Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 30 juli 2027

 

Lukas 11:31-32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal ze veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineve, zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!"

"De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel verrijzen samen met deze mensen hier en hen veroordelen. Want zij kwam van het einde van de aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier is iets dat groter is dan Salomo. Bij het oordeel zullen de bewoners van Nineve opstaan samen met deze mensen en hen veroordelen! Want zij begonnen een nieuw leven toen ze Jona's boodschap hoorden. En hier is iets dat groter is dan Jona!"

"Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona!"

"Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona!"

"Op de dag van het grote oordeel zal de koningin van Scheba tegelijk met de mannen van deze tijd levend worden en hen veroordelen. Want zij maakte een lange, moeilijke reis om zelf de wijsheid van Salomo te horen. Maar let op! Ik ben meer dan Salomo! Op die dag zullen de mannen van Ninevé ook levend worden en dit volk veroordelen. Want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en keerden zich af van het kwaad. Maar Ik ben meer dan Jona!"

 

Overdenking van vandaag:

Er waren veel grotere sprongen van geloof gemaakt in het verleden om te geloven in Gods boodschappers dan Jezus de mensen vroeg om te nemen in zijn dagen. De koningin van Sheba reisde een lange weg om te leren van Salomo. De mensen van Nineve bekeerden na de preek van een gehate vijand die een vreemde God aan hen verkondigde.  

Jezus was veel groter dan dat zij waren en toch weigerde helaas zijn eigen volk vaak om te geloven. Hun weigering zal echter niet onopgemerkt blijven in de hemel. Er is een enorme inzet in ons geloof, of weigering van het geloof in Jezus. Hij komt en beweert "groter dan ..." te zijn en vraagt ons te geloven. Geen deur op een kier toegestaan. Geen lauw standpunt. Geen tussenweg. De oproep is om te geloven, want los van onze keuze, Jezus is meer dan ....

 

Gebed:

Dank u, hemelse Vader, dat u me roept om de deur open te doen en me volledig te geven voor mijn geloof in Jezus. Ik weet dat zo veel van mijn leven - mijn waarden, mijn hoop, mijn karakter, mijn moraal, mijn manier van leven, mijn naaste vriendschappen, enzovoort, allemaal afhankelijk zijn van die ene cruciale keuze. Dus, Hemelse Vader, ik verkondig aan u en iedereen die mij kent dat ik geloof dat Jezus Christus uw Zoon is en mijn Heer en Heiland. Ik geloof dat ik in uw aanwezigheid zal zijn en hem zal eren voor zijn offer. Ik geloof dat als gevolg van Jezus' dood, begrafenis en opstanding, dat ik voor u sta, vergeven en gereinigd, een van uw heilige kinderen. Ik geloof, hemelse Vader, en dus dank ik u voor mijn geloof en bid ik in Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Lukas 11:29-35

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. Want gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte. De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal ze veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineve, zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier! En niemand, die een kaars ontsteekt, zet [die] in het verborgen, noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen. De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw [gehele] lichaam duister. Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij."

"Steeds meer mensen stroomden toe. Toen zei Jezus: 'Wat zijn de mensen van deze tijd toch slecht! Ze willen een teken, maar ze zullen geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona voor de bevolking van Nineve een teken was, zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor de mensen van deze tijd. De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel verrijzen samen met deze mensen hier en hen veroordelen. Want zij kwam van het einde van de aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier is iets dat groter is dan Salomo. Bij het oordeel zullen de bewoners van Nineve opstaan samen met deze mensen en hen veroordelen! Want zij begonnen een nieuw leven toen ze Jona's boodschap hoorden. En hier is iets dat groter is dan Jona! Niemand steekt een lamp aan en zet die in een kelder of onder een korenmaat. Nee, je zet hem op de standaard, zodat iedereen die binnenkomt, het licht kan zien. Uw oog is de lamp van het lichaam: is uw oog helder, dan is heel uw lichaam verlicht, maar is het oog boosaardig, dan is uw hele lichaam duister. Let er dus op dat het licht in u geen duisternis wordt."

"Toen de scharen te hoop liepen, begon Hij te zeggen: Dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Want gelijk Jona voor de Ninevieten ten teken geworden is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. De koningin van het Zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier. Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij."

"Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei hij: 'Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo! Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier zien jullie iemand die meer is dan Jona! Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis, maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is."

"Zij drongen hoe langer hoe meer tegen Hem op. "De mensen van deze tijd zijn slecht," zei Jezus. "Zij doen niets anders dan vragen om een teken uit de hemel. Zij willen een bewijs dat Ik de Christus ben. Maar het enige bewijs dat zij zullen krijgen, is het teken van Jona. Zoals Jona voor het volk van Ninevé een teken was dat God hen wilde redden, zo zal Ik een teken zijn voor het volk van deze tijd. Op de dag van het grote oordeel zal de koningin van Scheba tegelijk met de mannen van deze tijd levend worden en hen veroordelen. Want zij maakte een lange, moeilijke reis om zelf de wijsheid van Salomo te horen. Maar let op! Ik ben meer dan Salomo! Op die dag zullen de mannen van Ninevé ook levend worden en dit volk veroordelen. Want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en keerden zich af van het kwaad. Maar Ik ben meer dan Jona! Niemand doet een lamp aan en zet die ergens onder, waar hij niet te zien is. Nee, hij zet hem op een verhoging. Ieder die de kamer binnenkomt, heeft dan licht. Het oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog open en gezond is, leeft u in het licht. Maar als uw oog verduisterd is, leeft u in het donker. Laat uw oog niet verduisteren door het op het kwaad te richten."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

29 juli 2027 Lukas 11:29-30
28 juli 2027 Lukas 11:27-28
27 juli 2027 Lukas 11:24-26
26 juli 2027 Lukas 11:23
25 juli 2027 Lukas 11:20-21
24 juli 2027 Lukas 11:19
23 juli 2027 Lukas 11:17-18
 

Home