Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 3 januari 2024

 

Markus 1:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden."

"Dat gebeurde toen Johannes in de woestijn doopte en verkondigde: 'Begin een nieuw leven en laat u dopen, dan zal u vergeven worden wat u misdaan hebt.'"

"Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

"Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

"Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven.

 

Overdenking van vandaag:

Gods boodschapper was Johannes. Hij werd de Doper genoemd omdat hij mensen doopte die naar hem toe kwamen. Deze mensen wilden hun leven veranderen om zich aan te sluiten bij de wil van God. Johannes' missie was de mensen voor te bereiden op de komst van de beloofde Christus. Het doel van deze doop was om aan te tonen dat deze mensen zich wegkeerden van de zonde, bij God kwamen en de vergeving van God ontvingen.  

Wat kunnen we leren van Johannes' missie voor ons leven van nu? Ten eerste, God maakt gebruik van menselijke boodschappers om de harten te raken van degenen die proberen hem te vinden. Iemand is er op zoek naar God en God kan jou of mij gebruiken om die boodschapper te zijn!  

Ten tweede, God zoeken brengt twee dingen met zich mee: we keren ons tot God en keren ons af van onze zonden. Ten derde, iedereen heeft de vergeving van God nodig; niemand van ons is rechtvaardig en heilig door onze inspanningen.  

Met andere woorden, we hebben Gods genadige vergeving nodig. Dus ik denk dat ieder van ons het bericht kan kiezen dat hij of zij nodig vandaag het meest duidelijk nodig heeft om te horen. Ben ik tot God gekomen om zijn vergiffenis en genade te ontvangen? Heb ik me echt tot God gekeerd en afgekeerd van zonde? Voor wie zal ik Gods boodschapper zijn?

 

Gebed:

Vader in de hemel, u bent heilig en ontzagwekkend. Uw macht gaat mijn begrip te boven. Terwijl ik denk over het bidden tot u, weet ik dat u mij hoort. Dank u voor uw genadige vergeving dat u met me gedeeld heeft door het geschenk van uw Zoon. Ik geef mijn leven aan u en ik draai mijn rug naar de zonde in een poging om te ontvluchten aan haar greep op mij. Als een ontvanger van uw genade, help me alstublieft degene, of degenen te zien, voor wie ik uw boodschapper kan zijn. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 1:1-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het begin des Evangelies van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lederen gordel om zijn lenden, en at sprinkhanen en wilde honig. En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, nederbukkende, den riem Zijner schoenen te ontbinden. Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest."

"Het evangelie van Jezus Christus, zoon van God. Het begon zoals het bij de profeet Jesaja staat beschreven: Hier is mijn gezant, zegt God; ik stuur hem voor u uit om voor u de weg te effenen. Iemand roept in de woestijn: Maak vrij de weg van de Heer, maak recht zijn paden! Dat gebeurde toen Johannes in de woestijn doopte en verkondigde: 'Begin een nieuw leven en laat u dopen, dan zal u vergeven worden wat u misdaan hebt.' Heel Judea liep uit, en ook alle inwoners van Jeruzalem kwamen naar hem toe. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en ze kwamen openlijk uit voor hun zonden. Johannes droeg kleren van kameelhaar en een leren riem om zijn middel; en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij maakte bekend: 'Na mij komt er iemand die machtiger is dan ik; ik zou nog niet voor hem durven bukken om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met heilige Geest.'"

"Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zeide: Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest."

"Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 'Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"' Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij verkondigde: 'Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'"

"In dit boek wordt het goede nieuws van Jezus Christus verteld. Het is precies zoals beschreven staat in het boek van de profeet Jesaja: "Luister, Ik stuur mijn bode voor Mij uit om de weg gereed te maken." In de woestijn zou een stem gehoord worden: "Baan voor de Here een weg in de wildernis; maak een rechte en vlakke weg door de woestijn." Deze boodschapper was Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn en vertelde de mensen dat zij zich moesten laten dopen als een openbaar getuigenis van hun besluit om de zonde de rug toe te keren, zodat God hen kon vergeven. Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Johannes droeg kleren van kameelhaar en had een leren riem om. Hij at sprinkhanen en honing van wilde bijen. "Het duurt niet lang meer," riep hij, "en dan komt er Iemand, die veel belangrijker is dan ik. Vergeleken bij Hem ben ik niets. Ik ben niet eens waard Zijn schoenen los te maken. Ik heb u gedoopt in water, maar Hij zal u dopen in de Heilige Geest."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

2 januari 2024 Markus 1:1-3
1 januari 2024 Markus 1:1
 

Home