Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zondag 3 november 2024

 

Markus 14:39

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En wederom heengegaan zijnde, bad Hij, sprekende dezelfde woorden."

"Hij ging weer weg en opnieuw bad hij, met dezelfde woorden."

"Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor."

"Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor."

"ij ging weer weg en bad nog eens, met dezelfde woorden. Maar de discipelen konden hun ogen niet openhouden en vielen weer in slaap. Zij wisten niet wat zij moesten zeggen, toen Hij bij hen terugkwam."

 

Overdenking van vandaag:

Vaak zien we dat we meerdere keren hetzelfde gebed herhalen. Is dit verkeerd? Zouden wij moeten blijven bidden? Hoe vaak is te vaak om hetzelfde gebed te bidden? Dit zijn oprechte vragen. Bepaalde dingen weten we zeker.  

Ten eerste, hoewel Jezus God verzocht om de komende situatie van de kruisiging aan hem voorbij te laten gaan, willigde God zijn verzoek niet in. Jezus vroeg dat de wil van God gedaan zou worden, niet zijn eigen wil. Ons wordt verteld dat Jezus´ gebed werd gehoord. (Hebreeën 5:7-9) Dit is een herinnering dat God ons kan horen en ons toch " Nee" als antwoord kan geven. Hij kan andere en grotere plannen voor ons hebben wanneer wij bereid zijn om zijn wil te doen.  

Ten tweede, Jezus bad drie keer voor verlossing terwijl hij zich aan de wil van God onderwierp. (Paulus bad ook drie keer om zijn doorn in het vlees verwijderd te hebben. Zie 2 Korintiers 12:7-10.) Ik geloof dus dat wij herhaaldelijk de Heer over kwesties zouden moeten benaderen. In feite moedigt Jezus ons aan om te blijven bidden en de moed niet te verliezen. (Lukas 18:1-8) En toch is het essentieel dat wij bereid zijn alles in de handen van God te laten om op een manier te antwoorden die hem verheerlijkt.  

Tot slot, aangezien Jezus dergelijke beproevingen moest meemaken, kunnen wij er zeker van zijn dat wij naar de Vader kunnen gaan door Jezus en weten dat wij gehoord worden -- niet alleen onze woorden, maar ook de onbeschrijfelijke emoties van onze harten. (Romeinen 8:26-27)

 

Gebed:

Vader, hoor alstublieft het gebed van mijn hart. Ik wil u vragen ... (voeg je eigen gebed hier toe). En toch, Vader, bid ik dat uw wil plaats krijgt in mijn leven, niet mijn eigen wil. In de naam van Jezus. Amen.

 

Contekst: Markus 14:32-42

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij kwamen in een plaats, welker naam was Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, totdat Ik gebeden zal hebben. En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden; En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge. En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij [wilt]. En Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon! slaapt gij? Kunt gij niet een uur waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest [is] wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heengegaan zijnde, bad Hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond Hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem antwoorden zouden. En Hij kwam ten derden male, en zeide tot hen: Slaapt [nu] voort, en rust; het is genoeg, de ure is gekomen; ziet, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan; ziet, die Mij verraadt, is nabij."

"Ze kwamen bij een plek die Getsemane heet. 'Blijven jullie hier,' zei Jezus tegen zijn leerlingen, 'ik ga bidden.' En hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Verwarring en angst begonnen zich van hem meester te maken. Hij zei tegen hen: 'Ik ben zo bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waak.' Hij liep nog verder, ging voorover liggen en bad dat, als het mogelijk was, hem het lijdensuur bespaard mocht blijven. 'Abba, Vader, voor u is alles mogelijk; neem deze beker van mij weg. Alleen: niet wat ik wil, maar wat u wilt.' Hij ging terug en vond de drie leerlingen in slaap. 'Simon, slaap je?' vroeg hij aan Petrus. 'Kun je nog geen uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat je niet bezwijkt in de beproeving. De mens wil wel het goede, maar hij is zo zwak.' Hij ging weer weg en opnieuw bad hij, met dezelfde woorden. Toen hij terugkwam, vond hij ze weer in slaap. Want ze konden hun ogen niet openhouden. En ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Toen hij voor de derde keer terugkwam, zei hij: 'Slaap nu maar rustig door. Het is genoeg nu. Het uur is gekomen! De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondige mensen. Sta op, laten we gaan. Ja, hij die mij uitlevert, is dichtbij.'"

"En zij gingen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot zijn discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik bid. En Hij nam Petrus en Jakobus en Johannes mede. En Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden, en Hij zeide tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt. En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan, en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte een uur te waken? Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende. En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem zouden antwoorden. En Hij kwam ten derden male en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij."

"Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: 'Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.' Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.' Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: '\@Abba\@, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.' Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 'Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.' Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: 'Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.'"

"Zij kwamen bij Gethsemané, een tuin op de helling van de Olijfberg. "Ga hier zitten," zei Jezus tegen Zijn discipelen. "Ik ga iets verderop bidden." Hij nam alleen Petrus, Jakobus en Johannes mee. Jezus begon bang te worden en kreeg het heel erg moeilijk. "Het wordt Mij teveel," zei Hij. "Ik sterf bijna van verdriet. Blijf hier waken." Hij liep een stukje verder en liet Zich vallen. Hij vroeg God of het mogelijk was dat Hij al die verschrikkelijke dingen die voor Hem lagen, niet hoefde door te maken. "Abba! Vader!" zei Hij. "Voor U is alles mogelijk. Neemt U die beker bij Mij vandaan. En toch, niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren." Hij ging terug naar de drie discipelen en zag dat zij in slaap waren gevallen. "Simon," zei Hij tegen Petrus, "slaap je? Is het zo moeilijk om een uurtje te waken? Blijf toch wakker en bid, anders zal de verleiding je te sterk worden. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak." ij ging weer weg en bad nog eens, met dezelfde woorden. Maar de discipelen konden hun ogen niet openhouden en vielen weer in slaap. Zij wisten niet wat zij moesten zeggen, toen Hij bij hen terugkwam. Toen Hij voor de derde keer bij hen terugkwam, zei Hij: "Slaap nu maar en rust maar uit. De strijd is gestreden. Het is zover dat Ik verraden zal worden en in de handen van slechte mensen zal vallen. Sta op, wij gaan. Kijk, daar is mijn verrader al."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

2 november 2024 Markus 14:37-38
1 november 2024 Markus 14:37
31 oktober 2024 Markus 14:36
30 oktober 2024 Markus 14:35
29 oktober 2024 Markus 14:34
28 oktober 2024 Markus 14:32-33
27 oktober 2024 Markus 14:31
 

Home