Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 15 december 2024

 

Markus 15:37-38

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Jezus, een grote stem van [Zich] gegeven hebbende, gaf den geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden."

"Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. En het tempelgordijn scheurde in tweeŽn, van boven tot onder."

"Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeŽn."

"Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeŽn."

"Jezus gaf een schreeuw en stierf. Het zware gordijn in de tempel scheurde op datzelfde moment van boven naar beneden in tweeŽn."

 

Overdenking van vandaag:

De betekenis van deze gebeurtenis en het symbolisme ervan zijn krachtig. Het kruis van Christus opent de weg voor ons rechtstreeks naar de troon van God - de plaats van ultieme vergeving in de aanwezigheid van God.  

Jezus is het offer voor onze zonden dat ons volledig reinigt en ervoor zorgt dat het goed is tussen ons en God. Belemmeringen staan niet meer op onze weg naar Gods genade en barmhartigheid. Jezus opende voor ons de weg naar het hart van God.  

Zo vreselijk als de vernedering van het kruis voor Jezus was; voor ons was het zelfs meer glorierijk omdat het een nieuwe manier aan God gaf (het zogenaamde Nieuwe Verbond) om met zijn mensen om te gaan. Satan was van plan kwaad te doen door slechte mensen, God gebruikte dit om het goede te brengen. Jezus wordt onze Heiland en zijn offer wordt de basis van onze verlossing.

 

Gebed:

Liefhebbende en offerende God, dank u voor dit geschenk dat te mooi is om met woorden te beschrijven en voor het betalen van de prijs die voor ons te kostbaar was om te betalen. In Jezus' naam geef ik u mijn gebed en mijn leven. Amen.

 

Contekst: Markus 15:33-41

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, [dit] horende, zeiden: Ziet, Hij roept Elias. En er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt, om Hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van [Zich] gegeven hebbende, gaf den geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden. En de hoofdman over honderd, die daarbij tegenover Hem stond, ziende, dat Hij alzo roepende den geest gegeven had, zeide: Waarlijk, deze Mens was Gods Zoon! En er waren ook vrouwen, van verre [dit] aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, den kleine, en van Joses, en Salome; Welke ook, toen Hij in Galilea was, Hem waren gevolgd, en Hem gediend hadden; en vele andere [vrouwen], die met Hem naar Jeruzalem opgekomen waren."

"Toen het twaalf uur was geworden, viel er een duisternis over het hele land en het was donker tot drie uur in de middag. En om drie uur riep Jezus luid: 'EloÔ, EloÔ, lema sabachtani?' Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een paar omstanders die het hoorden, zeiden: 'Hoor, hij roept om de profeet Elia.' Iemand ging een spons halen, doopte die in water, stak die op de punt van een stok en wilde hem laten drinken. 'Wacht,' zei hij, 'laten we eens zien of Elia komt om hem eraf te halen.' Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. En het tempelgordijn scheurde in tweeŽn, van boven tot onder. Toen de officier die recht tegenover het kruis stond, zag hoe Jezus stierf, zei hij: 'Werkelijk, dit was de Zoon van God!' Op een afstand stonden ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en ook Salome. Zij waren toen Jezus nog in Galilea was, altijd met hem meegetrokken en hadden steeds voor hem gezorgd. Er stonden nog veel meer vrouwen die met Jezus naar Jeruzalem waren gekomen."

"En toen het zesde uur aangebroken was kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Zie, Hij roept Elia. En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken, zeggende: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem eraf te nemen. En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeen van boven tot beneden. Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, zag, dat Hij zo de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods. Er waren ook vrouwen, die uit de verte toeschouwden, onder wie ook Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, de jongere, en van Joses, en Salome, die, toen Hij in Galilea was, Hem volgden en Hem dienden, en vele andere vrouwen, die met Hem opgegaan waren naar Jeruzalem."

"Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: '\@EloÔ, EloÔ, lema sabachtani?\@', wat in onze taal betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: 'Hoor, hij roept Elia!' Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: 'Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.' Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeŽn. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: 'Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.' Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome. Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd en hadden ze voor hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem."

"Om twaalf uur werd het donker in het hele land. Dat duurde een uur of drie. Om drie uur riep Jezus luid in het Aramees: "EloÔ, EloÔ, lama sabachthani?" Dit betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Sommige van de mensen die stonden te kijken, zeiden: "Luister, Hij roept Elia." Eťn van hen haalde vlug een spons met zure wijn en stak die op een stok om Hem te laten drinken. "Wacht," zei hij, "misschien haalt Elia Hem er wel af." Jezus gaf een schreeuw en stierf. Het zware gordijn in de tempel scheurde op datzelfde moment van boven naar beneden in tweeŽn. Toen de Romeinse officier, die tegenover het kruis stond, zag hoe Jezus stierf, zei hij: "Deze man was beslist een Zoon van God." Een aantal vrouwen stond op een afstand te kijken. Onder andere Maria van Magdala, Salomť en Maria, de moeder van de jonge Jakobus en Joses. Samen met vele andere vrouwen waren zij Jezus gevolgd en hadden voor Hem gezorgd in de tijd dat Hij in Galilea was. Ze waren met Hem meegekomen naar Jeruzalem."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

14 december 2024 Markus 15:37
13 december 2024 Markus 15:35-36
12 december 2024 Markus 15:33-34
11 december 2024 Markus 15:32
10 december 2024 Markus 15:31
9 december 2024 Markus 15:29-30
8 december 2024 Markus 15:27-28
 

Home