Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 6 november 2027

 

Lukas 19:10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was."

"De Mensenzoon is immers gekomen om te redden wat verloren was.'"

"De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'"

"De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'"

"Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus kwam niet om de religieuze menigte te behagen. Jezus kwam niet om toe te geven aan de sociale menigte. Jezus kwam niet om rond te hangen met de grote groep. In plaats daarvan kwam Jezus naar de wereld om zondaars te redden.  

Wanneer we terugkijken op het evangelie van Lukas, zien we Jezus uitreiken naar mannen en vrouwen, jong en oud, machtig en vergeten, door kwaad bezetenen en politiek betrokkenen. Hij kwam om zondaars te redden van alle vormen, maten en strepen. Hij kwam om jou en mij te redden.

 

Gebed:

Heilig en rechtvaardig God, dank u voor uw grote wens om heil te brengen voor alle mensen - met inbegrip van mij. Open mijn hart en beweeg me om uit te reiken naar anderen die het nodig hebben om uw genade te kennen. Sterker nog, Hemelse Vader, zet me in beweging om de verlorenen te zoeken even hartstochtelijk als uw zoon deed ... en nog steeds doet. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 19:1-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En [Jezus], ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk; En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien [weg] voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap. En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen. En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was."

"Jezus kwam in Jericho en trok door de stad. Er was daar een zekere Zacheüs. Hij was hoofd van de tollenaars en schatrijk. Hij wilde Jezus wel eens zien. Maar hij slaagde er niet in, want er was een massa mensen op de been en hij was maar klein van stuk. Om hem toch te zien rende hij vooruit en klom in een vijgenboom; want Jezus moest daar voorbijkomen. Toen Jezus op die plek aankwam, keek hij omhoog. 'Zacheüs,' zei hij, 'kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik bij u te gast zijn.' Zacheüs klom er snel uit en ontving hem met vreugde in zijn huis. De mensen zagen het en spraken er schande van: 'Hij is te gast bij een zondaar.' Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Luister, Heer! De helft van mijn bezit zal ik weggeven aan de armen, en de mensen die ik heb afgeperst, zal ik viermaal zoveel teruggeven.' Jezus zei tegen hem: 'Dit huis is vandaag gered; ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te redden wat verloren was.'"

"En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacheus geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. En hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheus, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacheus ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden."

"Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 'Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.' Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.' Jezus zei tegen hem: 'Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.'"

"Jezus kwam in Jericho, maar bleef er niet. Hij trok meteen verder. Een zekere Zacheüs, een hoofdtolontvanger, die schatrijk was, probeerde Jezus te zien te krijgen. Maar hij kon niet over de mensen heenkijken, omdat hij klein was. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem toch te kunnen zien. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij omhoog. Hij riep Zacheüs bij zijn naam. "Zacheüs! Kom vlug uit die boom! Want Ik moet vandaag in uw huis zijn!" Zacheüs liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij! Maar dat was niet naar de zin van de andere mensen. "Nu is Hij nota bene bij die slechte man op bezoek gegaan," mopperden ze. Ondertussen was Zacheüs voor de Here gaan staan. "Here," zei hij, "ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand teveel belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven." Jezus zei tegen hem: "Er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

5 november 2027 Lukas 19:8-9
4 november 2027 Lukas 19:6-7
3 november 2027 Lukas 19:1-5
2 november 2027 Lukas 18:42-43
1 november 2027 Lukas 18:40-41
31 oktober 2027 Lukas 18:35-39
30 oktober 2027 Lukas 18:31-34
 

Home