Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 12 oktober 2026

 

Johannes 15:26-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, [namelijk] de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest."

"Als ik bij de Vader ben, zal ik jullie de Geest van de waarheid zenden die van de Vader uitgaat. Hij zal komen om jullie bij te staan en om mijn getuige te zijn. Ook jullie zijn mijn getuigen, omdat jullie vanaf het eerste begin bij me zijn geweest."

"Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest."

"Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest."

"Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over Mij vertellen. Omdat u vanaf het begin bij Mij bent geweest, moet u ook van Mij getuigen."

 

Overdenking van vandaag:

De apostelen van Jezus zijn betrouwbare getuigen van de wil van Jezus om verschillende redenen. Jezus noemt twee cruciale redenen hier. Ten eerste, Jezus stuurde hen de Heilige Geest zowel om hun waarheid te verzekeren als ook hemels inzicht aan hen te geven. Ten tweede, ze waren met Jezus vanaf het begin, zijn woord kennende en zijn leven observerende.  

Jezus heeft ervoor gezorgd dat anderen gegeven zou worden om zijn kerk te beginnen en zijn waarheid te onderwijzen door het selecteren van leerlingen en ze dan de Geest te sturen om door te gaan met zijn werk en onderwijs door hen. Dus laten we naar hen luisteren als ze ons Jezus openbaren!

 

Gebed:

Heilig en rechtvaardig Vader, dank u voor het nalaten van betrouwbare en ge´nspireerde getuigen van Jezus' leven. Ik dank u voor hun verhalen van Jezus en hun verlangen om toekomstige generaties van uw mensen te zegenen. Maak me meer gepassioneerd om uw wil te kennen geopenbaard door hun verslagen van het leven en de leer van Jezus, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Contekst: Johannes 15:18-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader. Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat. Maar [dit] [geschiedt], opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, [namelijk] de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest."

"'Als de wereld jullie haat, denk er dan aan, dat ze mij eerst heeft gehaat. Als jullie de wereld toebehoorden, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf. Maar de wereld haat jullie juist, omdat ik jullie uit de wereld heb uitgekozen en jullie haar niet meer toebehoren. Denk aan wat ik gezegd heb: Een knecht staat niet boven zijn heer. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen; als ze zich aan mijn woorden gehouden hebben, zullen ze zich ook aan jullie woorden houden. Maar dat alles zullen ze met jullie doen, omdat jullie in mijn naam komen, want zij kennen niet degene die mij gezonden heeft. Ze zouden geen schuld hebben als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had. Maar nu hebben ze geen uitvlucht voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn Vader. Had ik niet bij hen gedaan wat nog niemand anders heeft gedaan ze zouden geen schuld hebben. Nu echter hebben ze het met eigen ogen gezien, en toch mij en mijn Vader gehaat. Zo gaat in vervulling wat in hun wet geschreven staat: Ze hebben mij zonder reden gehaat. Als ik bij de Vader ben, zal ik jullie de Geest van de waarheid zenden die van de Vader uitgaat. Hij zal komen om jullie bij te staan en om mijn getuige te zijn. Ook jullie zijn mijn getuigen, omdat jullie vanaf het eerste begin bij me zijn geweest."

"Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat. Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij."

"Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn Vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn Vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat: "Ze hebben mij zonder reden gehaat." Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest."

"Als de mensen u haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van u houden als u bij de wereld hoorde. Maar nu dat niet zo is, haten zij u. Dat doen zij omdat Ik u van hen heb losgemaakt. Weet u nog dat Ik zei dat een dienaar niet de meerdere van zijn heer is? Als zij Mij hebben vervolgd, zullen ze u ook vervolgen. Als zij niet naar Mij hebben geluisterd, zullen ze ook niet naar u luisteren. De mensen zullen u vervolgen omdat u bij Mij hoort. Zij kennen God niet, Die Mij gestuurd heeft. Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden ze niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor de zonden die zij doen. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Als Ik niet zulke grote wonderen onder hen had gedaan, zouden zij niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij die wonderen met hun eigen ogen gezien, en ondanks dat haten zij zowel Mij als mijn Vader. Daardoor wordt werkelijkheid wat in hun wet staat: "Zij hebben mij zonder reden gehaat.' Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over Mij vertellen. Omdat u vanaf het begin bij Mij bent geweest, moet u ook van Mij getuigen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

11 oktober 2026 Johannes 15:21-25
10 oktober 2026 Johannes 15:18-20
9 oktober 2026 Johannes 15:15-17
8 oktober 2026 Johannes 15:11-14
7 oktober 2026 Johannes 15:9-10
6 oktober 2026 Johannes 15:8
5 oktober 2026 Johannes 15:6-7
 

Home