Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Vrijdag 30 augustus 2024

 

Markus 12:15-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een penning, dat Ik hem zie. En zij brachten [een]. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld, en het opschrift? en zij zeiden tot Hem: Des keizers."

"Jezus zag dat ze huichelden. 'Waarom wilt u mij op de proef stellen?' zei hij. 'Laat mij eens een Romeinse munt zien.' Dat deden ze. 'Van wie zijn die afbeelding en dat opschrift?' vroeg hij. 'Van de keizer,' antwoordden ze."

"Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: 'Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.' Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: 'Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?' 'Van de keizer, 'antwoordden ze."

"Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: 'Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.' Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: 'Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?' 'Van de keizer, 'antwoordden ze."

"Jezus doorzag hen en zei: "U probeert Mij weer te vangen, hŤ? Geef Mij eens een geldstuk, dan zullen we eens zien." Dat deden zij. "Van wie is het portret dat hier-op staat?" vroeg Hij, "en het opschrift?" "Van de keizer," antwoordden zij."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus' tegenstanders konden met hem geen spelletje spelen of hem om de tuin leiden. Hij kende hun harten. Hij wist wat er binnenin mensen speelde. En hij weet dat nog steeds!Waarom zijn we niet gewoon eerlijk, in plaats van met Jezus spelletjes te spelen of ons anders voor te doen dan dat we zijn. Hij kwam zodat we eerlijk met hem en God konden zijn.  

Als we zwak zijn, laten we eerlijk zijn over onze zwakheid en kwetsbaarheid. Als we bezwaard zijn, laten we naar hem toe gaan voor rust. Als we treuren en verdriet hebben, laten we naar hem toe gaan voor troost. Als we het even niet weten en in de war zijn, laten we zijn wijsheid en inzicht vragen. Als we boos zijn, laten we onze boosheid en waarom we boos zijn aan God opbiechten.  

Jezus kent ons. Laten we eerlijk zijn en tot hem komen voor vergeving en kracht en ons niet anders voordoen dan wie we zijn. Onze spelletjes mogen dan wel niet gebaseerd op hetzelfde soort bedrog dat zijn tegenstanders bedreven, maar bedrog, misleiding, oneerlijkheid en eigendunk zijn nog steeds de middelen die Satan gebruikt om onze harten van de Redder weg te houden.

 

Gebed:

Mijn Here God, vergeef mij alstublieft. Ik beken aan u dat ik geprobeerd heb om in uw aanwezigheid iets te zijn dat ik niet ben. Hoewel ik weet dat u mij door en door kent, ben ik soms toch nog bang als ik u mijn duistere kanten van mijn persoonlijkheid en mijn diepste wonden in mijn hart breng. Genees mij alstublieft van mijn verwaandheid en red mij van verleiding. Ik wil eerlijk en waardig zijn in uw aanwezigheid. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 12:13-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij zonden tot Hem enigen der Farizeen en der Herodianen, opdat zij Hem in [Zijn] rede vangen zouden. Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid; is het geoorloofd, den keizer schatting te geven, of niet? Zullen wij geven, of niet geven? En Hij, wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een penning, dat Ik hem zie. En zij brachten [een]. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld, en het opschrift? en zij zeiden tot Hem: Des keizers. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem."

"Ze stuurden enkele FarizeeŽn en een paar aanhangers van de partij van Herodes naar Jezus toe om hem met zijn eigen woorden te vangen. Bij hem gekomen zeiden ze: 'Meester, we weten dat u een eerlijk man bent en dat het u niets doet wat men van u denkt. U ziet geen mens naar de ogen; u leert echt wat God van ons wil. Onze vraag is: mogen we aan de keizer belasting betalen of niet?' Jezus zag dat ze huichelden. 'Waarom wilt u mij op de proef stellen?' zei hij. 'Laat mij eens een Romeinse munt zien.' Dat deden ze. 'Van wie zijn die afbeelding en dat opschrift?' vroeg hij. 'Van de keizer,' antwoordden ze. 'Geef dan de keizer wat de keizer toekomt, en God wat God toekomt.' En ze stonden verbaasd over hem."

"En zij zonden tot Hem enige van de Farizeeen en van de Herodianen om Hem in een strikvraag te vangen. En zij kwamen en zeiden tot Hem: Meester, wij weten, dat Gij waarachtig zijt en dat Gij U aan niemand stoort; want Gij ziet de mensen niet naar de ogen, maar Gij leert de weg Gods in waarheid. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Zullen wij betalen of niet betalen? Maar Hij, wetende, dat zij huichelden, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een schelling, en laat Ik die zien. En zij brachten er een. En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden tot Hem: Van de keizer. Jezus zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. En zij verwonderden zich zeer over Hem."

"Ze stuurden enkele FarizeeŽn en Herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: 'Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?' Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: 'Waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een geldstuk zien.' Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: 'Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?' 'Van de keizer, 'antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: 'Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.' En ze waren met stomheid geslagen."

"Zij stuurden wel enkele FarizeeŽrs en een paar aanhangers van Herodes op Hem af. Die moesten proberen Hem op een woord te vangen. "Meester," zeiden die heel vriendelijk, "wij weten dat U echt voor de waarheid uitkomt. U gaat Uw eigen gang en trekt Zich niets aan van wat de mensen denken. Alles wat U over de weg van God zegt, is waar. Maar wij hebben een vraag: Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?" Jezus doorzag hen en zei: "U probeert Mij weer te vangen, hŤ? Geef Mij eens een geldstuk, dan zullen we eens zien." Dat deden zij. "Van wie is het portret dat hier-op staat?" vroeg Hij, "en het opschrift?" "Van de keizer," antwoordden zij. "Wel," zei Jezus, "geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is!" Zij stonden perplex. Daar hadden ze geen antwoord op."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

29 augustus 2024 Markus 12:14-15
28 augustus 2024 Markus 12:13
27 augustus 2024 Markus 12:12
26 augustus 2024 Markus 12:10-11
25 augustus 2024 Markus 12:9
24 augustus 2024 Markus 12:7-8
23 augustus 2024 Markus 12:4-6
 

Home