Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 15 februari 2024

 

Markus 3:6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodeanen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem doden zouden."

"Onmiddellijk verlieten de FarizeeŽn de synagoge en maakten met de aanhangers van de partij van Herodes plannen om Jezus uit de weg te ruimen."

"De FarizeeŽn verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen."

"De FarizeeŽn verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen."

"De FarizeeŽrs liepen meteen de synagoge uit en gingen naar de leden van de partij van Herodes om met hen te overleggen hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer we in een defensieve houding komen tegenover degenen die het religieus met ons oneens zijn, kunnen we heel snel merken dat we proberen hun argument, hun geloof te vernietigen en ja, zelfs proberen henzelf te vernietigen.  

De FarizeeŽn en de aanhangers van Herodes waren bittere vijanden. Toch bracht hun gemeenschappelijke haat tegen Jezus hen samen om kwaad te plannen. Haat en een hard hart gaan samen. Beide leiden tot de dood - niet noodzakelijkerwijs tot de dood van het doel van onze haat, maar onze eigen geestelijke dood.  

Als we merken dat we partij kiezen voor anderen die een hekel aan ons hebben en als we onszelf terugvinden plannen makend voor iets waarvan we weten dat het slecht is, moeten we meteen open voor God staan en hem vragen om ons gedrag te veranderen. We moeten zijn wijsheid en zijn inzicht in de situatie zoeken.

 

Gebed:

Heilige en rechtvaardige God, leid me alstublieft uw waarheid binnen. Ik wil u eren en dienen met mijn hart, ziel, geest en kracht. Ik wil niet dat mijn religieuze passies gebruikt worden om mij te misleiden. Sterker nog, lieve Vader, ik wil dat mijn religieuze passies niemand kwetsen, vooral niet degenen die op zoek zijn naar u. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 3:1-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten. En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden. En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodeanen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem doden zouden."

"Hij kwam weer in de synagoge. Daar was een man met een verstijfde hand. De FarizeeŽn hielden Jezus scherp in het oog om te zien of hij hem op sabbat zou genezen; dan konden ze een aanklacht tegen hem indienen. Jezus zei tegen de man met de verstijfde hand: 'Kom in het midden staan.' Toen vroeg hij de aanwezigen: 'Mag men op sabbat goeddoen of kwaaddoen? Mag men op sabbat een leven redden of mag men doden?' Maar niemand zei iets. Jezus liet zijn blik langs hen gaan, boos en tegelijk verdrietig over hun hardheid. 'Steek uw hand uit,' beval hij de man. Dat deed hij en zijn hand was weer gezond. Onmiddellijk verlieten de FarizeeŽn de synagoge en maakten met de aanhangers van de partij van Herodes plannen om Jezus uit de weg te ruimen."

"En Hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een mens met een verschrompelde hand; en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zeide tot de mens met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan. En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond. En de Farizeeen gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen."

"Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: 'Kom in het midden staan.' Aan de anderen vroeg hij: 'Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?' Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: 'Steek uw hand uit.' Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De FarizeeŽn verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen."

"Op een andere sabbat kwam Jezus weer in een synagoge. Er zat een man met een lamme, verschrompelde hand. De FarizeeŽrs hielden Hem goed in het oog. Zij wachtten tot Hij de man zou genezen. Dan zouden ze een aanklacht tegen Hem kunnen indienen. ezus riep de man naar voren. "Mag men op de sabbat iemand helpen?" vroeg Hij aan de FarizeeŽrs. "Of moet je hem in de kou laten staan? Is het een dag om mensen te redden of een dag om te doden?" Zij zeiden niets. Jezus keek boos om Zich heen. Wat een harde kerels waren dit! Het deed Hem pijn dat zij zo onverschillig waren voor de ellende van andere mensen. Tegen de ongelukkige man zei Hij: "Steek uw hand uit." De man deed het en zijn hand werd op slag weer gezond! De FarizeeŽrs liepen meteen de synagoge uit en gingen naar de leden van de partij van Herodes om met hen te overleggen hoe zij Jezus uit de weg konden ruimen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

14 februari 2024 Markus 3:3-5
13 februari 2024 Markus 3:2
12 februari 2024 Markus 3:1
11 februari 2024 Markus 2:28
10 februari 2024 Markus 2:25-27
9 februari 2024 Markus 2:23-24
8 februari 2024 Markus 2:21-22
 

Home