Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 12 november 2027

 

Lukas 19:41-44

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede [dient]! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt."

"Toen Jezus nog dichterbij was gekomen en de stad zag liggen, begon hij om haar te huilen. Hij zei: 'Ach Jeruzalem, begreep ook u vandaag maar wat vrede brengt, maar u bent er blind voor, zelfs nu! Weet dat er voor u dagen zullen komen dat uw vijanden u belegeren, insluiten, u van alle kanten bedreigen! Zij zullen u en allen die binnen uw muren zijn, vertrappen! Ze zullen van u geen steen op de andere laten! Omdat u het moment dat God naar u omzag, niet hebt herkend.'"

"Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.'"

"Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.'"

"Jeruzalem was nu niet ver meer. Zodra Jezus de stad zag liggen, begon Hij te huilen. Hij zei: "Jeruzalem! Gods eeuwige vrede lag binnen uw bereik, maar u hebt er niets van willen weten. Nu is het te laat. Straks zullen uw vijanden u belegeren, u omsingelen en van alle kanten tegen u opdringen. Ze zullen u en uw inwoners vertrappen. Zij zullen geen steen op de andere laten. Want God heeft u de kans gegeven, maar u hebt die laten voorbijgaan."

 

Overdenking van vandaag:

Zo vaak gaan we ervan uit dat als ons een mogelijkheid wordt gegeven, dat we dan nog vele andere kansen hebben om te reageren op dezelfde mogelijkheid. Echter, uiteindelijk leert ervaring de meesten van ons wat God geprobeerd had. Hij wilde dat we dit veel eerder zagen: kansen worden geboden en we lopen ze voorbij waarna ze nooit weer op dezelfde wijze worden aangeboden.  

Jeruzalem stond op de rand van de geschiedenis. Het aanvaarden van Jezus als de weg naar vrede gaf grote mogelijkheden. Afwijzing van Jezus als de weg van vrede heeft geleid tot de vernietiging die zou volgen. Helaas speelt deze afwijzing zich herhaaldelijk af op een veel kleinere schaal in het leven van zoveel mensen. Zij verwerpen de weg van de Heer in hun jeugd, of in een tijd van rebellie, en denken dat hij er voor hen zal zijn om te volgen. Ze denken dat zij kunnen kiezen wanneer en hoe ze willen.  

Hoewel zij misschien uiteindelijk tot de Heer komen, zullen ze veel tijd verspillen, en zij zullen ook veel vrede verspelen als gevolg van hun rebellie en hun uitstel zal hartzeer na hartzeer brengen. Bovendien, sommigen kunnen hun hart zo verhard hebben dat ze nooit willen terugkeren naar de Heer.  

Laten we leven en handelen met grote spoed in het leven van degenen die we lief hebben en God vragen om ons te helpen. Hulp om hen te laten uitreiken naar Jezus, zodat hun leven en hun eeuwigheid niet zal worden verspild aan dat wat geen vrede is!

 

Gebed:

Vader, geef me wijsheid en "dringend geduld" om te weten wat de beste manier is om Jezus te delen met degenen van wie ik hou en die hem niet kennen als hun Heer. Ik wil niet overhaast te werk te gaan op manieren waardoor ze hun hart voor hem sluiten. Terzelfder tijd, Hemelse Vader, wil ik ook niet sentimenteel worden in mijn benadering van hen. Help me een vrede-brenger te zijn als ik probeer Jezus te delen. In Jezus' naam vraag ik het. Amen.

 

Contekst: Lukas 19:41-48

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede [dient]! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den [enen] steen op den [anderen] steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt. En gegaan zijnde in den tempel, begon Hij uit te drijven degenen, die daarin verkochten en kochten, Zeggende tot hen: Er is geschreven: Mijn huis is een huis des gebeds; maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. En Hij leerde dagelijks in den tempel; en de overpriesters, en de Schriftgeleerden, en de oversten des volks zochten Hem te doden. En zij vonden niet, wat zij doen zouden; want al het volk hing Hem aan, en hoorde [Hem]."

"Toen Jezus nog dichterbij was gekomen en de stad zag liggen, begon hij om haar te huilen. Hij zei: 'Ach Jeruzalem, begreep ook u vandaag maar wat vrede brengt, maar u bent er blind voor, zelfs nu! Weet dat er voor u dagen zullen komen dat uw vijanden u belegeren, insluiten, u van alle kanten bedreigen! Zij zullen u en allen die binnen uw muren zijn, vertrappen! Ze zullen van u geen steen op de andere laten! Omdat u het moment dat God naar u omzag, niet hebt herkend.' En Jezus ging de tempel binnen en begon er de kooplui te verjagen. Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!' Elke dag gaf Jezus onderricht in de tempel. De opperpriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze het moesten aanpakken, want het hele volk hing altijd aan zijn lippen."

"En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. En Hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: En mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En Hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid Hem om te brengen, maar zij vonden niets dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen."

"Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.' Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, terwijl hij hun toevoegde: 'Er staat geschreven: "Mijn huis moet een huis van gebed zijn, "maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!' Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen."

"Jeruzalem was nu niet ver meer. Zodra Jezus de stad zag liggen, begon Hij te huilen. Hij zei: "Jeruzalem! Gods eeuwige vrede lag binnen uw bereik, maar u hebt er niets van willen weten. Nu is het te laat. Straks zullen uw vijanden u belegeren, u omsingelen en van alle kanten tegen u opdringen. Ze zullen u en uw inwoners vertrappen. Zij zullen geen steen op de andere laten. Want God heeft u de kans gegeven, maar u hebt die laten voorbijgaan." Toen Hij in de tempel kwam, joeg Hij de handelaars eruit. "Er is geschreven: Gods huis moet een huis van gebed zijn. Maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een rovershol!" Daarna sprak Hij elke dag in de tempel. De mannen van de Hoge Raad wilden niets liever dan Hem uit de weg ruimen. Maar zij wisten niet hoe. Want het volk hing aan Zijn lippen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

11 november 2027 Lukas 19:36-40
10 november 2027 Lukas 19:28-35
9 november 2027 Lukas 19:20-27
8 november 2027 Lukas 19:15-19
7 november 2027 Lukas 19:11-14
6 november 2027 Lukas 19:10
5 november 2027 Lukas 19:8-9
 

Home