Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Donderdag 9 september 2027

 

Lukas 14:34-35

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore."

"Zout is goed, maar als zelfs het zout zijn kracht verliest, kun je het niet meer zout maken. Zulk zout is niet geschikt voor het land of voor de mest. Je kunt het alleen maar weggooien. Wie oren heeft, laat hij ook luisteren!'"

"Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!'"

"Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!'"

"Zout is goed. Maar als het zijn smaak verliest, waarmee zult u het eten dan nog pittig maken? Zulk zout is waardeloos. U kunt het niet meer gebruiken, zelfs niet als mest. Het is alleen nog geschikt om weggegooid te worden. Onthoud dit goed."

 

Overdenking van vandaag:

Wij zijn geroepen om het zout van onze cultuur en van onze tijd te zijn. Zout wordt gebruikt voor smaak, voor bemesting en voor bewaring. Jezus verwijst naar alle drie de toepassingen op een of ander moment in zijn dienen. Zijn punt? Als we onze fundamentele aard verliezen, onze inzetbaarheid door God, dan kunnen we weinig doen voor het Koninkrijk en Gods werk in de wereld.  

Zijn boodschap is hard, maar een die wij moeten horen. Leven als mensen van het Koninkrijk in onze tijd is cruciaal: van cruciaal belang voor onze wereld en van cruciaal belang voor ons discipelschap. Wij zijn geroepen om alles aan Jezus te geven om gebruikt te worden voor zijn werk in de wereld. Wanneer we iets minder doen verliezen we onze "zoutheid!"

 

Gebed:

Vader, open mijn ogen, zodat ik alle gebieden in mijn leven kan zien die ik niet volledig overgegeven heb aan het Heerschap van uw Zoon. Ik wil nuttig zijn voor uw Koninkrijk en voor uw werk in de wereld. Ik wil een leven leiden volledig gegeven aan u zodat u kan worden verheerlijkt, zodat mijn leven zal voldoen aan uw doelen voor mij en dat mijn leven een impact zal hebben ten goede voor iedereen om me heen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 14:25-35

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking [nodig] [is]? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede [dient]. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore."

"Hele menigten gingen met Jezus mee. Eens zei hij tegen hen: 'Wie bij mij komt, kan alleen mijn leerling zijn als hij zijn vader en moeder, zijn vrouw en zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters haat en zelfs zichzelf. Wie zijn kruis niet draagt, wie niet mijn weg gaat, kan mijn leerling niet zijn. Als iemand van u een toren wil bouwen, gaat hij eerst eens zitten om de kosten te berekenen. Om te zien of hij het werk kan voltooien. Als hij de fundering zou leggen, maar het werk verder niet zou kunnen afmaken, dan zou iedereen die het zag hem uitlachen en zeggen: Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het werk niet! En voordat een koning tegen een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst gaan overleggen of hij met zijn tienduizend manschappen sterk genoeg is om het op te nemen tegen de ander, die met twintigduizend man op hem afkomt. Is hij dat niet, dan stuurt hij, als die ander nog ver weg is, een afvaardiging en vraagt naar de vredesvoorwaarden. Niemand van u kan mijn leerling zijn als hij geen afstand doet van alles wat hij bezit. Zout is goed, maar als zelfs het zout zijn kracht verliest, kun je het niet meer zout maken. Zulk zout is niet geschikt voor het land of voor de mest. Je kunt het alleen maar weggooien. Wie oren heeft, laat hij ook luisteren!'"

"Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Of, welke koning, die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt? En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Het zout is wel goed, maar wanneer zelfs het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Noch voor het land, noch voor de mesthoop is het geschikt: men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die hore!"

"Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 'Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: "Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet." En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!'"

"Er kwamen heel veel mensen naar Jezus toe. Op een gegeven ogenblik draaide Hij Zich om en zei: "Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn als hij niet zijn kruis draagt en Mij volgt. Maar begin er niet aan als u niet eerst hebt berekend wat het u gaat kosten. Want wie laat nu een toren bouwen zonder eerst prijsopgave te vragen? Hij moet weten of hij genoeg geld heeft om alle rekeningen te betalen. Anders komt hij misschien niet verder dan de fundering. Iedereen zou lachen en zeggen: 'Heb je dat gezien? Die man begon te bouwen en moest halverwege ophouden, omdat hij niet genoeg geld had!" En welke koning zal het in zijn hoofd halen tegen een andere koning oorlog te voeren zonder eerst de legers te hebben vergeleken? Hij zal eerst nagaan of zijn leger van 10.000 man in staat zal zijn het vijandelijke leger van 20.000 man te verslaan. Als hij ziet dat hij geen kans maakt, zal hij de vijand, zolang die nog ver weg is, een delegatie tegemoet sturen om over vrede te onderhandelen. Daarom kunt u, als u geen afstand kunt doen van al uw bezit, nooit mijn discipel worden. Zout is goed. Maar als het zijn smaak verliest, waarmee zult u het eten dan nog pittig maken? Zulk zout is waardeloos. U kunt het niet meer gebruiken, zelfs niet als mest. Het is alleen nog geschikt om weggegooid te worden. Onthoud dit goed."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 september 2027 Lukas 14:31-33
7 september 2027 Lukas 14:28-30
6 september 2027 Lukas 14:25-27
5 september 2027 Lukas 14:15-24
4 september 2027 Lukas 14:12-14
3 september 2027 Lukas 14:7-11
2 september 2027 Lukas 14:1-6
 

Home