Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 17 januari 2024

 

Markus 1:25-26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem."

"Jezus zei streng: 'Zwijg en ga uit de man weg.' De onreine geest deed de man stuiptrekken en ging met een luide schreeuw uit hem weg."

"Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw."

"Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw."

"Zwijg," zei Jezus tegen de boze geest. "Ga onmiddellijk uit die man!" De boze geest rukte en trok aan de man, gilde vreselijk en verliet hem."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus had macht over Satan en de gemene kracht die hij probeert te hanteren. Hij versloeg hem tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij versloeg hem tijdens elke ontmoeting in zijn leven. Het meest glorierijk: hij versloeg hem in Satans grootste kracht - de dood. Jezus' overwinning op Satan en dood zal het meest glorierijk gerealiseerd worden wanneer hij terugkomt in glorie met overwinning voor al zijn leerlingen.

 

Gebed:

O HERE, God Almachtig, de Soevereine God van Israël, dank u dat u mij overwinning geeft door Jezus over Satan, zonde en dood. Ik prijs u voor uw genade die me gered heeft. Ik prijs u voor uw Geest die in mij woont en mij kracht geeft. Ik prijs u voor de komende glorieuze terugkeer waarin ik zal delen. Aan u behoort alle roem en eer, nu en voor eeuwig, in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen.

 

Contekst: Markus 1:21-28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij kwamen binnen Kapernaum; en terstond op den sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Hij. En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende, en niet als de Schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens, met een onreinen geest, en hij riep uit, Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U [te] [doen], Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, [namelijk] de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn! En Zijn gerucht ging terstond uit, in het gehele omliggende land van Galilea."

"Ze kwamen in Kafarnaum, en zodra het sabbat was, ging hij de synagoge binnen en gaf er onderricht. De mensen waren onder de indruk van wat hij hun leerde. Want hij sprak met gezag, heel anders dan de schriftgeleerden. Op dat ogenblik was er in hun synagoge een man die in de macht was van een onreine geest. En hij schreeuwde: 'Wat wilt u van ons, Jezus van Nazaret? Bent u soms gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent: u bent de heilige van God!' Jezus zei streng: 'Zwijg en ga uit de man weg.' De onreine geest deed de man stuiptrekken en ging met een luide schreeuw uit hem weg. Alle mensen stonden versteld en zeiden onder elkaar: 'Wat is hier aan de hand? Iemand met een nieuwe leer! Iemand met gezag! Zelfs onreine geesten geeft hij een bevel en ze gehoorzamen hem!' En al gauw werd hij overal in Galilea bekend."

"En zij kwamen te Kafarnaum en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en leerde. En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. En Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem! En het gerucht van Hem drong terstond overal door in de gehele omgeving van Galilea."

"Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: 'Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.' Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea."

"Jezus en Zijn metgezellen kwamen in Kapernaüm aan. Op zaterdag (de plechtige rustdag die de Joden 'sabbat' noemen) ging Hij naar de synagoge en sprak de mensen toe. Zij waren verbaasd, want Hij sprak als iemand die wist waarover Hij het had. Dit was iets heel anders dan zij gewend waren. In die synagoge was een man met een boze geest. Hij begon te schreeuwen: "Wat komt U doen, Jezus van Nazareth? Waar bemoeit U Zich mee? Bent U van plan ons kapot te maken? Denkt U dat ik niet weet wie U bent? U bent de Zoon van God!" "Zwijg," zei Jezus tegen de boze geest. "Ga onmiddellijk uit die man!" De boze geest rukte en trok aan de man, gilde vreselijk en verliet hem. De mensen keken hun ogen uit en begonnen opgewonden te praten. "Zoiets hebben wij nog nooit gehoord. Hier staat gezag achter! Deze Jezus zegt tegen de boze geesten dat zij moeten gaan en ze gaan nog ook!" Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door heel Galilea."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

16 januari 2024 Markus 1:23-24
15 januari 2024 Markus 1:21-22
14 januari 2024 Markus 1:19-20
13 januari 2024 Markus 1:16-18
12 januari 2024 Markus 1:14-15
11 januari 2024 Markus 1:13
10 januari 2024 Markus 1:12
 

Home