Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 19 februari 2024

 

Markus 3:14-15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken; En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen."

"Twaalf waren het er, die hij aanstelde en die hij ook apostelen noemde. Zij zouden hem vergezellen. Hen zou hij eropuit sturen om het goede nieuws bekend te maken, en zij zouden de macht hebben om de demonen uit te drijven."

"Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven."

"Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven."

"Samen trokken ze de bergen in. Hij wees er twaalf aan als Zijn vaste discipelen. Die zou Hij erop uitsturen om de mensen Gods plan bekend te maken. Zij zouden macht krijgen boze geesten weg te jagen."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus selecteerde de 12 voor verschillende duidelijke doelen. Als eerste moesten ze zijn metgezellen zijn - zij zouden leren door met hem te zijn. Ten tweede, hij zond hen uit om te doen wat hij had gedaan - het preken van het evangelie van het Koninkrijk. Ten derde, hij gaf hen autoriteit en macht om te dienen. Zijn plan voor de ontwikkeling van deze leerlingen, waarvan de meeste leiders werden na zijn dood, is een goed plan voor ons om te volgen.  

Als we leiders willen die een enorm verschil in de wereld kunnen maken, moeten we ze trainen, taken geven en vertrouwen. Opleiden betekent dat we hen niet alleen een handleiding of een boek geven, maar dat wij hen helpen te leren door te dienen als een leerling van een bewezen leider. Taken geven betekent dat we hen een duidelijke missie of taak geven om uit te voeren en hen verantwoordelijk houden om die taak te vervullen. Vertrouwen betekent dat we hen eigenlijk autoriteit en macht geven om te doen wat gedaan moet worden.  

Helaas is het hele Lichaam van Jezus niet vrijgemaakt om te werken zoals het zou kunnen omdat we bang zijn dat sommige leiders de heilige taak niet zullen naleven die zij moeten vervullen. Dus laten we eerlijk zijn met Jezus' voorbeeld. Leefden deze 12 allemaal hun heilige taak na? Hoe lang duurde het voor zelfs de beste van hen om dat goed te doen? Hoe velen van hen faalden op een bepaald punt? Hoe velen van hen faalden volledig? Begrijp je het? Laten we in gebed meer mensen oproepen om te dienen en dan Jezus' voorbeeld volgen.

 

Gebed:

Vader, vergeef ons. Wij hebben uw mensen beperkt want we hebben niet meer opgeroepen om te leiden; en de weinigen die we hebben opgeroepen om te leiden, hebben we vaak beperkt vanwege ons gebrek aan vertrouwen in hen en ons gebrek aan leiding en verantwoording die hen gegeven is. Hemelse Vader, vorm alstublieft meer leiders en open onze ogen voor hun aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 3:13-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij klom op den berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken; En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf Hij den [toe] naam Petrus; En Jakobus, den [zoon] van Zebedeus, en Johannes, den broeder van Jakobus; en gaf hun [toe] namen, Boanerges, hetwelk is, zonen des donders; En Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Mattheus, en Thomas, en Jakobus, den [zoon] van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Kananites, En Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft."

"Jezus ging de berg op en daar riep hij de mannen bij zich op wie hij zijn keus had laten vallen, en zij kwamen bij hem. Twaalf waren het er, die hij aanstelde en die hij ook apostelen noemde. Zij zouden hem vergezellen. Hen zou hij eropuit sturen om het goede nieuws bekend te maken, en zij zouden de macht hebben om de demonen uit te drijven. Hij stelde er twaalf aan. Simon gaf hij de naam Petrus. Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broer van Jakobus, gaf hij de naam Boanerges, dat betekent 'Kinderen van de donder'. Verder Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Jezus heeft uitgeleverd."

"En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. En Hij stelde de twaalven aan, en aan Simon gaf Hij de bijnaam Petrus, en Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jakobus, en Hij gaf hun de bijnaam Boanerges, dat is zonen des donders, en Andreas en Filippus en Bartolomeus en Matteus en Tomas en Jakobus, de zoon van Alfeus en Taddeus en Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft."

"Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat 'zonen van de donder' betekent), Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd."

"Later koos Hij een aantal mannen uit. Hij wilde dat zij met Hem meegingen. Samen trokken ze de bergen in. Hij wees er twaalf aan als Zijn vaste discipelen. Die zou Hij erop uitsturen om de mensen Gods plan bekend te maken. Zij zouden macht krijgen boze geesten weg te jagen. Die mannen heetten Simon (of Petrus zoals Jezus hem noemde); Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs (Jezus gaf hun de bijnaam Boanerges, 'zonen van de donder'); Andreas; Filippus; Bartholomeüs; Mattheüs; Thomas; Jacobus, de zoon van Alfeüs; Thaddeüs; Simon de Zeloot en Judas Iskariot (de man door wie Jezus later werd verraden)."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

18 februari 2024 Markus 3:13
17 februari 2024 Markus 3:9-12
16 februari 2024 Markus 3:7-8
15 februari 2024 Markus 3:6
14 februari 2024 Markus 3:3-5
13 februari 2024 Markus 3:2
12 februari 2024 Markus 3:1
 

Home