Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Maandag 11 oktober 2027

 

Lukas 17:22-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, en gij zult [dien] niet zien. En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene [einde] onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag."

"Toen zei hij tegen zijn leerlingen: 'Er komt een tijd dat je ernaar verlangt de grote dagen van de Mensenzoon te zien, al was het er maar één, en je die niet zult zien. Ze zullen tegen je zeggen: Hij is daar! of: Hij is hier! Ga dan niet kijken, loop niet achter zulke mensen aan. Want zoals een bliksemflits de hemel van de ene tot de andere kant verlicht, zo zal de Mensenzoon verschijnen."

"Tegen de leerlingen zei hij: 'Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: "Kijk daar!" of: "Kijk hier!" Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen."

"Tegen de leerlingen zei hij: 'Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: "Kijk daar!" of: "Kijk hier!" Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen."

"Hij zei tegen Zijn discipelen: "De tijd zal komen dat jullie ernaar verlangen Mij te zien, al was het maar een dag. En toch zullen jullie Mij niet zien. Jullie zullen wel geruchten horen dat Ik hier of daar ben. Maar ga niet kijken. Loop niemand achterna. Want als Ik terugkom, zal er geen enkele twijfel over bestaan. Het zal zo duidelijk zijn als de bliksem die door de lucht schiet."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus waarschuwt voor twee dingen die belangrijk zijn voor leerlingen. Ten eerste: ze zullen verlangen naar de aanwezigheid van de Mensenzoon - met andere woorden, Jezus zal hen verlaten. Ten tweede, nadat Jezus teruggekeerd is naar God, zullen mensen valse beweringen maken dat Jezus teruggekeerd is en zijn discipelen verontrusten in het denken dat ze zijn terugkeer gemist hebben.  

Bij de laatste waarschuwing, maakt Jezus een belofte dat wanneer hij terugkomt, niemand zijn komen zal missen en niemand zal twijfelen aan zijn terugkeer. Zijn terugkeer wordt zo duidelijk als bliksem die de duisternis van de nachtelijke hemel doet schokken.  

Als christenen, wachten we in hoop voor deze dag en verlangen we naar het verschijnen van de Mensenzoon. Laten we elk moment belangrijk maken wanneer we leven om onze terugkerende Heer en Koning te eren, tot die dag en terwijl wij dit verlangen voelen!

 

Gebed:

God, mijn Abba Vader, ik verlang naar de dag dat ik bij u thuis kom en deel in de glorie van uw Zoon en de engelen die hem zullen vergezellen bij zijn terugkeer voor uw kinderen. Ondersteun me tot die dag, om met trots voor u te leven. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 17:20-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, en gij zult [dien] niet zien. En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene [einde] onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht."

"De Farizeeën vroegen Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. 'Het koninkrijk van God komt niet zo, dat je het duidelijk kunt waarnemen,' luidde zijn antwoord. 'Je kunt niet zeggen: Hier is het! of: Daar! Want het koninkrijk van God is onder u.' Toen zei hij tegen zijn leerlingen: 'Er komt een tijd dat je ernaar verlangt de grote dagen van de Mensenzoon te zien, al was het er maar één, en je die niet zult zien. Ze zullen tegen je zeggen: Hij is daar! of: Hij is hier! Ga dan niet kijken, loop niet achter zulke mensen aan. Want zoals een bliksemflits de hemel van de ene tot de andere kant verlicht, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door de mensen verworpen worden."

"En op de vraag der Farizeeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. En Hij zeide tot zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren een der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien. En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zo zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht."

"Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.' Tegen de leerlingen zei hij: 'Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: "Kijk daar!" of: "Kijk hier!" Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden."

"De Farizeeërs vroegen Jezus: "Wanneer komt het Koninkrijk van God?" Jezus antwoordde: "Het koninkrijk komt niet zo dat u het kunt zien. U zult niet kunnen zeggen: 'Kijk, hier is het', of 'daar is het'. Want het Koninkrijk van God is waar Ik ben." Hij zei tegen Zijn discipelen: "De tijd zal komen dat jullie ernaar verlangen Mij te zien, al was het maar een dag. En toch zullen jullie Mij niet zien. Jullie zullen wel geruchten horen dat Ik hier of daar ben. Maar ga niet kijken. Loop niemand achterna. Want als Ik terugkom, zal er geen enkele twijfel over bestaan. Het zal zo duidelijk zijn als de bliksem die door de lucht schiet. Maar eerst moet Ik vreselijk lijden. Ik zal door de mensen van deze tijd worden verworpen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

10 oktober 2027 Lukas 17:20-21
9 oktober 2027 Lukas 17: 17-19
8 oktober 2027 Lukas 17:15-16
7 oktober 2027 Lukas 17:14
6 oktober 2027 Lukas 17:11-13
5 oktober 2027 Lukas 17:7-10
4 oktober 2027 Lukas 17:6
 

Home