Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 7 september 2024

 

Markus 12:31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het tweede [aan] [dit] gelijk, [is] dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze."

"En het tweede gebod is: Heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet.'"

"Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'"

"Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.'"

"En het gebod dat daarna komt, is dit: U moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf. Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet."

 

Overdenking van vandaag:

Het tweede grote gebod heeft ook te maken met liefhebben. In dit gebod richt Jezus zich op het liefhebben van anderen en onze naasten. Met deze twee geboden, God en de naaste liefhebben, heeft Jezus het hart van de 10 geboden (Exodus 20) samengevat. Gods blauwdruk voor normen en waarden. De eerste vier geboden richten zich op het eren van God. De volgende 6 richten zich op het eerlijk behandelen van onze naaste.  

Jezus echter gaat een stuk dieper en maakt ze gemakkelijker om te onthouden. Meer dan God eren en anderen netjes behandelen: we worden opgeroepen ze lief te hebben. Onze motivatie en passie worden ineens belangrijker en niet alleen ons gedrag. God maakt ons om een relatie met hem en met anderen te hebben. Al onze relaties behoren in het teken van liefde te staan.

 

Gebed:

Vader in de hemel, ik hou van u en wil dat die liefde te zien is in alles wat ik ben. Vader, ik beken dat mijn naaste liefhebben vaak moeilijker is dan u lief te hebben. Ik weet dat het natuurlijk niet mogelijk is om u lief te hebben zonder mijn naaste lief te hebben. Wilt u alstublieft mijn hart met liefde vullen als ik probeer mijn naaste lief te hebben - degenen die ik aardig vind en degenen die mijn vijanden zijn. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 12:28-34

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, [en] wetende, dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede [aan] [dit] gelijk, [is] dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij; En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen. En Jezus ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen."

"Een schriftgeleerde had naar dat gesprek geluisterd. Hij vond dat Jezus hun goed had geantwoord en wendde zich tot hem met de vraag: 'Wat is het belangrijkste gebod?' Jezus antwoordde: 'Dit is het belangrijkste: Luister IsraŽl! De Heer is onze God, alleen de Heer. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is: Heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet.' Toen zei de schriftgeleerde: 'Zo is het, meester, het is waar wat u zegt. De Heer is de enige God en er is geen ander dan hij. En hem liefhebben met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten en je naaste liefhebben als jezelf is veel belangrijker dan brandoffers of welke offers ook.' En Jezus, die dit een wijs antwoord vond, zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde hem nog een vraag te stellen."

"En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is een, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij een is en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer iets vragen."

"Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: 'Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?' Jezus antwoordde: 'Het voornaamste is: "Luister, IsraŽl! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht." Het op een na belangrijkste is dit: "Heb uw naaste lief als uzelf." Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.' De schriftgeleerde zei tegen hem: 'Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.' Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: 'U bent niet ver van het koninkrijk van God.' En niemand durfde hem nog een vraag te stellen."

"Een godsdienstleraar die stond te luisteren, hoorde hoe raak Jezus de SadduceeŽrs antwoordde. Hij kwam dichterbij en vroeg: "Wat is het belangrijkste gebod?" Jezus antwoordde: "Dat is: Luister IsraŽl, de Here, onze God, is de enige God. U moet Hem liefhebben met heel uw hart, ziel en verstand. En het gebod dat daarna komt, is dit: U moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf. Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet." De godsdienstleraar zei: "Ja, Meester, het is waar wat U zegt. Er is maar ťťn God. Er is geen God behalve Hij. Waar het op aankomt, is dat wij Hem liefhebben met alles wat in ons is en dat wij net zoveel van onze medemens houden als van onszelf. Dat is veel belangrijker dan het brengen van allerlei offers." Jezus zag dat de man heel goed begreep waar het om ging en zei tegen hem: "U bent niet ver van het Koninkrijk van God." Toen Hij dat had gezegd, durfde niemand Hem nog iets te vragen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

6 september 2024 Markus 12:29-30
5 september 2024 Markus 12:28
4 september 2024 Markus 12:26-27
3 september 2024 Markus 12:25
2 september 2024 Markus 12:19-24
1 september 2024 Markus 12:18
31 augustus 2024 Markus 12:17
 

Home