Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 20 augustus 2024

 

Markus 11:31-33

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij overlegden onder zich, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den hemel, zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen: Uit de mensen; zo vrezen wij het volk; want zij hielden allen van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was. En, antwoordende, zeiden zij tot Jezus: Wij weten het niet. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe."

"Zij begonnen met elkaar te overleggen: 'Zeggen we: Van God, dan zegt hij: Waarom hebt u Johannes dan niet geloofd? En we kunnen moeilijk zeggen: Van mensen.' Ze waren namelijk bang voor het volk, want iedereen was ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Daarom antwoordden ze: 'We weten het niet.' En Jezus zei: 'Dan zeg ik u ook niet met welk recht ik dit alles doe.'"

"Ze overlegden met elkaar en zeiden: 'Als we zeggen: "Van de hemel, "zal hij zeggen: "Waarom hebt u hem dan niet geloofd?" Maar als we zeggen: "Van mensen, "wat dan?' Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus: 'We weten het niet.' En Jezus zei tegen hen: 'Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.'"

"Ze overlegden met elkaar en zeiden: 'Als we zeggen: "Van de hemel, "zal hij zeggen: "Waarom hebt u hem dan niet geloofd?" Maar als we zeggen: "Van mensen, "wat dan?' Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus: 'We weten het niet.' En Jezus zei tegen hen: 'Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.'"

"Zij wisten geen raad met deze vraag en zeiden tegen elkaar: "Als we ja zeggen, zal Hij vragen: 'Waarom hebben jullie hem dan niet geloofd?' Maar we kunnen ook niet nee zeggen, want dan krijgen we last met de mensen. Die zijn er allemaal van overtuigd dat Johannes de Doper een profeet was." Daarom zeiden zij maar dat ze het niet wisten. "Wel," antwoordde Jezus, "dan vertel Ik u ook niet wie Mij het recht geeft dit allemaal te doen."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus weigerde de Joodse leiders een antwoord te geven omdat ze hem niet wilden beantwoorden. In feite waren ze helemaal niet op zoek naar de waarheid. Ze wilden gewoon een antwoord op hun vraag, zodat ze Jezus met zijn woorden konden vastzetten.  

Maar ze faalden – net zoals ze faalden om zijn leringen te stoppen door hem te doden en faalden in het stoppen van de eerste volgelingen door zijn kerk te vervolgen. Jezus is DE autoriteit. Ze konden hem net zo min stoppen als de wereld te laten ophouden rond te draaien.  

Wat echt beangstigend is dat er geen echte antwoorden op de levensvragen zijn als we alleen naar Jezus' verhaal kijken voor munitie om hem in diskrediet te brengen. Net zoals de oude tegenstanders, geven de tegenstanders van vandaag de dag geen antwoorden omdat ze er niet naar zoeken. Wat – of nog beter, wie zoek jij?

 

Gebed:

Vader, help me om antwoorden in Jezus te vinden. Ik besef dat mijn eigen wijsheid niet perfect is. Zonder uw hulp, uw leiding en uw vergeving zou ik niet uw wijsheid vinden die door de wereld voor dwaasheid wordt aangezien, maar die leven geeft. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 11:27-33

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En zij kwamen wederom te Jeruzalem. En als Hij in den tempel wandelde, kwamen tot Hem de overpriesters, en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen. En zeiden tot Hem: Door wat macht doet Gij deze dingen? En wie heeft U deze macht gegeven, dat Gij deze dingen doen zoudt? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen; antwoordt Mij ook, en zo zal Ik u zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe: De doop van Johannes, was die uit den hemel, of uit de mensen? Antwoordt Mij. En zij overlegden onder zich, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den hemel, zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Maar indien wij zeggen: Uit de mensen; zo vrezen wij het volk; want zij hielden allen van Johannes, dat hij waarlijk een profeet was. En, antwoordende, zeiden zij tot Jezus: Wij weten het niet. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik deze dingen doe."

" 'Met welk recht doet u dit alles?' vroegen ze. 'En wie heeft u dat recht gegeven?' 'Ik heb ook een vraag voor u, één vraag maar,' zei Jezus. 'Als u mij daarop antwoord geeft, vertel ik u met welk recht ik dit alles doe. De doop van Johannes, was dat een zaak van God of van mensen? Wat is uw antwoord?' Zij begonnen met elkaar te overleggen: 'Zeggen we: Van God, dan zegt hij: Waarom hebt u Johannes dan niet geloofd? En we kunnen moeilijk zeggen: Van mensen.' Ze waren namelijk bang voor het volk, want iedereen was ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Daarom antwoordden ze: 'We weten het niet.' En Jezus zei: 'Dan zeg ik u ook niet met welk recht ik dit alles doe.'"

"En zij kwamen weder te Jeruzalem. En terwijl Hij in de tempel wandelde, kwamen de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten tot Hem, en zeiden tot hem: Krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen? Of wie heeft U de bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? Jezus zeide tot hen: Ik zal u een vraag stellen; geeft Mij daarop antwoord, dan zal Ik u zeggen, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Antwoordt Mij daarop. En zij overlegden onder elkander en zeiden: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal hij zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Zeggen wij echter: Uit de mensen… Zij waren namelijk bevreesd voor de schare, want allen hielden Johannes inderdaad voor een profeet. En zij antwoordden en zeiden tot Jezus: Wij weten het niet. En Jezus zeide tot hen: Dan zeg Ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe."

"Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen?' Jezus antwoordde: 'Ik zal u een vraag stellen; als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij.' Ze overlegden met elkaar en zeiden: 'Als we zeggen: "Van de hemel, "zal hij zeggen: "Waarom hebt u hem dan niet geloofd?" Maar als we zeggen: "Van mensen, "wat dan?' Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus: 'We weten het niet.' En Jezus zei tegen hen: 'Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.'"

"Zij kwamen in Jeruzalem. Terwijl Hij over het tempelplein wandelde, stapten de mannen van de Hoge Raad op Hem toe. Zij zeiden tegen Hem: "Over gisteren; waar haalt U de moed vandaan om hier zo tekeer te gaan? Wie geeft U het recht zo op te treden?" "Ik heb ook een vraag," zei Jezus, "geef Mij daar eerst eens antwoord op. Dan zal Ik u vertellen wie Mij het recht geeft dit allemaal te doen. Zeg eens: Doopte Johannes in opdracht van God of niet?" Zij wisten geen raad met deze vraag en zeiden tegen elkaar: "Als we ja zeggen, zal Hij vragen: 'Waarom hebben jullie hem dan niet geloofd?' Maar we kunnen ook niet nee zeggen, want dan krijgen we last met de mensen. Die zijn er allemaal van overtuigd dat Johannes de Doper een profeet was." Daarom zeiden zij maar dat ze het niet wisten. "Wel," antwoordde Jezus, "dan vertel Ik u ook niet wie Mij het recht geeft dit allemaal te doen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

19 augustus 2024 Markus 11:29-30
18 augustus 2024 Markus 11:27-28
17 augustus 2024 Markus 11:24-26
16 augustus 2024 Markus 11:22-23
15 augustus 2024 Markus 11:20-21
14 augustus 2024 Markus 11:18-19
13 augustus 2024 Markus 11:15-17
 

Home