Wilt u beter worden?' 'Meneer,' antwoordde de zieke, 'ik heb niemand om me het bassin in te dragen wanneer het water in beweging komt. Als ik erin afdaal, is een ander me al voor.' 'Sta op,' zei Jezus hem, 'pak uw slaapmat en ga lopen.' Meteen was de man beter; hij pakte zijn slaapmat op en ging lopen. Nu was het die dag sabbat. Daarom zeiden de Joodse leiders tegen de man die genezen was: 'Het is vandaag sabbat, en dan mag u geen slaapmat dragen.' Hij antwoordde hun: 'De man die me genezen heeft, zei tegen me: Pak uw slaapmat en ga lopen.' 'Wie heeft dat dan tegen u gezegd?' vroegen ze. Maar de genezen man wist niet wie het geweest was. Jezus had zich teruggetrokken in de menigte daar. Later vond Jezus hem op het tempelplein. 'U bent nu gezond,' zei hij, 'maar zondig niet meer, anders gebeurt er iets ergers met u.' De man ging weg en vertelde de Joodse leiders dat Jezus het was die hem had genezen."

"Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachtten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws weegs. Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs? En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een [grote] schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had."

"Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: 'Wilt u gezond worden?' De zieke antwoordde: 'Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vˇˇr mij in het water.' Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop.' En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!' Maar hij zei tegen hen: 'Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: "Pak uw mat op en loop."' 'Wie zei dat tegen u?' vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: 'U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.' De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had."

"Jezus ging enige tijd later terug naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten bij te wonen. Bij de Schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Bethesda met vijf zuilengalerijen. In die zuilengalerijen lagen talloze zieke mensen, zoals blinden, lammen en kreupelen, te wachten tot het water in beweging zou komen. Want van tijd tot tijd raakte een engel uit de hemel het water aan. Wie dan het eerst in het water stapte werd genezen, wat voor ziekte hij ook had. Er lag ook een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg: "Wilt u gezond worden?" De zieke man antwoordde Hem: "Ja, Here, maar ik heb niemand die mij het bad inhelpt als het water in beweging komt. En als ik het alleen probeer, ben ik altijd te laat." Jezus zei tegen hem: "Sta op! Pak uw matras en loop!" De man werd direct gezond. Hij pakte zijn matras op en liep! Maar het was die dag sabbat. Daarom zeiden de Joden tegen de man die net genezen was: "Het is sabbat! Dan mag u die matras niet dragen." Hij antwoordde: "De Man die mij genezen heeft, zei dat ik mijn matras moest oppakken en lopen." "Wie was dat?" vroegen zij. De man wist het niet, omdat Jezus ongemerkt was weggegaan toen de mensen van alle kanten kwamen aanlopen. Later ontmoette Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: "Nu u gezond bent geworden, wil Ik u dit nog zeggen: zondig niet meer, want anders zal u iets ergers overkomen." De man verliet de tempel en vertelde de Joden dat Jezus hem had genezen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

30 maart 2026 Johannes 5:8-9
29 maart 2026 Johannes 5:5-7
28 maart 2026 Johannes 5:1-4
27 maart 2026 Johannes 4:51-54
26 maart 2026 Johannes 4:49-50
25 maart 2026 Johannes 4:48
24 maart 2026 Johannes 4:45-47
 

Home