Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 5 januari 2024

 

Markus 1:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lenden, en at sprinkhanen en wilde honig. En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden."

"Johannes droeg kleren van kameelhaar en een leren riem om zijn middel; en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij maakte bekend: 'Na mij komt er iemand die machtiger is dan ik; ik zou nog niet voor hem durven bukken om de riem van zijn sandalen los te maken."

"Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken."

"Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken."

"Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. "Het duurt niet lang meer," riep hij, "en dan komt er Iemand, die veel belangrijker is dan ik. Vergeleken bij Hem ben ik niets. Ik ben niet eens waard Zijn schoenen los te maken."

 

Overdenking van vandaag:

Johannes' hele leven wordt bepaald door zijn dienen aan God en Gods Zoon. Zijn kleding, zijn voedsel en zijn taken werden allemaal gedefinieerd door zijn missie - de weg voor te bereiden voor de Heer.  

Hoe kon hij zijn hele leven leven voor iemand anders? Hij omschreef zichzelf als onwaardig om zelfs de dienaar of slaaf van deze andere persoon te zijn, degene die komt is zo veel groter dan hij.  

Jezus komt naar ons en vraagt ons om hem ook ons leven te laten bepalen. Dat is wat het betekent om Jezus Heer te noemen - We zien onszelf als onwaardig om dienaren en slaven te zijn; maar dankzij zijn genade, worden we zijn broeders en zusters genoemd. Voor dergelijke zegeningen, bieden wij hem ons leven om hem en zijn koninkrijk te dienen.

 

Gebed:

Genadig Vader, dank u dat u zo genadig bent voor mij. Accepteer alstublieft mijn leven om u te dienen als mijn dank en lof. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 1:1-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lenden, en at sprinkhanen en wilde honig. En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden. Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest."

"Het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Het begon zoals het bij de profeet Jesaja staat beschreven: Hier is mijn gezant, zegt God; ik stuur hem voor u uit om voor u de weg te effenen. Iemand roept in de woestijn: Maak vrij de weg van de Heer, maak recht zijn paden! Dat gebeurde toen Johannes in de woestijn doopte en verkondigde: 'Begin een nieuw leven en laat u dopen, dan zal u vergeven worden wat u misdaan hebt.' Heel Judea liep uit, en ook alle inwoners van Jeruzalem kwamen naar hem toe. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en ze kwamen openlijk uit voor hun zonden. Johannes droeg kleren van kameelhaar en een leren riem om zijn middel; en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij maakte bekend: 'Na mij komt er iemand die machtiger is dan ik; ik zou nog niet voor hem durven bukken om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met heilige Geest.'"

"Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zeide: Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest."

"Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 'Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"' Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'"

"In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld. Het is precies zoals beschreven staat in het boek van de profeet Jesaja: "Luister, Ik stuur mijn bode voor Mij uit om de weg gereed te maken." In de woestijn zou een stem gehoord worden: "Baan voor de Here een weg in de wildernis; maak een rechte en vlakke weg door de woestijn." Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. "Het duurt niet lang meer," riep hij, "en dan komt er Iemand, die veel belangrijker is dan ik. Vergeleken bij Hem ben ik niets. Ik ben niet eens waard Zijn schoenen los te maken. Ik heb u gedoopt in water, maar Hij zal u dopen in de Heilige Geest."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

4 januari 2024 Markus 1:5
3 januari 2024 Markus 1:4
2 januari 2024 Markus 1:1-3
1 januari 2024 Markus 1:1
 

Home