Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 13 maart 2024

 

Markus 4:35-36

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem."

"Diezelfde dag, toen het al avond was, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Laten we naar de overkant van het meer gaan.' Ze lieten de mensen achter en namen Jezus, die al in de boot was, mee. Er waren ook andere boten bij."

"Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op."

"Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op."

"Toen het avond werd, zei Hij tegen Zijn discipelen: "Kom, wij gaan naar de overkant van het meer." Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Er gingen nog enkele boten met hen mee."

 

Overdenking van vandaag:

Sommige dingen moeten privé gedeeld worden. Gods dienaren kunnen niet de hele tijd in het openbaar zijn. Jezus trok zich vaak terug om te bidden. Bovendien, hij trok zich terug uit de drukte zodat zijn apostelen konden rusten en zodat hun geest opnieuw kon ontbranden.  

Hij verliet de menigten ook zodat hij deze mensen, die hij binnenkort zou verlaten, meer volledig kon onderwijzen om zijn werk voort te zetten. Eén dimensie van onderwijs is de voorbereiding van andere leraren. Dat dwingt ons om de drukte te verlaten en gerichte tijd te besteden aan degenen die de kerk nodig heeft voor de toekomst.  

Hoewel we misschien simpelweg deze gewoonte willen afdanken als een cultureel verschijnsel, moeten we opmerken dat Johannes de Doper, Jezus, Barnabas en Paulus allemaal dezelfde basismethode van leer en training gebruikten.  

Wij negeren hun voorbeeld op onze eigen risico. Zelfs als we niet geleerde publieke leraren zijn, hebben we allemaal mensen op wij invloed hebben - familie en vrienden - die we kunnen leren en trainen door onze woorden en ons karakter tijdens onze persoonlijke momenten met hen.

 

Gebed:

Vader in de hemel, gebruik mijn leven en mijn woorden om anderen te bereiden om uw Zoon te kennen en uw waarheid te delen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 4:35-41

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan? En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?"

"Diezelfde dag, toen het al avond was, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Laten we naar de overkant van het meer gaan.' Ze lieten de mensen achter en namen Jezus, die al in de boot was, mee. Er waren ook andere boten bij. Er stak een zware stormwind op en de golven sloegen over het schip. Er kwam steeds meer water binnen. Jezus lag achterin te slapen, zijn hoofd op een kussen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 'Meester, laat het u onverschillig dat we vergaan?' Jezus werd wakker en sprak de wind streng toe en hij zei tegen het meer: 'Rustig! Wees stil!' En de wind ging liggen en het meer werd volkomen stil. 'Waarom zijn jullie zo bang?' vroeg hij hun. 'Hebben jullie nog steeds geen geloof?' Zij waren erg geschrokken en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch? Zelfs de wind en het meer gehoorzamen hem!'"

"En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?"

"Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?' Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?' Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?'"

"Toen het avond werd, zei Hij tegen Zijn discipelen: "Kom, wij gaan naar de overkant van het meer." Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Er gingen nog enkele boten met hen mee. Terwijl zij op het meer waren, stak er een vreselijke storm op. De opgezweepte golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk. Jezus lag rustig achterin de boot te slapen met Zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten zij Hem wakker en schreeuwden: "Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!" Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei Hij: "Kalm, wees rustig." De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien. "Waarom waren jullie zo bang?" vroeg Jezus. "Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?" Vol ontzag zeiden zij tegen elkaar: "Wie is Hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

12 maart 2024 Markus 4:34
11 maart 2024 Markus 4:33
10 maart 2024 Markus 4:30-32
9 maart 2024 Markus 4:26-29
8 maart 2024 Markus 4:25
7 maart 2024 Markus 4:23-24
6 maart 2024 Markus 4:21-22
 

Home