Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 8 augustus 2027

 

Lukas 11:53-54

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeen hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken; Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten."

"Toen Jezus daar wegging, werden de schriftgeleerden en de FarizeeŽn hem bijzonder vijandig; ze begonnen hem strikvragen te stellen over allerlei zaken, in de hoop hem op zijn eigen woorden te vangen."

"Toen hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de FarizeeŽn uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak."

"Toen hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de FarizeeŽn uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak."

"De FarizeeŽrs en godsdienstleraars waren woedend. Van die tijd af begonnen ze Hem strikvragen te stellen om te proberen Hem op een of ander woord te vangen."

 

Overdenking van vandaag:

We kunnen vier reacties hebben op Jezus' vragen in ons leven. We kunnen gehoorzamen en laten zien door ons leven dat we echt geloven dat hij de Heer is. We kunnen die eisen weg redeneren, zodat we kunnen spelen dat we een volgeling van Jezus zijn zonder echt een discipel te zijn. We kunnen Jezus' woorden negeren en ze behandelen als irrelevant. Of, we kunnen reageren op zijn veroordelende waarheden met agressieve woede en razernij.  

Wat doe jij met Jezus' woorden?

 

Gebed:

Vader, dank u voor het sturen van Jezus om uw waarheid te spreken en te onthullen. Houd mijn hart open voor deze waarheid, zodat ze zal bloeien en veranderingen brengt in mijn leven als ik aan de Heer Jezus gehoorzaam in wiens naam ik bid. Amen.

 

Contekst: Lukas 11:45-54

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En een van de wetgeleerden, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan. Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. Wee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben ze gedood, en gij bouwt hun graven. Waarom ook de wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij [sommigen] doden, en [sommigen] zullen zij uitjagen; Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af. Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharia, die gedood is tussen het altaar en het huis [Gods]; ja, zeg Ik u, het zal afgeeist worden van dit geslacht! Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de Schriftgeleerden en Farizeen hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken; Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten."

"'Meester, door zo te spreken beledigt u ook ons!' merkte een wetgeleerde op. Maar hij antwoordde: 'Wee u, wetgeleerden, ja, u ook! Want u legt de mensen lasten op die niet te dragen zijn en zelf steekt u er geen vinger naar uit. Wee u! Want u bouwt grafmonumenten voor de profeten, maar uw voorouders hebben hen gedood. U bent dus getuigen die instemmen met de daden van uw voorouders, want zij hebben de profeten gedood en u bouwt de graven voor hen. Daarom zei God in zijn wijsheid: Ik zal profeten naar hen sturen en apostelen; ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen. En uiteindelijk zal er genoegdoening geŽist worden van deze generatie voor het bloed dat gevloeid heeft van alle profeten sinds de schepping van de wereld, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die vermoord werd tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, ik zeg u: er zal van deze generatie genoegdoening worden geŽist! Wee u, wetgeleerden! U hebt de sleutel weggenomen die toegang geeft tot de ware kennis. Zelf bent u niet naar binnen gegaan en anderen die wel wilden, hebt u het verhinderd!' Toen Jezus daar wegging, werden de schriftgeleerden en de FarizeeŽn hem bijzonder vijandig; ze begonnen hem strikvragen te stellen over allerlei zaken, in de hoop hem op zijn eigen woorden te vangen."

"Een van de wetgeleerden antwoordde en zeide tot Hem: Meester, door dit te zeggen, beledigt Gij ook ons. Maar Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden, want gij legt de mensen ondraaglijke lasten op, en zelf raakt gij die lasten niet met een uwer vingers aan. Wee u, want gij bouwt de grafsteden der profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. Zo zijt gij dan getuigen, dat gij instemt met de daden uwer vaderen, want zij hebben hen gedood en gij bouwt! Daarom zegt ook de wijsheid Gods: Ik zal tot hen zenden profeten en apostelen en van hen zullen zij sommigen doden en vervolgen, opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, Ik zeg u, het zal afgeeist worden van dit geslacht. Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. En toen Hij van die plaats vertrok, begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeen Hem heftig aan te vallen en Hem uit te vragen over vele dingen, Hem een strik spannende om Hem te vangen in iets, dat Hij Zich zou laten ontvallen."

"Daarop zei een wetgeleerde tegen hem: 'Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons.' Maar Jezus zei: 'Wee ook jullie, wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben! Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: "Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen." Voor het bloed van al de profeten dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geŽist, van het bloed van Abel tot het bloed van Zecharja, die omkwam tussen het brandofferaltaar en het heiligdom. Ja, ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geŽist! Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.' Toen hij het huis verliet, waren de schriftgeleerden en de FarizeeŽn uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, in een arglistige poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak."

"Meester," zei een godsdienstleraar die stond te luisteren, "door dit allemaal te zeggen, hebt U ook ons zwart gemaakt." "Ja," antwoordde Jezus. "Ook u staat iets vreselijks te wachten. U eist het onmogelijke van de mensen, maar doet zelf niets. U bouwt wel heel mooie graven voor de profeten. Maar u bent net als uw voorouders, die hen hebben gedood. U bent het volledig eens met wat uw voorouders hebben gedaan. U zou precies hetzelfde doen. God zegt over u: 'Ik zal hen profeten en apostelen sturen, maar ze zullen sommigen van hen vermoorden en anderen wegjagen.' Als mannen van deze generatie zult u verantwoordelijk worden gesteld voor de moord op al Gods dienaren, van de moord op Abel tot de moord op Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelhuis. Het zal u allemaal worden aangerekend. Slecht bent u, godsdienstleraars! U houdt de waarheid voor de mensen verborgen. U wilt er zelf niets van weten. Maar het ergste is dat u ook anderen tegenhoudt erin te geloven." De FarizeeŽrs en godsdienstleraars waren woedend. Van die tijd af begonnen ze Hem strikvragen te stellen om te proberen Hem op een of ander woord te vangen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

7 augustus 2027 Lukas 11:52
6 augustus 2027 Lukas 11:50-51
5 augustus 2027 Lukas 11:45-49
4 augustus 2027 Lukas 11:44
3 augustus 2027 Lukas 11:43
2 augustus 2027 Lukas 11:42
1 augustus 2027 Lukas 11:37-41
 

Home