Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 4 januari 2024

 

Markus 1:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden."

"Heel Judea liep uit, en ook alle inwoners van Jeruzalem kwamen naar hem toe. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en ze kwamen openlijk uit voor hun zonden."

"Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden."

"Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden."

"Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan."

 

Overdenking van vandaag:

Johannes koos niet voor de meest toegankelijke plek om zijn dienen uit te voeren. Integendeel, hij was gelokaliseerd in de woestijn. Toch kwamen mensen uit alle hoeken om hem te horen. Waarom? Omdat ze hongerden naar geestelijk voedsel. Zij verlangden de stem van God te horen door één van zijn dienaren, een echte profeet.  

Afstand was geen barrière. Bekentenis van hun zonden en doop waren geen barrières. Ze waren hongerend naar God. Zijn wij vandaag hongerend naar God? Welke belemmeringen staan wij toe om ons weg te houden van het zoeken naar God met ons gehele hart?

 

Gebed:

Vader, help me te verlangen u beter te kennen en u meer getrouw te dienen. Help me alstublieft eventuele belemmeringen te vernietigen die ik gebracht heb tussen uw genade en mijn behoefte ernaar. Alstublieft, hemelse Vader, laat nooit mijn trots mij weghouden om uw roep te horen in mijn leven. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 1:1-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lenden, en at sprinkhanen en wilde honig. En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden. Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, [gelegen] in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!"

"Het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Het begon zoals het bij de profeet Jesaja staat beschreven: Hier is mijn gezant, zegt God; ik stuur hem voor u uit om voor u de weg te effenen. Iemand roept in de woestijn: Maak vrij de weg van de Heer, maak recht zijn paden! Dat gebeurde toen Johannes in de woestijn doopte en verkondigde: 'Begin een nieuw leven en laat u dopen, dan zal u vergeven worden wat u misdaan hebt.' Heel Judea liep uit, en ook alle inwoners van Jeruzalem kwamen naar hem toe. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en ze kwamen openlijk uit voor hun zonden. Johannes droeg kleren van kameelhaar en een leren riem om zijn middel; en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij maakte bekend: 'Na mij komt er iemand die machtiger is dan ik; ik zou nog niet voor hem durven bukken om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met heilige Geest.' In die tijd kwam ook Jezus daar, uit Nazaret in Galilea, en hij liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water opstond, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.'"

"Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zeide: Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich nederdalen. En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen."

"Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 'Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"' Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.' In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'"

"In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld. Het is precies zoals beschreven staat in het boek van de profeet Jesaja: "Luister, Ik stuur mijn bode voor Mij uit om de weg gereed te maken." In de woestijn zou een stem gehoord worden: "Baan voor de Here een weg in de wildernis; maak een rechte en vlakke weg door de woestijn." Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. "Het duurt niet lang meer," riep hij, "en dan komt er Iemand, die veel belangrijker is dan ik. Vergeleken bij Hem ben ik niets. Ik ben niet eens waard Zijn schoenen los te maken. Ik heb u gedoopt in water, maar Hij zal u dopen in de Heilige Geest." Op een dag kwam Jezus daar ook. Hij was uit Nazareth gekomen om Zich door Johannes in de Jordaan te laten dopen. Direct toen Hij uit het water kwam, zag Jezus dat de hemel openscheurde en de Heilige Geest als een duif op Hem neerstreek. Een stem uit de hemel zei: "U bent mijn geliefde Zoon. U verheugt mijn hart."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

3 januari 2024 Markus 1:4
2 januari 2024 Markus 1:1-3
1 januari 2024 Markus 1:1
 

Home