Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 17 februari 2024

 

Markus 3:9-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die [enige] kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods! En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden openbaar maken."

"Jezus zei tegen zijn leerlingen dat zij een boot voor hem klaar moesten houden, voor het geval de mensen hem onder de voet dreigden te lopen. Hij had al zoveel mensen genezen, dat iedereen die iets mankeerde, hem wilde aanraken. De mensen vielen bijna over hem heen. En wanneer de onreine geesten hem zagen, wierpen ze zich voor hem neer en schreeuwden: 'U bent de Zoon van God.' En telkens weer verbood hij hun bekend te maken wie hij was."

"Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God!' Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was."

"Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God!' Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was."

"Jezus zei tegen Zijn discipelen dat zij een boot in de buurt moesten houden voor het geval de menigte te veel zou opdringen. Ieder die iets mankeerde, probeerde Hem aan te raken. Het was een grote volksoploop, want er werden die dag velen door Hem genezen. Wanneer mensen met boze geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem op de grond en schreeuwden: "U bent de Zoon van God!" Maar Hij zei telkens weer dat zij niet mochten zeggen wie Hij was."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus is meer dan iemand die wonderen verricht en was nooit op zoek naar een titel. Integendeel, Jezus dient om Gods liefde en medeleven te tonen, maar wil niet dat zijn dienen door het evangelie van het Koninkrijk te preken tegengewerkt wordt door degenen die denken dat ze weten wie hij is.  

Zo vaak vandaag, kennen we Jezus door zijn titels als christelijke insiders. In tijden van nood willen we dat hij onze wonderdoener is. Jezus, echter, is de Heer en Meester. Wij komen naar hem en ontvangen zijn vergeving, genade, heil, troost, leven en Geest. Maar Jezus is nog steeds Heer. Hij is niet onze dienaar en hij is veel meer dan een titel. Hij zal bepalen wie hij is door wat hij doet.  

In het Markus' evangelie betekent dit dat hij naar het Kruis zal gaan en dat hij definieert wat het betekent om Zoon van God en de Christus (Messias) te zijn. In het proces geeft hij ons ook een voorbeeld voor hoe we moeten leven - een leven van offerend dienen om anderen bij God te brengen. Dus als Jezus meer dan een titel voor ons hoort te zijn, dan moet zijn leven gezien worden in ons!

 

Gebed:

Heilige en liefdevolle God, mijn Abba Vader, laat de schoonheid, passie, overtuiging, liefde, toewijding en gehoorzaamheid van uw Zoon gezien worden in mijn leven. Leer me wat het betekent voor Jezus om niet alleen mijn Heiland te zijn, maar ook om mijn Heer te zijn. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 3:7-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote menigte van Galilea, en van Judea, en van Jeruzalem, en van Idumea, en [van] over de Jordaan; en die [van] omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem. En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die [enige] kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods! En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden openbaar maken."

"Hij week met zijn leerlingen uit naar het meer van Galilea. Een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en van de overkant van de Jordaan en uit de streken rond Tyrus en Sidon kwam een grote menigte, want ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat zij een boot voor hem klaar moesten houden, voor het geval de mensen hem onder de voet dreigden te lopen. Hij had al zoveel mensen genezen, dat iedereen die iets mankeerde, hem wilde aanraken. De mensen vielen bijna over hem heen. En wanneer de onreine geesten hem zagen, wierpen ze zich voor hem neer en schreeuwden: 'U bent de Zoon van God.' En telkens weer verbood hij hun bekend te maken wie hij was."

"En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging mede. Ook uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en het Overjordaanse en de streken van Tyrus en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem, daar zij hoorden, hoeveel Hij deed. En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En herhaaldelijk verbood Hij hun Hem bekend te maken."

"Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God!' Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was."

"ezus ging met Zijn discipelen naar het meer. Er liepen heel veel mensen achter hen aan. Die kwamen uit Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, van de andere kant van de Jordaan, en ook uit de omgeving van Tyrus en Sidon. De dingen die Hij deed, waren wijd en zijd bekend geworden. Een grote menigte mensen kwam naar Hem toe om Hem met eigen ogen te zien. Jezus zei tegen Zijn discipelen dat zij een boot in de buurt moesten houden voor het geval de menigte te veel zou opdringen. Ieder die iets mankeerde, probeerde Hem aan te raken. Het was een grote volksoploop, want er werden die dag velen door Hem genezen. Wanneer mensen met boze geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem op de grond en schreeuwden: "U bent de Zoon van God!" Maar Hij zei telkens weer dat zij niet mochten zeggen wie Hij was."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

16 februari 2024 Markus 3:7-8
15 februari 2024 Markus 3:6
14 februari 2024 Markus 3:3-5
13 februari 2024 Markus 3:2
12 februari 2024 Markus 3:1
11 februari 2024 Markus 2:28
10 februari 2024 Markus 2:25-27
 

Home