Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 9 december 2027

 

Lukas 22:35-38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij [geschreven] [zijn], hebben een einde. En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg."

"Ook vroeg Jezus zijn leerlingen: 'Toen ik jullie eropuit stuurde zonder geldbeurs, zonder tas en zonder schoenen, kwamen jullie toen iets tekort?' 'Niets,' antwoordden ze. 'Maar nu,' zei hij, 'moet wie een beurs heeft of een tas, die meenemen; en wie geen zwaard heeft, moet zijn jas verkopen om er een aan te schaffen. Want ik zeg jullie: de woorden uit de Schrift: Hij werd tot de misdadigers gerekend, moeten in mij hun vervulling krijgen. Wat over mij is beschikt, nadert zijn einde.' 'Heer, kijk, hier zijn twee zwaarden!' zeiden ze. 'Genoeg hierover,' antwoordde hij."

"Daarna zei hij tegen hen: 'Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?' 'Niets!' antwoordden ze. Hij zei: 'Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: "Hij werd gerekend tot de wettelozen." Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.' Ze zeiden: 'Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.' Maar hij zei tegen hen: 'Genoeg hierover!'"

"Daarna zei hij tegen hen: 'Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?' 'Niets!' antwoordden ze. Hij zei: 'Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: "Hij werd gerekend tot de wettelozen." Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.' Ze zeiden: 'Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.' Maar hij zei tegen hen: 'Genoeg hierover!'"

"Daarna vroeg Jezus Zijn discipelen: "Ik heb jullie er eens zonder geld, tas of extra kleren op uit gestuurd om de mensen het goede nieuws te brengen. Kwamen jullie toen iets tekort?" "Nee, niets," antwoordden ze. "Maar," ging Hij verder, "neem nu een beurs mee als je er één hebt en een tas. Als je geen zwaard hebt, verkoop dan je mantel. Dan kun je een zwaard kopen. Want het is bijna zover dat deze profetie zal uitkomen: 'Hij zal worden veroordeeld als een misdadiger.' Alles wat de profeten over Mij hebben geschreven, zal uitkomen." "Meester, kijk," zeiden ze. "We hebben hier twee zwaarden." "Dat is genoeg!" antwoordde Hij."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus weet dat het nu tijd voor hem is om geconfronteerd te worden met de weg van lijden en afwijzing. De leerlingen hebben geen flauw idee wat er met hem gaat gebeuren, hoewel hij hen herhaaldelijk heeft gewaarschuwd. Met andere woorden, Jezus weet dat hij zijn lijden en verwerping alleen en verlaten onder ogen moet zien.  

Dit verhaal kan nu voor ons een grote troost zijn voor twee redenen. Ten eerste, Jezus begrijpt wat het betekent om verlaten te worden door vrienden en helemaal alleen geconfronteerd te worden met leed en afwijzing. Wanneer wij geconfronteerd worden met zo'n soort conflict, kunnen we erop vertrouwen dat hij onze pijn begrijpt en weten we dat hij ons nooit zal verlaten.  

Ten tweede, omdat de discipelen het verknallen en de Heer hen toch herstelt en terugeist zodat ze nuttig zijn voor het Koninkrijk, kunnen we weten dat onze eigen fouten ons niet diskwalificeren om nuttig voor hem te zijn. Als we echt berouwvol zijn, kan hij ons ook herstellen en ons ook terugeisen.

 

Gebed:

Hemelse Vader, ik haat oprecht dat Jezus moest sterven voor mijn zonden en helemaal alleen geconfronteerd werd met zijn verschrikkingen, zonder zijn vrienden om hem te steunen. Maar, lieve God, ik ben getroost op die momenten dat ik me alleen voel om problemen onder ogen te zien omdat ik weet dat hij zorgt, begrijpt, en bij me staat op die momenten van beproeving.  

Bovendien God, dank ik u dat, net zoals hij zijn discipelen herstelt na hun moment van zwakte, hij mij herstelt heeft en me blijft vormen om te zijn zoals hij. Ik prijs u voor uw plan van genade en ik loof uw Zoon en mijn Heiland voor zijn offer en standvastige liefde. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 22:31-38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in den dood te gaan. Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij Mij kent. En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij [geschreven] [zijn], hebben een einde. En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg."

"Simon, Simon! Weet dat Satan heeft geeist jullie te ziften als koren in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof je niet in de steek zou laten. En jij moet, als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, je broeders moed inspreken.' Petrus zei tegen hem: 'Heer, met u ben ik bereid de gevangenis in te gaan of te sterven!' Maar hij zei: 'Ik zeg je, Petrus: vandaag nog, vóór de haan kraait, zul je drie keer zeggen dat je me niet kent.' Ook vroeg Jezus zijn leerlingen: 'Toen ik jullie eropuit stuurde zonder geldbeurs, zonder tas en zonder schoenen, kwamen jullie toen iets tekort?' 'Niets,' antwoordden ze. 'Maar nu,' zei hij, 'moet wie een beurs heeft of een tas, die meenemen; en wie geen zwaard heeft, moet zijn jas verkopen om er een aan te schaffen. Want ik zeg jullie: de woorden uit de Schrift: Hij werd tot de misdadigers gerekend, moeten in mij hun vervulling krijgen. Wat over mij is beschikt, nadert zijn einde.' 'Heer, kijk, hier zijn twee zwaarden!' zeiden ze. 'Genoeg hierover,' antwoordde hij."

"Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hij zeide tot Hem: Here, met U ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan! Maar Hij zeide: Ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben, dat gij Mij kent. En Hij zeide tot hen: Toen Ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets. Hij zeide tot hen: Maar nu, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een zwaard. Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in vervulling moet gaan: En Hij is onder de misdadigers gerekend. Want wat over Mij geschreven is, komt tot een einde. Zij zeiden: Here, zie, hier zijn twee zwaarden! Hij zeide tot hen: Het is voldoende."

"Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.' Simon antwoordde: 'Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.' Maar Jezus zei: 'Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.' Daarna zei hij tegen hen: 'Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?' 'Niets!' antwoordden ze. Hij zei: 'Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: "Hij werd gerekend tot de wettelozen." Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.' Ze zeiden: 'Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.' Maar hij zei tegen hen: 'Genoeg hierover!'"

"Simon, Simon, let op. Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef. Maar Ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Wanneer je van je verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof." Simon zei: "Here, ik ben bereid met U de gevangenis in te gaan en zelfs de dood." Maar Jezus antwoordde: "Ik wil je één ding zeggen, Petrus: Voordat de haan kraait, zul je drie keer hebben gezegd dat je Mij niet kent." Daarna vroeg Jezus Zijn discipelen: "Ik heb jullie er eens zonder geld, tas of extra kleren op uit gestuurd om de mensen het goede nieuws te brengen. Kwamen jullie toen iets tekort?" "Nee, niets," antwoordden ze. "Maar," ging Hij verder, "neem nu een beurs mee als je er één hebt en een tas. Als je geen zwaard hebt, verkoop dan je mantel. Dan kun je een zwaard kopen. Want het is bijna zover dat deze profetie zal uitkomen: 'Hij zal worden veroordeeld als een misdadiger.' Alles wat de profeten over Mij hebben geschreven, zal uitkomen." "Meester, kijk," zeiden ze. "We hebben hier twee zwaarden." "Dat is genoeg!" antwoordde Hij."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 december 2027 Lukas 22:33-34
7 december 2027 Lukas 22:31-32
6 december 2027 Lukas 22:28-30
5 december 2027 Lukas 22:24-27
4 december 2027 Lukas 22:21-23
3 december 2027 Lukas 22:14-20
2 december 2027 Lukas 22:7-13
 

Home