Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 25 oktober 2027

 

Lukas 18:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan."

"U kent de geboden: pleeg geen overspel, bega geen moord, steel niet, leg geen valse verklaringen af, heb eerbied voor je vader en je moeder.' 'Aan al die geboden heb ik me van jongs af gehouden,' zei de man."

"U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' De man zei: 'Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.'"

"U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' De man zei: 'Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.'"

"En wat uw vraag betreft, u weet best wat u moet doen. Geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, niet liegen en eerbied voor uw ouders hebben." De man antwoordde: "Van kindsbeen af heb ik mij aan al die voorschriften gehouden."

 

Overdenking van vandaag:

Terwijl de meesten van ons kunnen zeggen dat we nooit schuldig geweest zijn aan moord, overspel, of misschien zelfs stelen, kunnen maar heel weinig van ons eerlijk zeggen dat we nooit oneerlijke woorden gesproken hebben in gesprekken en altijd gedaan hebben wat eervol is naar onze ouders toe.  

Zelfs in de beste tijden van het leven, is er soms een bedekken van de waarheid of overdrijving dat het gesprek binnenglipt. Zelfs in het beste van kinderen zijn er zwakke momenten of moeilijke periodes waar we minder gedaan hebben dan we konden en moesten ter ere van onze ouders.  

Jezus helpt de jonge man met confrontatie van het echte probleem in zijn leven door het beantwoorden van zijn vraag, hoewel de basis van de vraag waarschijnlijk onjuist is. (In het vorige vers had hij Jezus een belangrijke vraag gesteld over het krijgen van het eeuwige leven.) Deze man beweert echter iemand te zijn die zich perfect aan de wet houdt! Hij heeft alle wetten gehoorzaamd sinds hij jong was.  

Maar ik ben niet zeker of hij volledig eerlijk met zichzelf is. Ik weet dat ik niet zou kunnen zeggen wat hij zei en ik heb nooit iemand ontmoet die hetzelfde kan zeggen en volledig eerlijk kan zijn. Hoe zit het met jou? Kan jij jezelf rechtvaardigen op basis van je aan de regels houden? Probeer je rechtvaardig te zijn door simpelweg beter te zijn en beter te gehoorzamen dan anderen? In de discussie die volgt, dringt Jezus door tot de kern van het probleem. Wat zou Jezus moeten doen om te spreken tot jouw hart?

 

Gebed:

Vader, de liefdevolle en eeuwige God, ik dank u voor uw genade die me mijn zonden vergeven heeft. Vergeef mijn momenten van eigenwijze arrogantie. Verneder me zachtjes tot ik zie dat mijn gerechtigheid is gebaseerd op Jezus' perfecte geschenk en niet mijn volmaakte gehoorzaamheid. Dan, Hemelse Vader, vraag ik door de kracht van uw Heilige Geest, dat u mij helpt me meer perfect te vormen tot de persoon die u wilt dat ik ben. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 18:18-30

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En een zeker overste vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, [namelijk] God. Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig; want hij was zeer rijk. Jezus nu, ziende, dat hij geheel droevig geworden was, zeide: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan! Want het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga. En die [dit] hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? En Hij zeide: De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zeide: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg ulieden, dat er niemand is, die verlaten heeft huis, of ouders, of broeders, of vrouw, of kinderen, om het Koninkrijk Gods; Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in dezen tijd, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven."

"'Goede meester,' vroeg een voornaam man hem, 'wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 'Waarom noemt u mij goed?' antwoordde Jezus. 'Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden: pleeg geen overspel, bega geen moord, steel niet, leg geen valse verklaringen af, heb eerbied voor je vader en je moeder.' 'Aan al die geboden heb ik me van jongs af gehouden,' zei de man. 'Dan is er nog één ding dat u ontbreekt,' hernam Jezus: 'verkoop alles wat u hebt, geef het geld aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug en volg mij.' Toen de man dit hoorde, was hij geheel terneergeslagen. Want hij was erg rijk. Toen Jezus dat zag, zei hij: 'Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk het koninkrijk van God binnen te gaan! Het is voor een kameel gemakkelijker door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' De mensen die dit hoorden, vroegen: 'Wie kan dan nog gered worden?' Hij antwoordde: 'Wat bij mensen niet mogelijk is, is wel mogelijk bij God.' Toen zei Petrus: 'Wij hebben alles wat we hadden, opgegeven om u te volgen!' Jezus zei: 'En ik zeg jullie: ieder die zijn huis, vrouw, broers, ouders of kinderen opgeeft om het koninkrijk van God, krijgt het in deze wereld al vele malen vergoed, en in de wereld die komt ontvangt hij eeuwig leven.'"

"En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zeide: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven? Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder. Hij zeide: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog een ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan. Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. En die dit hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden worden? Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd. En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven."

"Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' De man zei: 'Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.' Toen Jezus dat hoorde, zei hij: 'Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!' Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' Daarop zeiden zijn toehoorders: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.' Toen zei Petrus: 'Maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen.' Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.'"

"Een vooraanstaande Jood kwam bij Hem met de vraag: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?" "Beseft u wel wat u zegt, als u Mij 'goed' noemt?" vroeg Jezus. "Er is toch niemand goed behalve God? En wat uw vraag betreft, u weet best wat u moet doen. Geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, niet liegen en eerbied voor uw ouders hebben." De man antwoordde: "Van kindsbeen af heb ik mij aan al die voorschriften gehouden." "Toch is er iets wat u nog niet hebt ge daan," zei Jezus. "Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Daardoor krijgt u een schat in de hemel. Kom daarna terug en ga met Mij mee." Toen de man dat hoorde, ging hij heel verdrietig weg, want hij was erg rijk. Jezus keek hem na en zei: "Wat is het voor rijke mensen moeilijk om in het Koninkrijk van God te komen! Het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te komen." "Maar wie kan dan wel gered worden?" vroegen de mensen die het hadden gehoord. Hij antwoordde: "Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God." Petrus zei: "U weet dat wij alles hebben verlaten om U te volgen." "Ja," antwoordde Jezus. "En wie huis, vrouw, broers, ouders of kinderen verlaat ter wille van het Koninkrijk van God, zal nu al vele malen meer terugkrijgen. En in de toekomst krijgt hij het eeuwige leven."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

24 oktober 2027 Lukas 18:19
23 oktober 2027 Lukas 18:18
22 oktober 2027 Lukas 18:10-14
21 oktober 2027 Lukas 18:9
20 oktober 2027 Lukas 18:8
19 oktober 2027 Lukas 18:2-7
18 oktober 2027 Lukas 18:1
 

Home