Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 28 januari 2024

 

Markus 1:43-44

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan; En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis."

"Jezus stuurde hem onmiddellijk weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom: vertel het tegen niemand, maar ga u aan de priester laten zien en breng het offer dat Mozes heeft voorgeschreven, om te bewijzen dat u rein geworden bent."

"Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.'"

"Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.'"

"ezus vond het niet goed dat de man bij Hem bleef. "Ga direct naar de priester," zei Hij streng, "en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets vertelt! Neem het offer mee dat volgens de wet van Mozes gebracht moet worden, als iemand van melaatsheid genezen is. Dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent."

 

Overdenking van vandaag:

"Doe wat de wet vereist!" Twee beginselen zijn hier aan het werk. Ten eerste, de man gereinigd van zijn melaatsheid moet doen wat nodig is om het recht terug te winnen om terug te keren in het dagelijkse openbare leven.  

Ten tweede, zijn gang naar de priesters zou Jezus' gezag over ziekte bevestigen. Jezus is geen kwakzalver. Hij is de troostende, kracht gevende en pleitende Heer en Heiland die we allemaal nodig hebben.

 

Gebed:

Heilige God en edele Heer Jezus, help me te zien wat ik moet doen om de mensen om me heen te laten zien dat u niet alleen mijn Heer bent, maar dat u wilt dat ik doe wat juist is, goed, eerlijk, rechtvaardig en oprecht. Aan u, God, en u, de triomfantelijke Zoon, bied ik u mijn lof en dank voor eeuwig en altijd. Amen.

 

Contekst: Markus 1:40-45

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! En als Hij [dit] gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd. En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan; En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden, alzo dat Hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen; en zij kwamen tot Hem van alle kanten."

"Er kwam een melaatse op hem af. Hij knielde voor Jezus neer en smeekte: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus was met hem begaan. Hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' Meteen verdween de melaatsheid en de man was rein. Jezus stuurde hem onmiddellijk weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom: vertel het tegen niemand, maar ga u aan de priester laten zien en breng het offer dat Mozes heeft voorgeschreven, om te bewijzen dat u rein geworden bent. Maar eenmaal vertrokken, begon de man overal rond te vertellen wat er gebeurd was. Het gevolg was dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar buiten de steden moest blijven, op eenzame plekken. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe."

"En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond Hij hem terstond weg, en Hij zeide tot hem: Zie toe, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weder te verkondigen, en het gebeurde ruchtbaar te maken, zodat Hij niet meer openlijk de stad kon binnenkomen, maar Zich buiten in eenzame plaatsen ophield. En zij kwamen tot Hem van alle kanten."

"Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieŽn viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen."

"Op een dag kwam er een melaatse man naar Hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieŽn en smeekte: "Als U wilt, kunt U mij genezen." Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg Hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei: "Dat wil Ik, word gezond!" De melaatsheid verdween onmiddellijk en de man was helemaal genezen! ezus vond het niet goed dat de man bij Hem bleef. "Ga direct naar de priester," zei Hij streng, "en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets vertelt! Neem het offer mee dat volgens de wet van Mozes gebracht moet worden, als iemand van melaatsheid genezen is. Dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent." Maar de man kon het toch niet voor zich houden. Opgewonden vertelde hij overal dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam zo in de belangstelling te staan dat Hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef Hij maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen Hem te vinden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

27 januari 2024 Markus 1:40-42
26 januari 2024 Markus 1:40
25 januari 2024 Markus 1:39
24 januari 2024 Markus 1:37-38
23 januari 2024 Markus 1:35-37
22 januari 2024 Markus 1:35
21 januari 2024 Markus 1:34
 

Home