Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 17 oktober 2027

 

Lukas 17:37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden."

[Jezus zei] "'Waar het aas is, zijn ook de gieren.'"

"Ze vroegen hem: 'Waar, Heer?' Hij antwoordde: 'Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.'"

"Ze vroegen hem: 'Waar, Heer?' Hij antwoordde: 'Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.'"

"Waar zal dit allemaal gebeuren?" vroegen de discipelen. Jezus antwoordde: "Waar het lijk ligt, daar komen de gieren."

 

Overdenking van vandaag:

Er zullen tekenen zijn dat deze dingen (vermeld in de vorige verzen waarin Jezus' terugkeer besproken werd) op het punt staan te gebeuren. Het teken van gieren in de lucht waarschuwt de omstander dat er iets in de buurt is overleden. En, wat zijn deze tekenen? Lucas 17 onthult de tekenen die Jezus heeft gegeven: 1) Sommigen zullen zeggen dat hij al teruggekomen is; 2) de Zoon van de Mens (Jezus) zal vreselijk hebben geleden (dwz hij is naar het kruis gegaan); 3) mensen zullen zwerven met hun dagelijks leven.  

Nu, als dat Jezus' tekenen zijn, dan klinkt het net als iedere gewoon moment nadat Jezus gekruisigd is. Ja, ik geloof dat dit het punt is. We moeten de hele tijd klaar zijn op ieder moment. Vanaf de dag van Pinksteren, toen de eerste mensen christenen werden tot vandaag, bevinden we ons in de laatste dagen.  

Jezus staat dicht bij de rand van de tijd en wanneer de Vader zegt: "Nu!" zal Jezus zichtbaar en onmiskenbaar onze wereld binnenstappen en zijn discipelen opeisen en hen meenemen naar huis bij zijn Vader in de hemel.  

Tijdens deze discussie, heeft Jezus zijn discipelen herhaaldelijk gewaarschuwd om altijd klaar te zijn. Hij zegt het weer in deze passage op een iets andere manier, maar met een even duidelijke boodschap: "Mijn komst is altijd dichtbij. Elk moment dat lijkt op een normale dag zou mijn tijd kunnen zijn om te komen!"

 

Gebed:

Vader, maak mijn hart klaar voor de tijd van Jezus' terugkeer. Geef me elke dag passie om te leven voor u en uw Koninkrijk alsof het mijn laatste dag is. Maak me klaar voor de komst van mijn Heer. In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Contekst: Lukas 17:26-37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee [vrouwen] zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden."

"Zoals het was in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan in de dagen van de Mensenzoon. Iedereen ging door met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot de dag dat Noach de boot binnenging en de grote vloed losbrak die alle mensen doodde. Het zal niet anders zijn dan in de tijd van Lot. Iedereen ging door met eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. Maar op de dag dat Lot Sodom verliet, viel er uit de hemel een regen van vuur en zwavel die iedereen doodde. Niet anders zal het gaan op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn huisraad te gaan halen; hetzelfde geldt voor iemand die op het land is: laat hij niet naar huis terugkeren. Denk aan de vrouw van Lot! Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal leven. Die nacht, zeg ik je, zullen twee mensen in één bed liggen: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen meel aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten.' Toen vroegen de leerlingen hem: 'Waar zal het gebeuren, Heer?' En hij zei: 'Waar het aas is, zijn ook de gieren.'"

"En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen."

"En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen, en wie op het land is moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen: de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten.' Ze vroegen hem: 'Waar, Heer?' Hij antwoordde: 'Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.'"

"Tegen de tijd dat Ik terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach. Die aten en dronken en trouwden. Alles ging z'n gewone gang tot op de dag dat Noach in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren. Het zal ook net zo zijn als in de dagen van Lot. Iedereen had het druk met zijn dagelijkse bezigheden. Eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen. Tot op de morgen dat Lot uit Sodom vertrok. Toen regende het vuur en zwavel en alle mensen in de stad kwamen om. Zo zal alles zijn gewone gang gaan tot de dag dat Ik terugkom en door iedereen gezien word. Wie dan op het platte dak van zijn huis zit, moet niet naar binnen gaan om zijn spullen mee te nemen. Wie op het veld is, moet niet naar huis teruggaan. Denk eens aan wat met de vrouw van Lot gebeurde! Wie zijn leven niet wil loslaten, zal het verliezen. Wie zijn leven loslaat, zal het mogen behouden. Die nacht zullen twee mensen in één bed slapen. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander zal achterblijven. Twee vrouwen zullen samen in huis aan het werk zijn. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander moet achterblijven." Twee mannen zullen op het land werken. De een zal worden meegenomen om bij Mij te zijn. De ander moet achterblijven." "Waar zal dit allemaal gebeuren?" vroegen de discipelen. Jezus antwoordde: "Waar het lijk ligt, daar komen de gieren." "

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

16 oktober 2027 Lukas 17:34-36
15 oktober 2027 Lukas 17:31-33
14 oktober 2027 Lukas 17:28-30
13 oktober 2027 Lukas 17:26-27
12 oktober 2027 Lukas 17:25
11 oktober 2027 Lukas 17:22-24
10 oktober 2027 Lukas 17:20-21
 

Home