Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 27 september 2024

 

Markus 13:24-26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen [zijn], zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid."

"Maar in die tijd, na die ellende, zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. En dan zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en majesteit."

"Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister."

"Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister."

"Na die dagen van verdrukking en ellende zullen de zon en de maan ophouden te schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en het heelal zal heen en weer worden geschud. Dan zal iedereen Mij zien komen in de wolken, met veel macht en schittering."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer Jezus in glorie terugkeert zal niemand aan zijn komst twijfelen. Zijn terugkomst zal triomfantelijk, glorierijk zijn en universeel aanvaard worden. Zal dat niet een fantastische dag zijn voor ons die zo hartstochtelijk wachten op zijn terugkeer?

 

Gebed:

Vader vol van glorie, we zien uit naar de terugkomst van onze Heer en Redder, wanneer uw zeggenschap universeel aanvaard zal worden en de getrouwe volharding van uw kinderen beloond zal worden. In Jezus' naam wacht ik deze dag af met de vreugde van hoop en lof. Amen.

 

Contekst: Markus 13:14-27

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen. En die op het dak is, kome niet af in het huis, en ga niet in, om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn kleed te nemen. Maar wee den bevruchten en den zogenden [vrouwen] in die dagen! Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters. Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal. En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort. En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet. Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd! Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen [zijn], zullen bewogen worden. En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels."

"Wanneer je de zogenaamde verschrikking van de verwoesting ziet staan op de plaats waar hij niet thuishoort lezer, probeer het te begrijpen laten de mensen in Judea dan de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan en binnen nog iets halen. En wie op het land is, moet niet eerst nog naar huis gaan om zijn jas te pakken. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid God dat het niet gebeurt in de winter. Want die dagen zullen een ellende brengen als er niet geweest is vanaf het begin toen God de wereld schiep tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal. Als God die dagen niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen, zijn uitverkorenen, heeft hij die dagen verkort. Geloof het niet als iemand dan tegen je zegt: Kijk, hier is de Christus, of: Daar is hij. Want er zullen valse christussen komen en valse profeten, en zij zullen wondertekenen doen om, waar mogelijk, de uitverkorenen te misleiden. Pas op, ik heb het je allemaal van tevoren gezegd. Maar in die tijd, na die ellende, zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. En dan zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken met grote macht en majesteit. Hij zal de engelen uitsturen om de uitverkorenen bijeen te brengen vanuit de vier windstreken van de aarde, van het ene einde van de wereld tot het andere."

"Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden en ga niet naar binnen om iets uit zijn huis mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Bidt, dat het niet in de winter valle. Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort. Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegd. Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels."

"Wanneer jullie de "verwoestende gruwel" zien staan waar hij niet hoort, dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: "Kijk, dit is de messias, "of: "Daar is hij, "geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel."

"Wanneer je 'de gruwel van de verwoesting' ziet staan waar hij niet hoort (lees dit aandachtig) en je bent in Judea, vlucht dan naar de grotten in de bergen. Als je op dat moment op het platte dak van je huis zit, ga dan niet naar binnen om nog iets mee te nemen. Vlucht! Als je op het veld bent, ga niet naar huis om wat kleren te halen. Vlucht! Het zal een afschuwelijke tijd worden voor vrouwen die in verwachting zijn of een baby hebben. Bid dat het niet in de winter gebeurt. Want er zal een verdrukking zijn zoals er nog nooit geweest is sinds God de wereld maakte en zoals er ook nooit weer zal komen. En als God de tijd niet inkort, brengt geen mens het er levend af. Maar terwille van de mensen die Hij heeft uitgekozen, heeft Hij besloten het niet te lang te laten duren. Als iemand je komt vertellen dat de Christus hier is of daar, geloof het niet. Want er zullen zogenaamde christussen en zogenaamde profeten komen. Zij zullen grote, wonderlijke dingen doen om daarmee de mensen die bij God horen, weg te trekken als dat mogelijk was. Ik zeg het van tevoren. Jullie zijn gewaarschuwd. Na die dagen van verdrukking en ellende zullen de zon en de maan ophouden te schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en het heelal zal heen en weer worden geschud. Dan zal iedereen Mij zien komen in de wolken, met veel macht en schittering. Ik zal de engelen erop uitsturen om de mensen die Ik heb uitgekozen, bij elkaar te halen. Van het oosten, het westen, het noorden en het zuiden; ja, vanuit de verste uithoeken van de wereld."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

26 september 2024 Markus 13:21-23
25 september 2024 Markus 13:14-20
24 september 2024 Markus 13:13
23 september 2024 Markus 13:12
22 september 2024 Markus 13:11
21 september 2024 Markus 13:10
20 september 2024 Markus 13:9
 

Home