Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 9 oktober 2027

 

Lukas 17: 17-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen? En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden."

"Toen zei Jezus: 'Zijn ze niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Is er dan niemand teruggekomen om God te danken dan alleen deze vreemdeling?' En tegen de man zei hij: 'Sta op en ga; uw geloof heeft u gered.'"

"Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'"

"Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'"

"Jezus vroeg: "Zijn niet al die tien mannen genezen? Waar zijn de negen anderen? Is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken? En hij is niet eens een Jood!" Jezus zei tegen de man: "Sta op. U kunt gaan. U bent gered door uw geloof."

 

Overdenking van vandaag:

"Waar zijn de andere negen?" Jezus zegt een aantal trieste dingen tijdens zijn aards dienen dat ons hart breekt: "Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten?" "Petrus, hou je van mij?" "Judas, is het met een kus dat je de Mensenzoon verraad?" "In uw handen leg ik mijn geest."  

Al deze verklaringen zijn pijnlijk. Helaas moet hij zeggen, "Waar zijn de andere negen?" of geregeld iets dergelijks. Velen van ons gaan naar de Vader met het gebruik van de naam en het gezag van Jezus en vragen om veel dingen, zowel groot als klein. In grote liefde en genade, zegenen de Vader en de Zoon ons vaak met precies dat wat wij van hen vragen.  

Toch, met zoveel zegeningen over ons uitgestort, blijven onze gebeden gericht op meer krijgen in plaats van hun te danken en te loven voor hun vrijgevigheid en genade. Ik ben er zeker van dat ze gekwetst moeten zijn door de constante vragen van de hemel: "Waar is de dank?"

 

Gebed:

Almachtige God en liefdevolle Vader, vergeef me voor mijn egocentrisch gedrag. U heeft mij gezegend met zo veel en ik lijk u te danken voor zo weinig. Ik prijs u voor uw onbaatzuchtige liefde, uw overvloedige barmhartigheid, uw kostbare genade, uw trouw aan uw belofte en uw verzekering van mijn toekomst met u. Dank u voor uw Heilige Geest die nu bemiddelt als ik bid en die mij versterkt, uitrust, leidt en geeft. Dank u voor de adem die ik inadem, het voedsel dat ik eet, de kleren die ik draag en de plaats waar ik mijn hoofd 's nachts leg. Voor deze en duizenden andere zegeningen uit uw hand, dank ik u. In Jezus naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 17:11-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre; En zij verhieven [hun] stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer! En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan; En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen? En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden."

"Op zijn tocht naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij een dorp binnenging, kwamen tien melaatsen hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen: 'Jezus! Meester! Heb medelijden met ons!' Hij zag hen en zei: 'Ga maar en laat u aan de priesters zien.' Ze gingen en onderweg werd hun huid gaaf. Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, God luid verheerlijkend. Hij wierp zich aan Jezus' voeten neer, om hem te bedanken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn ze niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Is er dan niemand teruggekomen om God te danken dan alleen deze vreemdeling?' En tegen de man zei hij: 'Sta op en ga; uw geloof heeft u gered.'"

"En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat Hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons! En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden."

"Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'"

"Op weg naar Jeruzalem kwam Jezus bij de grens tussen Galilea en Samaria. Toen Hij een dorp binnenging, liepen tien melaatse mannen Hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen: "Meester! Jezus! Heb medelijden met ons!" Hij keek hen aan en zei: "Ga naar de priester om te laten zien dat u genezen bent." Terwijl ze gingen, verdween hun melaatsheid. Een van hen kwam bij Jezus terug en juichte: "Wat is God goed! Ik ben genezen!" Hij viel uit eerbied languit voor Jezus neer, met zijn gezicht in het stof. En hij dankte Hem voor wat Hij had gedaan. Deze man was een Samaritaan. Jezus vroeg: "Zijn niet al die tien mannen genezen? Waar zijn de negen anderen? Is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken? En hij is niet eens een Jood!" Jezus zei tegen de man: "Sta op. U kunt gaan. U bent gered door uw geloof."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 oktober 2027 Lukas 17:15-16
7 oktober 2027 Lukas 17:14
6 oktober 2027 Lukas 17:11-13
5 oktober 2027 Lukas 17:7-10
4 oktober 2027 Lukas 17:6
3 oktober 2027 Lukas 17:5
2 oktober 2027 Lukas 17:3-4
 

Home