Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 16 februari 2024

 

Markus 3:7-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote menigte van Galilea, en van Judea, en van Jeruzalem, en van Idumea, en [van] over de Jordaan; en die [van] omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem."

"Hij week met zijn leerlingen uit naar het meer van Galilea. Een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en van de overkant van de Jordaan en uit de streken rond Tyrus en Sidon kwam een grote menigte, want ze hadden gehoord wat hij allemaal deed."

"Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed."

"Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed."

"ezus ging met Zijn discipelen naar het meer. Er liepen heel veel mensen achter hen aan. Die kwamen uit Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, van de andere kant van de Jordaan, en ook uit de omgeving van Tyrus en Sidon. De dingen die Hij deed, waren wijd en zijd bekend geworden. Een grote menigte mensen kwam naar Hem toe om Hem met eigen ogen te zien."

 

Overdenking van vandaag:

Zo vaak zijn de mensen die denken dat ze niet geloven in Jezus nooit blootgesteld aan Jezus. Jezus ontmoet ons op vele manieren, maar er zijn ten minste twee die cruciaal zijn voor de meeste ongelovigen.  

Eén van de belangrijkste manieren voor mensen om Jezus te ontmoeten is door Jezus te ervaren door de verhalen van het evangelie. (Matteüs, Markus, Lukas en Johannes bevatten deze evangelieverhalen in het Nieuwe Testament.) Een tweede manier voor buitenstaanders om Jezus te ervaren is door de aanwezigheid van Jezus in de wereld van vandaag - door de compassie, zorg en het karakter van Jezus' lichaam, de mensen van zijn kerk.  

In beide gevallen is de uitnodiging bijna altijd hetzelfde: "Kom en zie het zelf!" Eén van onze grootste kansen om mensen bij Christus te brengen is om ze uit te nodigen om Jezus te ontmoeten en niet alleen te vertrouwen op wat ze gehoord hebben over hem. Dus laten we mensen uitnodigen door dit te doen door het weggeven van een gratis exemplaar van het evangelie aan anderen, door hen uit te nodigen voor geschikte films of geef hen een historisch accurate DVD van Jezus' leven.  

Laten we mensen uitnodigen om te komen om Jezus te "ontmoeten" en "hem zelf te zien."

 

Gebed:

Vader, gebruik mij om mensen uit te nodigen om te komen en Jezus te ontmoeten. Open mijn ogen om diegenen te zien die hem zoeken en vorm mijn leven, zodat het een correct voorbeeld is voor hen in hun zoektocht. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 3:7-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote menigte van Galilea, en van Judea, en van Jeruzalem, en van Idumea, en [van] over de Jordaan; en die [van] omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote dingen Hij deed, kwamen tot Hem. En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die [enige] kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods! En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden openbaar maken."

"Hij week met zijn leerlingen uit naar het meer van Galilea. Een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en van de overkant van de Jordaan en uit de streken rond Tyrus en Sidon kwam een grote menigte, want ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat zij een boot voor hem klaar moesten houden, voor het geval de mensen hem onder de voet dreigden te lopen. Hij had al zoveel mensen genezen, dat iedereen die iets mankeerde, hem wilde aanraken. De mensen vielen bijna over hem heen. En wanneer de onreine geesten hem zagen, wierpen ze zich voor hem neer en schreeuwden: 'U bent de Zoon van God.' En telkens weer verbood hij hun bekend te maken wie hij was."

"En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit Galilea ging mede. Ook uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en het Overjordaanse en de streken van Tyrus en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem, daar zij hoorden, hoeveel Hij deed. En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En herhaaldelijk verbood Hij hun Hem bekend te maken."

"Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God!' Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was."

"ezus ging met Zijn discipelen naar het meer. Er liepen heel veel mensen achter hen aan. Die kwamen uit Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, van de andere kant van de Jordaan, en ook uit de omgeving van Tyrus en Sidon. De dingen die Hij deed, waren wijd en zijd bekend geworden. Een grote menigte mensen kwam naar Hem toe om Hem met eigen ogen te zien. Jezus zei tegen Zijn discipelen dat zij een boot in de buurt moesten houden voor het geval de menigte te veel zou opdringen. Ieder die iets mankeerde, probeerde Hem aan te raken. Het was een grote volksoploop, want er werden die dag velen door Hem genezen. Wanneer mensen met boze geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem op de grond en schreeuwden: "U bent de Zoon van God!" Maar Hij zei telkens weer dat zij niet mochten zeggen wie Hij was."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

15 februari 2024 Markus 3:6
14 februari 2024 Markus 3:3-5
13 februari 2024 Markus 3:2
12 februari 2024 Markus 3:1
11 februari 2024 Markus 2:28
10 februari 2024 Markus 2:25-27
9 februari 2024 Markus 2:23-24
 

Home