Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 18 december 2027

 

Lukas 23:17-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar–abbas los. Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en [om] een doodslag, in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep [hun] wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis [Hem], kruis Hem! En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geeist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil."

"Maar de hele menigte schreeuwde: 'Weg met hem! Laat Barabbas vrij!' Barabbas was in de gevangenis gezet vanwege een oproer in de stad, waarbij een dode was gevallen. Pilatus sprak hun opnieuw toe, want hij wilde Jezus vrijlaten. Maar zij riepen terug: 'Aan het kruis met hem, aan het kruis!' 'Wat heeft hij dan gedaan?' vroeg Pilatus hun voor de derde maal. 'Ik heb niets gevonden waarvoor hij de dood verdient. Ik zal hem dus laten geselen en dan vrijlaten.' Maar zij bleven schreeuwen om zijn kruisiging. Het geschreeuw was zo sterk dat Pilatus besliste dat aan hun verlangen moest worden voldaan. Hij liet, zoals zij wilden, de man vrij die gevangen was gezet vanwege een oproer waarbij een dode was gevallen. Maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur."

"Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: 'Weg met hem! Laat Barabbas vrij!' Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: 'Kruisig hem, kruisig hem!' Voor de derde maal zei hij tegen hen: 'Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.' Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur."

"Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: 'Weg met hem! Laat Barabbas vrij!' Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: 'Kruisig hem, kruisig hem!' Voor de derde maal zei hij tegen hen: 'Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.' Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur."

"Maar de mensen begonnen allemaal luidkeels te schreeuwen: "Hij moet dood! Laat Barabbas vrij!" Barabbas zat in de gevangenis, omdat hij in Jeruzalem een opstand tegen de regering had geleid en daarbij een moord had gepleegd. Pilatus ging er tegenin. Hij wilde Jezus vrijlaten. Maar zij schreeuwden: "Kruisigen! U moet Hem kruisigen!" "Maar waarom dan?" vroeg Pilatus voor de derde keer. "Wat voor kwaad heeft Hij gedaan? Ik zie niet in waarom Hij ter dood veroordeeld moet worden. Ik zal Hem zweepslagen laten geven en in vrijheid stellen." Maar zij bleven schreeuwen dat Jezus moest sterven. Zij hielden gewoon niet op. Ten einde raad besloot Pilatus hun maar hun zin te geven. Hij liet Barabbas vrij. Barabbas, de moordenaar. Maar Jezus leverde hij aan hen uit. Ze mochten Hem laten kruisigen."

 

Overdenking van vandaag:

Pilatus had niet de wil om het verlangen van de menigte te weigeren. Integendeel, hij kijkt liever naar de resultaten van de keuze van de menigte om dan de wil van de menigte te doen dan dat hij het juiste doet. Dus Pilatus "gaf Jezus aan hen om te doen wat ze wilden." Zij hadden gevraagd om een moordenaar vrij te laten en Jezus te kruisigen.  

Zo gek als dit lijkt, dit is wat vaak gebeurt wanneer de menigte bepaalt wat er gedaan moet worden. Tijdens Jezus' gehele dienen, heeft het publiek getracht hem te bezitten en hem te maken tot wat ze wilden wat hij moest zijn. Jezus liet dit niet gebeuren. Nu zal de menigte roepen voor zijn dood, omdat ze Jezus er niet toe konden brengen dat hij hun verlangens vervulde. De menigte krijgt zijn wens door Pilatus.  

Zal de menigte de wens vervuld krijgen met ons en met ons leven? Of zullen we kiezen voor Jezus en de weg van de Heer? Laten we niet vergeten dat de weg van Christus vaak onaanvaardbaar is voor de menigte. Als wij ooit twijfelen aan deze waarheid, is alles wat we moeten doen, herinnerd worden aan het kruis en de Heiland.

 

Gebed:

Vader in de hemel, help me nooit mijn leven te baseren op de wil van de menigte, maar help me de moed te hebben om de weg van de Heer te leven. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 23:13-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt dezen Mens tot mij gebracht, als een, die het volk afkerig maakt; en ziet, ik heb [Hem] in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en heb in dezen Mens geen schuld gevonden, van hetgeen daar gij Hem mede beschuldigt; Ja, ook Herodes niet; want ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Bar–abbas los. Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en [om] een doodslag, in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep [hun] wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis [Hem], kruis Hem! En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los dengene, die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geeist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil."

"Pilatus riep de opperpriesters, de leiders en het volk bij elkaar en zei: 'U hebt deze man bij mij gebracht onder beschuldiging van opruiing van het volk. Ik heb hem in uw bijzijn ondervraagd, maar ik heb geen enkele aanwijzing gevonden voor datgene waarvan u hem beschuldigt. Ook Herodes niet, want hij stuurde hem naar ons terug. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal hem dus laten geselen en daarna vrijlaten.' Maar de hele menigte schreeuwde: 'Weg met hem! Laat Barabbas vrij!' Barabbas was in de gevangenis gezet vanwege een oproer in de stad, waarbij een dode was gevallen. Pilatus sprak hun opnieuw toe, want hij wilde Jezus vrijlaten. Maar zij riepen terug: 'Aan het kruis met hem, aan het kruis!' 'Wat heeft hij dan gedaan?' vroeg Pilatus hun voor de derde maal. 'Ik heb niets gevonden waarvoor hij de dood verdient. Ik zal hem dus laten geselen en dan vrijlaten.' Maar zij bleven schreeuwen om zijn kruisiging. Het geschreeuw was zo sterk dat Pilatus besliste dat aan hun verlangen moest worden voldaan. Hij liet, zoals zij wilden, de man vrij die gevangen was gezet vanwege een oproer waarbij een dode was gevallen. Maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur."

"Pilatus nu riep de overpriesters en de oversten en het volk bijeen en zeide tot hen: Gij hebt deze mens bij mij gebracht als iemand, die het volk afvallig maakt en zie, ik heb Hem in uw tegenwoordigheid verhoord en in deze mens geen enkele grond gevonden voor datgene, waarvan gij Hem beschuldigt. En ook Herodes niet; want hij heeft Hem tot ons teruggezonden. En zie, er is niets door Hem bedreven, dat de dood verdient. Ik zal Hem dus geselen en dan loslaten. Want hij was verplicht hun op het feest iemand los te laten. Maar zij schreeuwden als een man, zeggende: Weg met Hem, laat ons Barabbas los! En deze was wegens een oproer, dat in de stad was voorgevallen, en een doodslag gevangengezet. Doch Pilatus richtte zich wederom met luider stem tot hen, omdat hij Jezus wenste los te laten. Maar zij riepen terug en zeiden: Kruisig Hem, kruisig Hem! Hij zeide voor de derde maal tot hen: Wat heeft deze dan toch voor kwaad gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden, waarop de doodstraf staat. Ik zal Hem dus geselen en dan loslaten! Maar zij drongen aan en eisten onder luid geschreeuw, dat Hij gekruisigd zou worden, en hun geschreeuw werd al sterker. En Pilatus besliste, dat aan hun eis moest worden voldaan. En hij liet de man los, die wegens oproer en doodslag was gevangengezet, die zij eisten, doch Jezus gaf hij over aan hun wil."

"Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen: 'U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.' Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen: 'Weg met hem! Laat Barabbas vrij!' Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: 'Kruisig hem, kruisig hem!' Voor de derde maal zei hij tegen hen: 'Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.' Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur."

"Pilatus riep de Joodse leiders en de andere mensen weer bij elkaar en zei: "U hebt deze Man bij mij gebracht op beschuldiging van opruiende aktiviteiten tegen de staat. Ik heb Hem daarover duidelijk ondervraagd en ben tot de conclusie gekomen dat Hij onschuldig is. Herodes vond dat blijkbaar ook en heeft Hem naar ons teruggestuurd. Nee, de Man heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal Hem zweepslagen laten geven en daarna in vrijheid stellen." Maar de mensen begonnen allemaal luidkeels te schreeuwen: "Hij moet dood! Laat Barabbas vrij!" Barabbas zat in de gevangenis, omdat hij in Jeruzalem een opstand tegen de regering had geleid en daarbij een moord had gepleegd. Pilatus ging er tegenin. Hij wilde Jezus vrijlaten. Maar zij schreeuwden: "Kruisigen! U moet Hem kruisigen!" "Maar waarom dan?" vroeg Pilatus voor de derde keer. "Wat voor kwaad heeft Hij gedaan? Ik zie niet in waarom Hij ter dood veroordeeld moet worden. Ik zal Hem zweepslagen laten geven en in vrijheid stellen." Maar zij bleven schreeuwen dat Jezus moest sterven. Zij hielden gewoon niet op. Ten einde raad besloot Pilatus hun maar hun zin te geven. Hij liet Barabbas vrij. Barabbas, de moordenaar. Maar Jezus leverde hij aan hen uit. Ze mochten Hem laten kruisigen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

17 december 2027 Lukas 23:13-16
16 december 2027 Lukas 23:5-12
15 december 2027 Lukas 23:1-4
14 december 2027 Lukas 22:63-71
13 december 2027 Lukas 22:54-62
12 december 2027 Lukas 22:49-53
11 december 2027 Lukas 22:47-48
 

Home