Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 26 januari 2024

 

Markus 1:40

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen."

"Er kwam een melaatse op hem af. Hij knielde voor Jezus neer en smeekte: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.'"

"Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieŽn viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.'"

"Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieŽn viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.'"

"Op een dag kwam er een melaatse man naar Hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieŽn en smeekte: "Als U wilt, kunt U mij genezen."

 

Overdenking van vandaag:

Soms komen we bij de Heer voor hulp gewoonweg uit gewoonte. Soms komen we met een gevoel van recht, benaderen we hem arrogant, alsof hij ons iets schuldig is. Bescheidenheid maakt niet echt deel uit van onze moderne vocabulaire. Bedelen zit niet in onze aard of in onze ervaring. We moeten heel veel leren van deze melaatse man: we komen tot God uit grote nood, bedelen voor genezing en hebben het volste vertrouwen dat hij kan genezen als hij ervoor kiest om dit te doen.  

Wanneer was de laatste keer dat jij jezelf op de genade van de Heer gooide? Wanneer was de laatste keer dat jij fysiek knielde in gebed in aanwezigheid van de Heer? Laten we de ketenen van ons afgooien van onze valse trots en pseudo-wereldwijsheid en onze plaats erkennen in aanwezigheid van de Almachtige God en zijn Zoon en onze Heiland.

 

Gebed:

Almachtige God, de Ene Ware Heilige God, ik buig voor u in gebed. Ik dank u voor uw genade aan mij gegeven in het geven van uw Zoon. Ik erken dat ik het niet waard ben om u zelfstandig te benaderen. Maar, lieve Vader, ik weet dat als uw kind, gevuld met uw Geest, ik de eigenschap heb om u stoutmoedig te benaderen. Heb medelijden met mij, lieve Vader, want ik heb uw aanwezigheid en kracht in mijn leven nodig als ik ooit zal worden zoals u wilt dat ik zal zijn. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 1:40-45

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En tot Hem kwam een melaatse, biddende Hem, en vallende voor Hem op de knieen, en tot Hem zeggende: Indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd! En als Hij [dit] gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem, en hij werd gereinigd. En als Hij hem strengelijk verboden had, deed Hij hem terstond van Zich gaan; En zeide tot hem: Zie, dat gij niemand iets zegt; maar ga heen en vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen, en dat woord te verbreiden, alzo dat Hij niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen; en zij kwamen tot Hem van alle kanten."

"Er kwam een melaatse op hem af. Hij knielde voor Jezus neer en smeekte: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus was met hem begaan. Hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het; word rein.' Meteen verdween de melaatsheid en de man was rein. Jezus stuurde hem onmiddellijk weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom: vertel het tegen niemand, maar ga u aan de priester laten zien en breng het offer dat Mozes heeft voorgeschreven, om te bewijzen dat u rein geworden bent. Maar eenmaal vertrokken, begon de man overal rond te vertellen wat er gebeurd was. Het gevolg was dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar buiten de steden moest blijven, op eenzame plekken. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe."

"En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En met een strenge vermaning zond Hij hem terstond weg, en Hij zeide tot hem: Zie toe, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weder te verkondigen, en het gebeurde ruchtbaar te maken, zodat Hij niet meer openlijk de stad kon binnenkomen, maar Zich buiten in eenzame plaatsen ophield. En zij kwamen tot Hem van alle kanten."

"Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieŽn viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen."

"Op een dag kwam er een melaatse man naar Hem toe. Hij viel voor Jezus op zijn knieŽn en smeekte: "Als U wilt, kunt U mij genezen." Toen Jezus zag hoe erg die man eraan toe was, kreeg Hij medelijden met hem. Hij raakte hem aan en zei: "Dat wil Ik, word gezond!" De melaatsheid verdween onmiddellijk en de man was helemaal genezen! ezus vond het niet goed dat de man bij Hem bleef. "Ga direct naar de priester," zei Hij streng, "en laat u onderzoeken. Pas op dat u niemand iets vertelt! Neem het offer mee dat volgens de wet van Mozes gebracht moet worden, als iemand van melaatsheid genezen is. Dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat u genezen bent." Maar de man kon het toch niet voor zich houden. Opgewonden vertelde hij overal dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam zo in de belangstelling te staan dat Hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef Hij maar buiten op het platteland. Maar ook daar wisten de mensen Hem te vinden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

25 januari 2024 Markus 1:39
24 januari 2024 Markus 1:37-38
23 januari 2024 Markus 1:35-37
22 januari 2024 Markus 1:35
21 januari 2024 Markus 1:34
20 januari 2024 Markus 1:32-33
19 januari 2024 Markus 1:29-31
 

Home