Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 4 augustus 2023

 

Lukas 11:44

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet."

"Wee u! Want u bent als onzichtbare graven: de mensen die eroverheen lopen, weten niet wat eronder ligt!'"

"Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.'"

"Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.'"

"Maar u bent net verborgen graven in het veld. De mensen komen voorbij zonder te weten dat u vol bederf zit."

 

Overdenking van vandaag:

Allemaal hebben we de neiging om te kijken naar onze zonden en tekortkomingen en ze als minder zondig te zien dan de zonden van andere mensen. Jezus confronteert de FarizeeŽn met hun zonden. De FarizeeŽn werden over het algemeen beschouwd als een van de meest rechtschapen levende mensen in Jezus' dagen.  

Maar Jezus roept hen op (zie de vorige verzen in Lucas 11) om verder te kijken dan hun uiterlijke demonstraties van gerechtigheid en te kijken naar hun hart - het omgaan met hun innerlijke hebzucht, het uiterlijk vertoon van vrijgevigheid gekoppeld aan hun gebrek aan passie voor sociale rechtvaardigheid en hun wens om te worden behandeld met speciale eer en waardering. Jezus wil dat ze weten dat hun zonde net zo slecht is als de zonden van degenen aan wie zij zich superieur voelen.  

Als wij bereid zijn, zullen wij ook hem horen kloppen op de deur van ons hart en hem horen ons uitdagen niet te gaan voor de rechtvaardigheid van uiterlijke schijn, maar om de dingen na te streven die werkelijk rechtvaardig van het hart zijn wat het meest belangrijk is voor God.

 

Gebed:

Help mij, God mijn Abba Vader, om na te streven wat voor uw roem en eer is. Vergeef me voor mijn zonden. Help mij om de schuld van die zonden te begrijpen als ik ze beken. Help me te begrijpen dat u me deze zonden vergeven heeft en mij gereinigd heeft van de schuld ervan. Maar, help mij om mijn zonden oprecht te zien zoals u en dat mijn zonden net zo aanstootgevend zijn als de zonden van anderen. Laat niet de schande van mijn zonden mij vernietigen, maar gebruik mijn bewustzijn van mijn zonden en mijn waardering voor uw genade om mij te motiveren weg te blijven van zonde in de toekomst. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Lukas 11:37-44

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Als Hij nu [dit] sprak, bad Hem een zeker Farizeer, dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan. En de Farizeer, [dat] ziende, verwonderde zich, dat Hij niet eerst, voor het middagmaal, Zich gewassen had. En de Heere zeide tot hem: Nu gij Farizeen, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels; maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. Gij onverstandigen! Die het buitenste heeft gemaakt, heeft Hij ook niet het binnenste gemaakt? Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein. Maar wee u, Farizeen, want gij vertient munte, en ruite, en alle moeskruid, en gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen, en het andere niet nalaten. Wee u, Farizeen, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen, en de begroetingen op de markten. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet."

"Toen hij was uitgesproken, nodigde een FarizeeŽr hem uit om bij hem thuis te komen eten. Hij ging erheen en nam aan tafel plaats. De FarizeeŽr was verbaasd toen hij zag dat Jezus zich niet waste voor hij aan tafel ging. Maar de Heer zei tegen hem: 'U FarizeeŽn maakt bekers en schotels vanbuiten schoon, maar vanbinnen zit u vol roofzucht en slechtheid. Dwazen! Heeft hij die de buitenkant heeft gemaakt, ook niet de binnenkant gemaakt? Geef de inhoud van uw bekers en schotels aan de armen en alles is rein voor u. Wee u, FarizeeŽn! Want u geeft het tiende deel van munt en ruit, van ieder soort kruid, maar u verwaarloost het recht en de liefde tot God. Juist deze dingen zou u in praktijk moeten brengen, zonder overigens die eerste te laten. Wee u, FarizeeŽn! Want u bent zo gesteld op de voorste banken in de synagoge en wordt zo graag gegroet op het marktplein. Wee u! Want u bent als onzichtbare graven: de mensen die eroverheen lopen, weten niet wat eronder ligt!'"

"Terwijl Hij sprak, nodigde een Farizeeer Hem om bij hem te komen eten. En Hij kwam binnen en ging aanliggen. De Farizeeer verwonderde zich, toen hij zag, dat Hij Zich voor het eten niet eerst wies. Maar de Here zeide tot hem: En gij dan, gij Farizeeen, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zijt gij vol roof en slechtheid. Onverstandigen, heeft Hij, die de buitenzijde gemaakt heeft, ook niet de binnenzijde gemaakt? Doch geeft de inhoud als aalmoes en zie, alles is u rein. Maar wee u, Farizeeen, want gij geeft tienden van de munt en de ruit en van alle kruiden, en gij gaat voorbij aan het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Wee u, Farizeeen, want gij zijt gesteld op de ereplaats in de synagogen en op de begroetingen op de markten. Wee u, want gij zijt als de onzichtbare graven: de mensen, die er overheen lopen, weten het niet."

"Toen hij uitgesproken was, nodigde een FarizeeŽr hem uit voor de maaltijd. Hij ging naar binnen en ging aan tafel aanliggen. Toen de FarizeeŽr dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem: 'Ach, jullie FarizeeŽn! De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als aalmoes, dan is niets meer onrein voor jullie! Maar wee jullie FarizeeŽn, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie FarizeeŽn, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en worden graag begroet op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten.'"

"Hij was nauwelijks uitgesproken of een FarizeeŽr nodigde Hem uit mee te gaan eten. Jezus nam de uitnodiging aan. Toen Hij aan tafel ging zonder Zijn handen te hebben gewassen, was de FarizeeŽr verbaasd, want Joden vergeten dat nooit. Jezus zei tegen hem: "Jullie FarizeeŽrs wassen alleen de buitenkant. Maar van binnen zijn jullie nog vuil, vol hebzucht en boosaardigheid. Dwazen! Heeft God niet de buiten Ťn de binnenkant gemaakt? Uw innerlijke zuiverheid blijkt het beste uit de mildheid waarmee u geeft. U geeft tien procent van al uw inkomsten aan de tempel. Maar u denkt er niet aan rechtvaardig te zijn en God lief te hebben. En daar komt het nu juist op aan. Natuurlijk is het geven van die tien procent heel goed, maar u mag de andere dingen niet verwaarlozen. Wat ziet het er voor u slecht uit, FarizeeŽrs! U vindt het heerlijk in de synagogen op de voornaamste plaatsen te zitten. U voelt zich gestreeld als de mensen op straat u eerbiedig groeten. Maar u bent net verborgen graven in het veld. De mensen komen voorbij zonder te weten dat u vol bederf zit."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

3 augustus 2023 Lukas 11:43
2 augustus 2023 Lukas 11:42
1 augustus 2023 Lukas 11:37-41
31 juli 2023 Lukas 11:33-36
30 juli 2023 Lukas 11:31-32
29 juli 2023 Lukas 11:29-30
28 juli 2023 Lukas 11:27-28
 

Home