Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 6 oktober 2027

 

Lukas 17:11-13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre; En zij verhieven [hun] stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!"

"Op zijn tocht naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij een dorp binnenging, kwamen tien melaatsen hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen: 'Jezus! Meester! Heb medelijden met ons!'"

"Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!'"

"Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!'"

"Op weg naar Jeruzalem kwam Jezus bij de grens tussen Galilea en Samaria. Toen Hij een dorp binnenging, liepen tien melaatse mannen Hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen: "Meester! Jezus! Heb medelijden met ons!"

 

Overdenking van vandaag:

Genade! Is dat wat we zo vaak nodig hebben? Het leven wordt gevuld met veel onverwachte uitdagingen. In combinatie met de voorspelbare uitdagingen van ontwikkeling die onze kant opkomen, kunnen deze onverwachte uitdagingen leven ondraaglijk lijken te maken.  

Voor mensen met lepra in de dagen van Jezus, was leven ondraaglijk. Als verstotelingen en bedelaars, hadden ze een kruipend bestaan terwijl ze wachtten op een pijnlijke en gruwelijke dood.  

Onze uitdagingen zijn of zijn misschien niet zo ernstig als die waarmee deze 10 melaatsen geconfronteerd werden, maar een ieder van ons heeft een behoefte aan genade. Dus wat doen we als we ons in zo'n behoefte bevinden? Wij roepen de Heer aan met een open, onbevangen en eerlijke afweging van zijn verheven positie en onze diepe behoefte: "Jezus, Meester, wees me genadig!"

 

Gebed:

O Here God, ik doe een beroep op u in de naam van Jezus om medelijden met mij te hebben. Heb medelijden met mij voor mijn zwakte, hypocrisie en zonde. Here, vergeef me niet alleen, maar versterk mij en stel me in staat om een meer robuuste en trouwe discipel te zijn. Wees me genadig in mijn tijd van verwarring en nood. Genees mijn ziekten, herstel mijn gebroken hart en breng de stormen van mijn onrustige geest tot rust.  

Wees mij genadig als ik probeer uw wil voor mijn leven te volgen en als ik probeer het pad te ontdekken dat u wilt dat ik neem in de beslissingen die ik moet maken. Wees me genadig als ik probeer te dienen en als ik uw kracht, wijsheid en mededogen nodig heb om anderen te raken. Here God, en Jezus mijn Meester in wiens naam ik bid, heb genade met mij. Amen.

 

Contekst: Lukas 17:11-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het geschiedde, als Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre; En zij verhieven [hun] stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer! En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven den priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan; En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen? En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden."

"Op zijn tocht naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij een dorp binnenging, kwamen tien melaatsen hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen: 'Jezus! Meester! Heb medelijden met ons!' Hij zag hen en zei: 'Ga maar en laat u aan de priesters zien.' Ze gingen en onderweg werd hun huid gaaf. Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was, God luid verheerlijkend. Hij wierp zich aan Jezus' voeten neer, om hem te bedanken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn ze niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Is er dan niemand teruggekomen om God te danken dan alleen deze vreemdeling?' En tegen de man zei hij: 'Sta op en ga; uw geloof heeft u gered.'"

"En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat Hij dwars door Samaria en Galilea trok. En toen Hij een zeker dorp binnenging, kwamen Hem tien melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, heb medelijden met ons! En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en God eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden."

"Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: 'Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?' Hij zei tegen de Samaritaan: 'Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.'"

"Op weg naar Jeruzalem kwam Jezus bij de grens tussen Galilea en Samaria. Toen Hij een dorp binnenging, liepen tien melaatse mannen Hem tegemoet. Ze bleven op een afstand staan en riepen: "Meester! Jezus! Heb medelijden met ons!" Hij keek hen aan en zei: "Ga naar de priester om te laten zien dat u genezen bent." Terwijl ze gingen, verdween hun melaatsheid. Een van hen kwam bij Jezus terug en juichte: "Wat is God goed! Ik ben genezen!" Hij viel uit eerbied languit voor Jezus neer, met zijn gezicht in het stof. En hij dankte Hem voor wat Hij had gedaan. Deze man was een Samaritaan. Jezus vroeg: "Zijn niet al die tien mannen genezen? Waar zijn de negen anderen? Is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken? En hij is niet eens een Jood!" Jezus zei tegen de man: "Sta op. U kunt gaan. U bent gered door uw geloof."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

5 oktober 2027 Lukas 17:7-10
4 oktober 2027 Lukas 17:6
3 oktober 2027 Lukas 17:5
2 oktober 2027 Lukas 17:3-4
1 oktober 2027 Lukas 17:1-2
30 september 2027 Lukas 16:27-31
29 september 2027 Lukas 16:24-26
 

Home