Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 21 augustus 2027

 

Lukas 12:41-48

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Petrus zeide tot Hem: Heere! zegt Gij deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om [hun] ter rechter tijd het bescheiden deel spijze te geven? Zalig is de dienstknecht, welken zijn heer, als hij komt, zal vinden, alzo doende. Waarlijk, Ik zeg ulieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden; Zo zal de heer deszelven dienstknechts komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; en zal hem afscheiden, en zal zijn deel zetten met de ontrouwen. En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en [zich] niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele [slagen] geslagen worden. Maar die [denzelven] niet geweten heeft, en gedaan heeft [dingen], die slagen waardig zijn, die zal met weinige [slagen] geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geeist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen."

"'Heer, vertelt u deze gelijkenis alleen voor ons of voor iedereen?' vroeg Petrus. De Heer antwoordde: 'Wie zou de trouwe en verstandige beheerder zijn die de heer aanstelt over de andere dienaars om ieder op tijd zijn deel te geven? Gelukkig die dienaar van wie zijn heer bij zijn thuiskomst ziet dat hij alles naar wens uitvoert. Want ik verzeker je: zijn heer zal hem aanstellen over heel zijn bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf denkt: Mijn heer komt nog lang niet, en hij begint de knechten en de dienstmeisjes te slaan en hij eet en drinkt en wordt dronken, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet, en de heer zal hem laten onthoofden. Hij zal hem zijn plaats geven bij de trouwelozen. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet handelt naar de wil van zijn heer, zal veel slagen krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en iets doet waarvoor hij straf verdient, zal maar weinig slagen krijgen. Als iemand veel is gegeven, zal men ook veel van hem vragen, en hoe meer iemand is toevertrouwd, des te meer zal men van hem eisen."

"Petrus vroeg: 'Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?' De Heer antwoordde: 'Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geŽist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd."

"Petrus vroeg: 'Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?' De Heer antwoordde: 'Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geŽist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd."

"Petrus vroeg: "Is dit voor iedereen bestemd? Of alleen voor ons?" Jezus antwoordde: "Ik heb het over de betrouwbare en verstandige rentmeester die van zijn heer opdracht heeft gekregen voor de andere arbeiders te zorgen. Als de heer terugkomt en ziet dat de man zijn werk goed heeft gedaan, zal hij hem belonen en hem zijn hele bezit toevertrouwen. Maar de rentmeester kan ook denken: 'Mijn heer komt voorlopig niet terug.' Hij kan de arbeiders en de werksters beginnen te slaan. Hij kan erop los leven en dronken worden. Maar als dan onverwacht zijn heer terugkomt, zal die hem ontslaan en behandelen als een misdadiger. Hij zal zwaar gestraft worden. Want hij wist wat hij moest doen, maar heeft het niet gedaan. Maar wie zich niet bewust is dat hij verkeerd heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als iemand veel heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geŽist. Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is."

 

Overdenking van vandaag:

Petrus' vraag aan Jezus brengt de boodschap voor diegenen onder ons die leiden; in het bedrijfsleven, onderwijs, vriendschap, kerk of familie. We hebben de zegeningen van genade en invloed gekregen. Hoe we leiden is niet alleen een kwestie van onze groep, gezin of goed organiseren; het is ook een kwestie van de Heer eren met ons beste inspanningen en met heilig gedrag.  

Hij heeft ons vakmanschap gegeven, invloed en positie om een zegen te zijn voor anderen. Als we ons aan onze verantwoordelijkheid onttrekken, als we oneerlijk of hard leiden, of als wij verslappen in het gebruik van onze zegeningen, zullen we hard beoordeeld worden.  

Waarom? Omdat de Heer krachtig en weldadig met ons gedeeld heeft. Hij verwacht van ons dat we hetzelfde doen. We hebben veel gekregen; God verwacht veel van ons!

 

Gebed:

O genadig Vader, ik weet dat u mij gezegend heeft op ongelooflijk veel manieren. Ik wil mijn geschenken, capaciteiten en talenten op een manier gebruiken die u eer brengt en uw mensen zegent. Ik wil mijn invloed gebruiken om anderen bij u te brengen. Ik wil dat mijn leiderschap een zegen is voor allen die geraakt worden door mijn leven. Laat mijn leven anderen zegenen en de investering eren die u in mij gemaakt heeft. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 12:35-48

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede [nacht] wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten. Maar weet dit, dat, indien de heer des huizes geweten had, in welke ure de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En Petrus zeide tot Hem: Heere! zegt Gij deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zeide: Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, dien de heer over zijn dienstboden zal zetten, om [hun] ter rechter tijd het bescheiden deel spijze te geven? Zalig is de dienstknecht, welken zijn heer, als hij komt, zal vinden, alzo doende. Waarlijk, Ik zeg ulieden, dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden; Zo zal de heer deszelven dienstknechts komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; en zal hem afscheiden, en zal zijn deel zetten met de ontrouwen. En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en [zich] niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele [slagen] geslagen worden. Maar die [denzelven] niet geweten heeft, en gedaan heeft [dingen], die slagen waardig zijn, die zal met weinige [slagen] geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geeist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen."

"'Zorg dat je klaarstaat en dat je lampen branden. Jullie moeten zijn als knechten die wachten tot hun heer terugkomt van de bruiloft. Als hij klopt, kunnen ze meteen voor hem opendoen. Gelukkig die knechten die door hun heer bij zijn terugkomst wakend worden aangetroffen. Ik verzeker je: hij zal zich kleden om hen te bedienen en hen aan tafel nodigen. Gelukkig zijn zij die hij zo aantreft, ook al komt hij in het midden van de nacht of nog later! Vergeet niet: als iemand zou weten op welk uur in de nacht de dief zou komen, zou hij er wel voor zorgen dat er niet bij hem werd ingebroken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat je het niet verwacht.' 'Heer, vertelt u deze gelijkenis alleen voor ons of voor iedereen?' vroeg Petrus. De Heer antwoordde: 'Wie zou de trouwe en verstandige beheerder zijn die de heer aanstelt over de andere dienaars om ieder op tijd zijn deel te geven? Gelukkig die dienaar van wie zijn heer bij zijn thuiskomst ziet dat hij alles naar wens uitvoert. Want ik verzeker je: zijn heer zal hem aanstellen over heel zijn bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf denkt: Mijn heer komt nog lang niet, en hij begint de knechten en de dienstmeisjes te slaan en hij eet en drinkt en wordt dronken, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet, en de heer zal hem laten onthoofden. Hij zal hem zijn plaats geven bij de trouwelozen. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet handelt naar de wil van zijn heer, zal veel slagen krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en iets doet waarvoor hij straf verdient, zal maar weinig slagen krijgen. Als iemand veel is gegeven, zal men ook veel van hem vragen, en hoe meer iemand is toevertrouwd, des te meer zal men van hem eisen."

"Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede of in de derde nachtwake komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken. Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. En Petrus zeide: Heer, zegt Gij met het oog op ons deze gelijkenis, of ook met het oog op allen? En de Here zeide: Wie is dan de trouwe, de verstandige rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun op tijd hun deel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Waarlijk, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen. Die slaaf nu, die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geeist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd."

"Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.' Petrus vroeg: 'Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?' De Heer antwoordde: 'Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geŽist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd."

"Sta klaar. Blijf wachten op je Heer die van de bruiloft terugkomt. Als hij aanklopt, kun je meteen opendoen. Dan zal hij zien dat jullie gekleed zijn en dat de lichten branden. Wie klaar staan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig, want de Here Zelf zal hun dienaar worden. Hij zal hen aan tafel nodigen en bedienen. Of Hij nu 's avonds komt of na middernacht, voor degenen die klaar staan, zal het een heerlijk moment zijn. Jullie begrijpen wel dat iemand niet in zijn huis zou laten inbreken als hij wist wanneer de dief zou komen. Het beste wat je dus kunt doen, is altijd klaar te zijn. Want Ik kom op een moment dat niemand Mij verwacht." Petrus vroeg: "Is dit voor iedereen bestemd? Of alleen voor ons?" Jezus antwoordde: "Ik heb het over de betrouwbare en verstandige rentmeester die van zijn heer opdracht heeft gekregen voor de andere arbeiders te zorgen. Als de heer terugkomt en ziet dat de man zijn werk goed heeft gedaan, zal hij hem belonen en hem zijn hele bezit toevertrouwen. Maar de rentmeester kan ook denken: 'Mijn heer komt voorlopig niet terug.' Hij kan de arbeiders en de werksters beginnen te slaan. Hij kan erop los leven en dronken worden. Maar als dan onverwacht zijn heer terugkomt, zal die hem ontslaan en behandelen als een misdadiger. Hij zal zwaar gestraft worden. Want hij wist wat hij moest doen, maar heeft het niet gedaan. Maar wie zich niet bewust is dat hij verkeerd heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als iemand veel heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geŽist. Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je verantwoording is."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

20 augustus 2027 Lukas 12:35-40
19 augustus 2027 Lukas 12:33-34
18 augustus 2027 Lukas 12:27-32
17 augustus 2027 Lukas 12:22-26
16 augustus 2027 Lukas 12:16-21
15 augustus 2027 Lukas 12:13-15
14 augustus 2027 Lukas 12:11-12
 

Home