Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 25 augustus 2027

 

Lukas 13:6-9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker [man] had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook [nog] dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben; En indien hij vrucht zal voortbrengen, [laat] [hem] [staan]; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen."

"En hij vertelde de volgende gelijkenis: 'Een man had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Op zekere dag ging hij kijken of er vijgen aan zaten, maar hij vond er geen één. Luister, zei hij tegen de tuinman, nu kom ik al drie jaar kijken of er vijgen aan deze boom zitten, maar ik vind er nooit één. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de tuinman antwoordde: Laat hem dit jaar nog staan, heer, dan spit ik de grond eromheen om en bemest die. Wie weet, draagt hij volgend jaar vrucht; gebeurt dat niet, dan kunt u hem alsnog laten omhakken.'"

"Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit." Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken."'"

"Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit." Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken."'"

"Om een en ander duidelijk te maken, vertelde Hij hun een gelijkenis. "Iemand had een vijgeboom in zijn tuin geplant en ging regelmatig kijken of er al vijgen aankwamen. Maar, nee, er was geen vijg te zien. Tenslotte zei hij tegen zijn tuinman: 'Hak die boom om. Ik wacht nu al drie jaar en heb nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg van. Die boom neemt alleen maar plaats in. Wij kunnen die grond beter voor iets anders gebruiken.' 'Laat hem nog één jaar staan', antwoordde de tuinman. 'Ik zal hem extra goed verzorgen en mest geven. Stel u voor dat er volgend jaar vijgen aan komen. Als het niet helpt, moeten we hem inderdaad omhakken."

 

Overdenking van vandaag:

Aan het einde van Lucas 12, herinnerde Jezus zijn discipelen om altijd klaar te zijn en te leven met een gevoel van urgentie over zijn terugkeer. Jezus begon hoofdstuk 13 door een beroep te doen op mensen om zich te bekeren.  

Nu herinnert Jezus ons eigenlijk dat we in geleende tijd leven. We moeten ons nu bekeren. We werden een uitgebreid seizoen van genade gegeven om vruchtbaar te worden, dus horen we vruchtbaar te zijn. Niet meer spelen met religie. Geen hypocrisie. Geen religieus gepraat zonder geestelijke verbintenis en geestelijk leven. Het is nu tijd om te doen of te zwijgen. Het is tijd om vruchtbaar te zijn.

 

Gebed:

Heilig en rechtvaardig Vader, ik weet dat nu de tijd is dat u mij vruchtbaar wilt zien. Vandaag wilt u dat ik voor u leef met passie. Help me mijn religieuze uitstel af te zeggen. Zegen mij als ik mijn angsten en remmingen over het volgen van u opzij leg. Geef me kracht om te leven met heiligheid, urgentie en een gevoel van vreugdevolle verwachting. In de naam van Jezus. Amen.

 

Contekst: Lukas 13:1-9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de Galileers, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileers zondaars zijn geweest boven al de Galileers, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker [man] had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook [nog] dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben; En indien hij vrucht zal voortbrengen, [laat] [hem] [staan]; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen."

"Op dat moment kwamen enkele mensen Jezus vertellen van de Galileeërs die Pilatus had laten doden toen ze aan het offeren waren. Hun bloed had zich vermengd met dat van hun offers. 'Denkt u,' vroeg Jezus hun, 'dat die mensen grotere zondaars waren dan alle anderen in Galilea, omdat dit hun overkwam? Nee, dat waren ze niet, zeg ik u. Maar als u geen nieuw leven begint, zult u allemaal omkomen, net als zij. En die achttien mensen die omkwamen bij het instorten van de toren van Siloam, denkt u dat die meer gezondigd hadden dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Nee, zeg ik u. Maar als u geen nieuw leven begint, zult u allemaal omkomen, evenals zij.' En hij vertelde de volgende gelijkenis: 'Een man had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Op zekere dag ging hij kijken of er vijgen aan zaten, maar hij vond er geen één. Luister, zei hij tegen de tuinman, nu kom ik al drie jaar kijken of er vijgen aan deze boom zitten, maar ik vind er nooit één. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de tuinman antwoordde: Laat hem dit jaar nog staan, heer, dan spit ik de grond eromheen om en bemest die. Wie weet, draagt hij volgend jaar vrucht; gebeurt dat niet, dan kunt u hem alsnog laten omhakken.'"

"Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeers, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeers groter zondaars waren dan alle andere Galileeers, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, [dan is het goed,]maar anders, dan moet gij hem omhakken."

"Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: 'Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel–denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.' Hij vertelde hun deze gelijkenis: 'Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: "Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit." Maar de wijngaardenier zei: "Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken."'"

"In diezelfde tijd hoorde Jezus dat Pilatus een paar Joden uit Galilea had laten vermoorden, terwijl ze in de tempel van Jeruzalem hun offers brachten. "Denkt u dat zij slechter waren dan de andere mensen uit Galilea?" vroeg Hij. "Is dit hun daarom overkomen? Nee! Het zal met u allemaal net zo slecht aflopen, als u niet gaat leven zoals God wil. En de achttien mannen die verongelukten toen de toren van Siloam op hen viel? Waren die soms slechter dan de anderen in Jeruzalem? Nee! Als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af." Om een en ander duidelijk te maken, vertelde Hij hun een gelijkenis. "Iemand had een vijgeboom in zijn tuin geplant en ging regelmatig kijken of er al vijgen aankwamen. Maar, nee, er was geen vijg te zien. Tenslotte zei hij tegen zijn tuinman: 'Hak die boom om. Ik wacht nu al drie jaar en heb nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg van. Die boom neemt alleen maar plaats in. Wij kunnen die grond beter voor iets anders gebruiken.' 'Laat hem nog één jaar staan', antwoordde de tuinman. 'Ik zal hem extra goed verzorgen en mest geven. Stel u voor dat er volgend jaar vijgen aan komen. Als het niet helpt, moeten we hem inderdaad omhakken."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

24 augustus 2027 Lukas 13:1-5
23 augustus 2027 Lukas 12:54-59
22 augustus 2027 Lukas 12:49-53
21 augustus 2027 Lukas 12:41-48
20 augustus 2027 Lukas 12:35-40
19 augustus 2027 Lukas 12:33-34
18 augustus 2027 Lukas 12:27-32
 

Home