Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 24 november 2027

 

Lukas 21:5-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij: [Wat] deze dingen [aangaat], die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet [een] steen op [den] [anderen] steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden?"

"Enkele van zijn leerlingen zeiden dat de tempel zo mooi gebouwd was en zo fraai versierd met wijgeschenken. Toen zei Jezus: 'Er komt een tijd waarin alles wat je daar ziet, met de grond wordt gelijkgemaakt; geen steen zal op de andere blijven.' 'Meester,' vroegen zij, 'wanneer zal dat gebeuren, en wat is het teken dat het gaat gebeuren?'"

"Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 'Wat jullie hier zien–er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' Ze stelden hem toen de vraag: 'Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?'"

"Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 'Wat jullie hier zien–er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' Ze stelden hem toen de vraag: 'Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?'"

"Enkele van Zijn discipelen wezen op de mooie, grote stenen van de tempel en de prachtige versieringen op de muren. Maar Jezus zei: "Er komt een tijd dat al deze dingen die jullie zo mooi vinden, vernietigd worden. Geen steen zal op de andere blijven. Er zal niets van overblijven dan één grote puinhoop." "Wanneer gebeurt dat, Meester?" vroegen ze Hem. "En hoe kunnen we weten dat het zover is?"

 

Overdenking van vandaag:

Jezus heeft drie krachtige boodschappen om vol te houden tijdens de problemen van het leven. De eerste boodschap heeft te maken met de Tempel, terwijl de andere twee te vinden zijn in de volgende verzen. Jezus' punt is dat ongeacht hoe mooi, de Tempel in Jeruzalem zal vernietigd worden en veranderen in een hoop puin - aardse tempels gemaakt door handen zullen niet en kunnen niet blijven. Onze mooiste en meest heilige gebouwen zullen niet eeuwig blijven staan. Jezus wil dat wij weten dat wij moeten investeren in onszelf wat blijvend is en dat we klaar zijn voor hem wanneer hij terugkeert in zijn heerlijkheid.

 

Gebed:

Heilige God, geef me de wijsheid en de moed om mijzelf te investeren in uw Koninkrijk en dingen die blijven. Help me die plekken te zien van mijn leven waar mijn hart te gehecht is aan dingen die niet blijvend zijn. In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Contekst: Lukas 21:5-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij: [Wat] deze dingen [aangaat], die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet [een] steen op [den] [anderen] steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden? En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben [de] [Christus]; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na. En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar [nog] is terstond het einde niet. Toen zeide Hij tot hen: Het [ene] volk zal tegen het [andere] volk opstaan, en het [ene] koninkrijk tegen het [andere] koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden. Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en [u] vervolgen, [u] overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil. En [dit] zal u overkomen tot een getuigenis. Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, [hoe] gij u verantwoorden zult; Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten. En gij zult overgeleverd worden ook van ouders, en broeders, en magen, en vrienden; en zij zullen er [sommigen] uit u doden. En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil. Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid."

"Enkele van zijn leerlingen zeiden dat de tempel zo mooi gebouwd was en zo fraai versierd met wijgeschenken. Toen zei Jezus: 'Er komt een tijd waarin alles wat je daar ziet, met de grond wordt gelijkgemaakt; geen steen zal op de andere blijven.' 'Meester,' vroegen zij, 'wanneer zal dat gebeuren, en wat is het teken dat het gaat gebeuren?' 'Let goed op dat je je niet op een dwaalspoor laat brengen!' antwoordde hij. 'Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is gekomen. Loop niet achter hen aan. Als je hoort van oorlogen en onlusten, laat je dan niet bang maken. Dat moet allemaal eerst gebeuren, maar het betekent niet onmiddellijk het einde.' En hij ging verder: 'Het ene volk zal strijden tegen het andere, het ene rijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn, epidemieën en hongersnoden, dan hier en dan daar; en ook aan de hemel zullen verschrikkelijke dingen en grote wondertekenen gebeuren. Maar voordat dit allemaal gebeurt, zullen ze jullie afranselen en vervolgen, je uitleveren aan synagogen en gevangenissen. Ze zullen jullie voor koningen en bestuurders leiden om mijn naam; dan komt het moment dat je van mij zult getuigen. Maar, en vergeet dat nooit, maak je vooraf geen zorgen hoe je je moet verdedigen. Want ik zal jullie de woorden in de mond geven, woorden van wijsheid die geen van je tegenstanders kan aanvallen of tegenspreken. Zelfs je ouders, broers, familie en vrienden zullen je verraden. Sommigen van jullie zal men doden. Iedereen zal jullie haten, vanwege mijn naam. Maar er zal geen haar van je hoofd verloren gaan. Door vol te houden zul je je leven redden."

"En toen sommigen van de tempel zeiden, dat hij met schone stenen en wijgeschenken versierd was, sprak Hij: Wat gij daar aanschouwt, er zullen dagen komen, waarin geen steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen."

"Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 'Wat jullie hier zien–er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' Ze stelden hem toen de vraag: 'Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?' Jezus zei: 'Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben het, "of: "De tijd is gekomen." Volg hen niet! Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.' Hij vervolgde: 'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!"

"Enkele van Zijn discipelen wezen op de mooie, grote stenen van de tempel en de prachtige versieringen op de muren. Maar Jezus zei: "Er komt een tijd dat al deze dingen die jullie zo mooi vinden, vernietigd worden. Geen steen zal op de andere blijven. Er zal niets van overblijven dan één grote puinhoop." "Wanneer gebeurt dat, Meester?" vroegen ze Hem. "En hoe kunnen we weten dat het zover is?" Hij antwoordde: "Laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die van zichzelf zeggen dat zij de Christus zijn en die beweren dat het einde er bijna is. Maar geloof ze niet! Wanneer jullie horen over oorlogen en opstanden, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten wel gebeuren, maar het einde komt dan nog niet. Het ene volk zal tegen het andere worden opgehitst. En het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen geweldige aardbevingen komen, hongersnoden en epidemieën. Nu hier en dan weer daar. In het heelal zullen verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar er zal eerst een tijd van bijzonder zware vervolging komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, terwille van mijn naam. Het zullen allemaal kansen zijn om over Mij te vertellen. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Onthoud dat goed! Ik zal jullie de juiste woorden in de mond leggen. Ik zal jullie een wijsheid geven waar je tegenstanders niet van terug hebben. Zelfs je ouders, broers, familie en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Sommigen van jullie zullen gedood worden. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij Mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

23 november 2027 Lukas 21:1-4
22 november 2027 Lukas 20:45-47
21 november 2027 Lukas 20:41-44
20 november 2027 Lukas 20:34-40
19 november 2027 Lukas 20:27-33
18 november 2027 Lukas 20:20-26
17 november 2027 Lukas 20:17-19
 

Home