Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 3 december 2026

 

Johannes 19:28-30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest."

"Jezus wist dat nu alles volbracht was. Hij zei: 'Ik heb dorst.' Zo ging de Schrift in vervulling. Er stond daar een kruik vol water; ze maakten er een spons mee nat, staken die op een hysoptak en brachten de spons aan zijn lippen. Toen hij van het water gedronken had, zei hij: 'Het is volbracht!' Toen boog hij zijn hoofd en gaf de geest."

"Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 'Ik heb dorst.' Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."

"Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 'Ik heb dorst.' Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."

"Jezus wist dat het nu allemaal achter de rug was en zei, zoals er geschreven staat: "Ik heb dorst." Een van de soldaten doopte een spons in een kan met zure wijn. Hij stak die op een stok en hield hem bij Jezus' mond. Toen Jezus wat van de wijn gedronken had, zei Hij: "Mijn taak is vervuld!" Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn geest over."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus leefde net iets langer dan drie decennia. Toen hij overleed, verklaarde hij zijn werk 'Voltooid'. Ik ben er niet zeker van dat ik dat zelfs kan zeggen over het werk van één dag, laat staan mijn leven.
Ik heb een striptekening die iemand me gaf dat zegt: "Ik geloof dat God ons allemaal een bepaalde hoeveelheid werk geeft om in ons leven te voltooien. Met de snelheid die ik nu ga, geloof ik dat ik nog 110 jaar zal leven!"  

Het geheim van de voltooiing van zijn levenswerk voor Jezus was vrij eenvoudig: hij wilde God blij maken met wat hij gedaan had in plaats van proberen iedereen gelukkig te maken. Jezus volbracht wat God hem te doen gaf. En hoe staat het met ons - met jou en met mij? Met alles wat we proberen te doen, zijn we echt gericht op de belangrijkste taak of worden we kleiner gemaakt in een poging teveel dingen te doen? Laten we zo leven dat wanneer onze einde nabij is, we kunnen zeggen: "Het is volbracht!"

 

Gebed:

Heilige God en liefdevolle Vader, help me om beter uw wil voor mij vandaag te kennen, opdat ik de belangrijkste dingen kan volbrengen en niet alleen betrokken word in slechts veel dingen willen doen. Openbaar voor mij met meer duidelijkheid het werk dat u voor mij te doen heeft, en dan, Hemelse Vader, geef alstublieft de moed en kracht door uw Heilige Geest om juist dat werk te doen. Ik wil mijn werk voltooid hebben wanneer mijn tijd gekomen is om deze aarde te verlaten en bij u thuis te komen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Contekst: Johannes 19:28-42

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbat, dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbats was groot), baden Pilatus, dat hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten, en des anderen, die met Hem gekruist was; Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus, dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloe; omtrent honderd ponden [gewichts]. Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats, waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was."

"Jezus wist dat nu alles volbracht was. Hij zei: 'Ik heb dorst.' Zo ging de Schrift in vervulling. Er stond daar een kruik vol water; ze maakten er een spons mee nat, staken die op een hysoptak en brachten de spons aan zijn lippen. Toen hij van het water gedronken had, zei hij: 'Het is volbracht!' Toen boog hij zijn hoofd en gaf de geest. Het was de voorbereidingsdag voor de sabbat, en de Joden wilden niet dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven hangen, vooral omdat dit een heel bijzondere sabbat was. Daarom vroegen ze Pilatus of de ledematen van de gekruisigden gebroken en hun lichamen van het kruis gehaald mochten worden. Toen braken de soldaten de ledematen van de mannen die tegelijk met Jezus gekruisigd waren, eerst van de ene en vervolgens van de andere. Maar toen ze bij Jezus kwamen, zagen ze dat hij al gestorven was en ze braken daarom zijn ledematen niet. Een van de soldaten stak echter zijn lans in Jezus' zij, en meteen liep er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het met eigen ogen gezien heeft, en zijn verklaring is betrouwbaar: hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Want zo ging in vervulling wat er in de Schrift staat: Van hem zal geen been gebroken worden. En op een andere plaats staat in de Schrift: Ze zullen hun blik richten op hem die ze doorstoken hebben. Jezus wordt in een graf gelegd Daarna vroeg Jozef van Arimatea aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen. Hij was een leerling van Jezus, maar in het geheim, omdat hij bang was voor de Joodse leiders. Pilatus gaf zijn toestemming en Jozef haalde het lichaam weg. Nikodemus, de man die Jezus vroeger 'snachts had opgezocht, kwam ook mee. Hij had een mengsel bij zich van mirre en aloë, ongeveer honderd pond. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de balsems in linnen doeken, want dat is bij de Joden de gewoonte als ze iemand gaan begraven. Vlak bij de plek waar Jezus was gekruisigd, lag een boomgaard, en in die boomgaard was een nieuw graf waarin nog niemand was bijgezet. Omdat het voor de Joden bijna sabbat was en het graf dichtbij, legden ze Jezus daarin neer."

"Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden: Mij dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren; maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord: Zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben. En daarna vroeg Jozef van Arimatea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nikodemus, die de eerste maal des nachts tot Hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloe, ongeveer honderd pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet; daar dan legden zij Jezus neder wegens de Voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was."

"Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 'Ik heb dorst.' Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Zo ging de Schrift in vervulling: 'Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.' Een andere schrifttekst zegt: 'Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.' Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea–die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was–aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin."

"Jezus wist dat het nu allemaal achter de rug was en zei, zoals er geschreven staat: "Ik heb dorst." Een van de soldaten doopte een spons in een kan met zure wijn. Hij stak die op een stok en hield hem bij Jezus' mond. Toen Jezus wat van de wijn gedronken had, zei Hij: "Mijn taak is vervuld!" Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn geest over. Die avond zou de sabbat beginnen. Daarom wilden de Joden niet dat de mannen nog langer aan de kruisen zouden blijven hangen. Zij vroegen Pilatus hun benen te laten breken. Dan zouden zij eerder sterven en konden de lichamen vóór de sabbat van het kruis worden afgenomen, want dat was erg belangrijk. Daarop braken de soldaten eerst de benen van de twee mannen, die gelijk met Jezus waren gekruisigd. Maar toen zij bij Jezus kwamen, zagen zij dat Hij al gestorven was. Daarom braken zij Zijn benen niet. Wel stak een van de soldaten zijn speer in Jezus' zij. Meteen kwam er bloed en water uit. Johannes heeft dit met eigen ogen gezien. Wat er met Jezus gebeurde, klopt met wat er geschreven staat: "Geen van Zijn botten zal gebroken worden." En ergens anders staat: "Zij zullen kijken naar de Man, Die zij doorstoken hebben." Nadat het allemaal voorbij was, vroeg Jozef van Arimathea aan Pilatus of hij Jezus' lichaam mocht wegnemen. Pilatus vond het goed. Deze Jozef was een volgeling van Jezus. Maar hij had er niet voor durven uitkomen, omdat hij bang was voor de Joden. Daarop haalde hij Jezus' lichaam van het kruis af. Nicodémus, die op een nacht met Jezus was komen praten, ging met hem mee. Hij had ruim dertig kilo balsemkruiden bij zich, een mengsel van mirre en aloë. De twee mannen wikkelden Jezus' lichaam met de geurige kruiden in linnen doeken. Dat deden de Joden altijd als zij iemand begroeven. Niet ver van de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. In die tuin was een nieuw graf, waarin nog nooit een dode had gelegen. Omdat de zon bijna onderging en het spoedig sabbat zou zijn, legden zij Jezus in dat graf."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

2 december 2026 Johannes 19:25-27
1 december 2026 Johannes 19:23-24
30 november 2026 Johannes 19:19-22
29 november 2026 Johannes 19:16-18
28 november 2026 Johannes 19:13-15
27 november 2026 Johannes 19:12
26 november 2026 Johannes 19:10-11
 

Home