Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 22 februari 2024

 

Markus 3:22-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit. En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de satan tegen zichzelven opstaat, en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven."

"Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: 'BeŽlzebul huist in hem, en dankzij BeŽlzebul, de aanvoerder van de demonen, kan hij die demonen uitdrijven.' Jezus riep hen bij zich en vertelde hun deze gelijkenissen: 'Hoe kan Satan Satan uitdrijven? Als er in een koninkrijk verdeeldheid heerst, kan het zich niet handhaven. En als een familie verdeeld is, kan ze niet blijven bestaan. En als Satan zichzelf gaat bestrijden en er in zijn rijk verdeeldheid heerst, kan hij zich niet handhaven maar is zijn einde gekomen. Niemand kan zomaar het huis van een sterke man binnendringen en er de inboedel weghalen; eerst moet hij die sterke man zien vast te binden en dan kan hij zijn huis leeghalen."

"Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: 'Hij is bezeten door BeŽlzebul, 'en: 'Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.' Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: 'Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen."

"Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: 'Hij is bezeten door BeŽlzebul, 'en: 'Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.' Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: 'Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen."

"Enkele godsdienstleraars, die uit Jeruzalem waren gekomen, merkten op: "De duivel, de leider van de boze geesten, zit in Hem. Die geeft Hem macht om boze geesten te verjagen." Jezus riep hen bij Zich. Om hun duidelijk te maken hoe onzinnig hun opmerking was, zei Hij: "Hoe kan de duivel zichzelf nu wegjagen? Een land waar burgeroorlog is, heeft geen macht. Een gezin waar men elkaar niet kan verdragen, gaat stuk. Als de duivel tegen zichzelf vecht, blijft er niets van hem over. Als u het huis van een sterke man wilt binnengaan om zijn spullen weg te halen, moet u hem eerst vastbinden. Dan pas kunt u zijn huis leeghalen."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus maakt duidelijk dat zijn vermogen om demonen uit te stoten van ťťn bron komt: hij is machtiger dan de demonen zich ooit konden voorstellen. Ze kunnen niet opkomen tegen zijn aanwezigheid en macht. Jezus is sterker dan demonen en bewijst het opnieuw en opnieuw.

 

Gebed:

Vader, ik vertrouw op Jezus' vermogen om te redden van alle vormen van kwaad, zonde en bondage. Ik open mijn hart om hem te laten heersen over mijn emoties en verlangens. Ik open mijn verstand zodat hij mijn gedachten kan zuiveren, bevrijden en beheersen. Ik open mijn ziel zodat hij kan leiden in elke plek van mijn wezen. Dank u voor het sturen van uw Zoon als mijn Heiland, mijn Heer en mijn Almachtige Koning. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 3:20-30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij kwamen in huis; en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten. En als degenen, die Hem bestonden, [dit] hoorden, gingen zij uit, om Hem vast te houden; want zij zeiden: Hij is buiten Zijn zinnen. En de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door den overste der duivelen werpt Hij de duivelen uit. En hen tot Zich geroepen hebbende, zeide Hij tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan den satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de satan tegen zichzelven opstaat, en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis eens sterken ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst den sterke bindt; en alsdan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, Ik zeg u, dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben; Maar zo wie zal gelasterd hebben tegen den Heiligen Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Want zij zeiden: Hij heeft een onreinen geest."

"Jezus ging naar huis, en weer verzamelde zich daar zo'n grote menigte dat hij en zijn leerlingen niet eens de gelegenheid kregen om te eten. Toen zijn familieleden hiervan hoorden, gingen ze hem halen, want ze zeiden dat hij bezeten was. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: 'BeŽlzebul huist in hem, en dankzij BeŽlzebul, de aanvoerder van de demonen, kan hij die demonen uitdrijven.' Jezus riep hen bij zich en vertelde hun deze gelijkenissen: 'Hoe kan Satan Satan uitdrijven? Als er in een koninkrijk verdeeldheid heerst, kan het zich niet handhaven. En als een familie verdeeld is, kan ze niet blijven bestaan. En als Satan zichzelf gaat bestrijden en er in zijn rijk verdeeldheid heerst, kan hij zich niet handhaven maar is zijn einde gekomen. Niemand kan zomaar het huis van een sterke man binnendringen en er de inboedel weghalen; eerst moet hij die sterke man zien vast te binden en dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u: wat voor kwaad de mensen ook begaan en hoe erg ze God ook lasteren, het zal hun allemaal vergeven worden, maar als iemand de heilige Geest lastert, kan hij nooit meer vergeving krijgen; dat is een schuld voor altijd.' Jezus zei dat, omdat zij hadden gezegd: 'Er huist een onreine geest in hem.'"

"En Hij ging in een huis; en er verzamelde zich weder [de] schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen. En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beelzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan. En indien de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde. Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde. Immers, zij zeiden: Hij heeft een onreine geest."

"Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: 'Hij is bezeten door BeŽlzebul, 'en: 'Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.' Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: 'Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.' Dit omdat ze gezegd hadden: 'Hij is bezeten door een onreine geest.'"

"Jezus ging een huis binnen en weer stroomden de mensen van alle kanten toe. Het huis liep zo vol dat Hij en Zijn discipelen niet eens de kans kregen om te eten. Zijn familie, die dit hoorde, ging er naar toe om Hem te halen. "Hij weet niet meer wat Hij doet," zeiden zij. Enkele godsdienstleraars, die uit Jeruzalem waren gekomen, merkten op: "De duivel, de leider van de boze geesten, zit in Hem. Die geeft Hem macht om boze geesten te verjagen." Jezus riep hen bij Zich. Om hun duidelijk te maken hoe onzinnig hun opmerking was, zei Hij: "Hoe kan de duivel zichzelf nu wegjagen? Een land waar burgeroorlog is, heeft geen macht. Een gezin waar men elkaar niet kan verdragen, gaat stuk. Als de duivel tegen zichzelf vecht, blijft er niets van hem over. Als u het huis van een sterke man wilt binnengaan om zijn spullen weg te halen, moet u hem eerst vastbinden. Dan pas kunt u zijn huis leeghalen. Ik wil u dit zeggen: U kunt vergeving krijgen voor alle zonden die u hebt gedaan, zelfs voor elke vorm van belasteren. Maar wie de Heilige Geest belastert, zal nooit vergeving krijgen. Die zonde blijft eeuwig bestaan." Dit zei Hij omdat zij hadden gezegd dat de duivel en niet de Heilige Geest Hem die wonderen liet doen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

21 februari 2024 Markus 3:20-21
20 februari 2024 Markus 3:16-19
19 februari 2024 Markus 3:14-15
18 februari 2024 Markus 3:13
17 februari 2024 Markus 3:9-12
16 februari 2024 Markus 3:7-8
15 februari 2024 Markus 3:6
 

Home