Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 10 oktober 2027

 

Lukas 17:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden."

"De FarizeeŽn vroegen Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. 'Het koninkrijk van God komt niet zo, dat je het duidelijk kunt waarnemen,' luidde zijn antwoord. 'Je kunt niet zeggen: Hier is het! of: Daar! Want het koninkrijk van God is onder u.'"

"Toen de FarizeeŽn Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.'"

"Toen de FarizeeŽn Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.'"

"De FarizeeŽrs vroegen Jezus: "Wanneer komt het Koninkrijk van God?" Jezus antwoordde: "Het koninkrijk komt niet zo dat u het kunt zien. U zult niet kunnen zeggen: 'Kijk, hier is het', of 'daar is het'. Want het Koninkrijk van God is waar Ik ben."

 

Overdenking van vandaag:

Wat bedoelt Jezus? In het licht van zijn opmerkingen in de volgende verzen, maakt Jezus een onderscheid tussen zijn terugkeer in glorie en het Koninkrijk van God. Hij verwijst waarschijnlijk naar de heerschappij van God in de harten van mannen en vrouwen die verlangen zijn wil na te leven en hun hoop vestigen op zijn verlossing.  

Dat Koninkrijk is al begonnen om z'n binnenkomst te maken in de wereld met de komst van Jezus en de roep van zijn leerlingen. Het is geen zichtbaar grondgebied met grenzen. Het is niet een gebouw in de hoofdstad met mooie architectuur. In plaats daarvan is zijn Koninkrijk, Gods Koninkrijk, al begonnen om verschijning te maken toen mensen hun hart bogen voor de Koning en zichzelf gaven om te dienen naar zijn regel.  

De vraag is dan niet "Waar is het Koninkrijk?" maar "Is mijn hart gezwicht voor de Koning?" Is het Koninkrijk bij jou gekomen? Heb je echt jouw hart, ziel, geest en kracht overgegeven aan de wil van de Heer? Kan de invloed en macht van Gods Koninkrijk gezien worden in je leven?

 

Gebed:

O Here God Almachtig, Koning der eeuwen, ik prijs u. Ik prijs u voor uw macht en glorie. Ik prijs u voor uw werk van bevrijding en verlossing in het leven van mannen en vrouwen. Ik prijs u voor uw belofte van een thuis en een grote toekomst met u. Ik vraag u dat uw wil zal gebeuren in mijn leven als ik mezelf geef om u te dienen en te eren als de enige ware en levende God. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 17:20-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, en gij zult [dien] niet zien. En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene [einde] onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht."

"De FarizeeŽn vroegen Jezus wanneer het koninkrijk van God zou komen. 'Het koninkrijk van God komt niet zo, dat je het duidelijk kunt waarnemen,' luidde zijn antwoord. 'Je kunt niet zeggen: Hier is het! of: Daar! Want het koninkrijk van God is onder u.' Toen zei hij tegen zijn leerlingen: 'Er komt een tijd dat je ernaar verlangt de grote dagen van de Mensenzoon te zien, al was het er maar ťťn, en je die niet zult zien. Ze zullen tegen je zeggen: Hij is daar! of: Hij is hier! Ga dan niet kijken, loop niet achter zulke mensen aan. Want zoals een bliksemflits de hemel van de ene tot de andere kant verlicht, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door de mensen verworpen worden."

"En op de vraag der Farizeeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. En Hij zeide tot zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren een der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien. En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zo zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht."

"Toen de FarizeeŽn Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: 'De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: "Kijk, hier is het!" of: "Daar is het!" Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.' Tegen de leerlingen zei hij: 'Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: "Kijk daar!" of: "Kijk hier!" Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden."

"De FarizeeŽrs vroegen Jezus: "Wanneer komt het Koninkrijk van God?" Jezus antwoordde: "Het koninkrijk komt niet zo dat u het kunt zien. U zult niet kunnen zeggen: 'Kijk, hier is het', of 'daar is het'. Want het Koninkrijk van God is waar Ik ben." Hij zei tegen Zijn discipelen: "De tijd zal komen dat jullie ernaar verlangen Mij te zien, al was het maar een dag. En toch zullen jullie Mij niet zien. Jullie zullen wel geruchten horen dat Ik hier of daar ben. Maar ga niet kijken. Loop niemand achterna. Want als Ik terugkom, zal er geen enkele twijfel over bestaan. Het zal zo duidelijk zijn als de bliksem die door de lucht schiet. Maar eerst moet Ik vreselijk lijden. Ik zal door de mensen van deze tijd worden verworpen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

9 oktober 2027 Lukas 17: 17-19
8 oktober 2027 Lukas 17:15-16
7 oktober 2027 Lukas 17:14
6 oktober 2027 Lukas 17:11-13
5 oktober 2027 Lukas 17:7-10
4 oktober 2027 Lukas 17:6
3 oktober 2027 Lukas 17:5
 

Home