Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 18 november 2026

 

Johannes 18:38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem."

"'Maar wat is waarheid?' zei Pilatus tegen hem. Na die woorden ging Pilatus weer naar de Joden buiten. 'Ik kan niets vinden waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt,' zei hij tegen hen."

"Hierop zei Pilatus: 'Maar wat is waarheid?' Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. 'Ik heb geen schuld in hem gevonden, 'zei hij."

"Hierop zei Pilatus: 'Maar wat is waarheid?' Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. 'Ik heb geen schuld in hem gevonden, 'zei hij."

"Waarheid?" vroeg Pilatus. "Wat is waarheid?" Hij ging weer naar buiten en zei tegen de Joden: "Volgens mij heeft Hij geen misdaad begaan."

 

Overdenking van vandaag:

Pilatus beantwoordt zijn eigen vraag: Jezus is niet schuldig aan een misdrijf. De hele procedure is een geweldige herinnering aan de karikatuur van rechtvaardigheid en het verlies van menselijk fatsoen en integriteit.  

Jezus is overgeleverd aan de handen van degenen die hem haten. De Messias is veroordeeld op valse beschuldigingen in een illegaal proces. Jezus is verworpen door mensen die huilen voor zijn dood terwijl ze proberen zichzelf niet te ontheiligen. De echte koning is verworpen door Gods volk wanneer ze roepen dat ze geen koning hebben behalve Caesar. Mensen gerechtigheid beloven bracht de Heer tot de dood en gaf een moorddadige crimineel vrijheid.  

Dus wanneer jij je mishandeld voelt, denk alsjeblieft aan de Heer. Voordat jij je verlaten voelt ... verraden ... en onterecht gestraft, denk aan Jezus. Begrijp dan dat hij dit alles doormaakte zodat jij kan weten wat de waarheid is en dat deze waarheid jou kan bevrijden! Als je Jezus hebt, heb je alles en niemand kan hem van jou afnemen. Dat is de waarheid!

 

Gebed:

Rechtvaardig en zegevierend God, Koning van de volken, ik dank u voor de overwinning die van mij is in Jezus. Ik weet dat uw waarheid bevrijdend is. Ik weet dat uw waarheid krachtig is. Geef me alstublieft de moed om dat Woord te vertrouwen en mijn leven erop te bouwen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Johannes 18:28-40

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld wierd, dat Hij gezegd had, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zoude. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis, en riep Jezus, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van Mij gezegd? Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. Doch gij hebt een gewoonte, dat ik u op het pascha een loslate. Wilt gij dan, dat ik u den Koning der Joden loslate? Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar–abbas! En Bar–abbas was een moordenaar."

"Van Kajafas brachten ze Jezus naar het gerechtsgebouw. Het was vroeg in de morgen. Zelf gingen zij niet naar binnen; anders zouden ze onrein worden en konden ze het paasmaal niet eten. Dus kwam Pilatus naar buiten, naar hen toe. 'Waar beschuldigt u deze man van?' vroeg hij. 'Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben,' antwoordden zij. Pilatus zei: 'Neemt u hem dan mee en berecht hem volgens uw eigen wet.' Maar de Joden antwoordden: 'Wij hebben het recht niet iemand ter dood te brengen.' Zo gingen de woorden van Jezus in vervulling waarin hij had aangeduid op welke manier hij zou sterven. Pilatus ging weer naar binnen en liet Jezus bij zich roepen: 'Bent u de koning van de Joden?' vroeg hij. 'Stelt u deze vraag uit uzelf of hebben anderen met u over mij gesproken?' zei Jezus. 'Ben ik soms een Jood?' zei Pilatus. 'Het zijn de opperpriesters, mensen van uw eigen volk, die u aan mij hebben uitgeleverd. Wat hebt u gedaan?' Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap behoort niet tot deze wereld. Als dat zo was, hadden mijn dienaren wel gevochten om me uit de handen van de Joden te houden. Maar mijn koningschap vindt zijn oorsprong niet hier.' Pilatus vroeg weer: 'U bent dus wel een koning?' Jezus zei: 'U zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om te getuigen voor de waarheid. Iedereen die zich laat leiden door de waarheid, luistert naar mij.' 'Maar wat is waarheid?' zei Pilatus tegen hem. Na die woorden ging Pilatus weer naar de Joden buiten. 'Ik kan niets vinden waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt,' zei hij tegen hen. 'Maar het is hier de gewoonte dat ik met Pasen iemand vrijlaat. Wat wilt u? Zal ik de koning van de Joden vrijlaten?' Ze schreeuwden ten antwoord: 'Nee, hem niet! We willen Barabbas!' Barabbas was een opstandeling."

"Zij brachten Jezus dan van Kajafas naar het gerechtsgebouw. En het was vroeg in de morgen; doch zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te kunnen eten. Pilatus dan kwam tot hen naar buiten en zeide: Welke aanklacht brengt gij tegen deze mens in? Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Hij geen boosdoener was, zouden wij Hem niet aan u overleveren! Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen; opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat Hij gezegd had, aanduidende, welke dood Hij sterven zou. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken? Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. Maar bij u bestaat het gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de Koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover."

"Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: 'Waarvan beschuldigt u deze man?' Ze antwoordden: 'Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.' Pilatus zei: 'Neem hem dan mee, en veroordeel hem volgens uw eigen wet.' Maar de Joden wierpen tegen: 'Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.' Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou. Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: 'Bent u de koning van de Joden?' Jezus antwoordde: 'Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?' 'Ik ben toch geen Jood, 'antwoordde Pilatus. 'Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd–wat hebt u gedaan?' Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.' Pilatus zei: 'U bent dus koning?' 'U zegt dat ik koning ben, 'zei Jezus. 'Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.' Hierop zei Pilatus: 'Maar wat is waarheid?' Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. 'Ik heb geen schuld in hem gevonden, 'zei hij. 'Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat–wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?' Toen begon iedereen te schreeuwen: 'Hem niet, maar Barabbas!' Barabbas was een misdadiger."

"'s Morgens in alle vroegte brachten zij Jezus van het paleis van Kajafas naar het paleis van de Romeinse gouverneur. Maar zij gingen er niet naar binnen. Als echte Joden wilden zij zich niet verontreinigen door het huis van een heiden binnen te gaan. Als zij dat deden, zouden ze niet mogen eten van het lam dat met Pasen geofferd werd. Daarom kwam gouverneur Pilatus naar buiten en vroeg: "Waarvan beschuldigt u Hem?" "Van iets heel ernstigs," antwoordden zij. "Anders zouden we Hem niet bij u hebben gebracht." "Neem Hem maar weer mee," zei Pilatus. "U hebt een eigen wet. Spreek zelf maar recht over Hem." "Maar het is ons verboden zelf iemand terecht te stellen," brachten de Joden er tegenin. Dit klopte met wat Jezus had gezegd over de manier waarop Hij zou sterven. Dus ging Pilatus het gebouw weer binnen en liet Jezus bij zich brengen. "Bent U de koning van de Joden?" vroeg hij. "Bent u zelf op die gedachte gekomen?" vroeg Jezus. "Of hebben anderen u dat verteld?" "Ik ben geen Jood!" zei Pilatus. "U bent hier gebracht door de priesters van Uw eigen volk. Waarom weet ik niet. Wat hebt U gedaan?" Jezus antwoordde: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als dat zo was, zouden mijn lijfwachten met geweld hebben verhinderd dat Ik in de handen van de Joden was gevallen. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld." "Bent U dan toch een koning?" vroeg Pilatus. "U gebruikt zelf het woord koning," was Jezus' antwoord. "Inderdaad, Ik ben een koning. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om de waarheid bekend te maken. Ieder die de waarheid liefheeft, luistert naar wat Ik zeg." "Waarheid?" vroeg Pilatus. "Wat is waarheid?" Hij ging weer naar buiten en zei tegen de Joden: "Volgens mij heeft Hij geen misdaad begaan. Omdat u gewend bent dat ik ieder jaar met Pasen een gevangene vrijlaat, zal ik 'de koning van de Joden' vrijlaten." "Nee!" schreeuwden zij. "Nee, niet Hem, maar Barabbas!" Barabbas was een misdadiger."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

17 november 2026 Johannes 18:37
16 november 2026 Johannes 18:33-36
15 november 2026 Johannes 18:28-32
14 november 2026 Johannes 18:26-27
13 november 2026 Johannes 18:24-25
12 november 2026 Johannes 18:22-23
11 november 2026 Johannes 18:19-21
 

Home