Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Woensdag 24 juli 2024

 

Markus 10:31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en [velen], die de laatsten [zijn], de eersten."

"Maar velen die nu de eersten zijn, zullen dan de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.'"

"Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.'"

"Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.'"

"En in de komende wereld krijgt hij het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten."

 

Overdenking van vandaag:

God beoordeelt mensen anders dan de meeste aardse rechters, critici en culturen doen. Degenen die nederig, onbelangrijk, achterlijk, verarmd, gebroken en zachtmoedig lijken te zijn zullen als dierbaar gewaardeerd worden door God.  

Is het omdat hij meer de voorkeur gaf aan de armen en de zwakken dan aan de sterken en de rijken? Niet per se. Maar God koestert zeker de persoon die anderen dient, ongeacht zijn of haar plaats in het leven. Hij zorgt echt goed voor de persoon die zijn of haar behoefte aan Gods liefde, barmhartigheid en genade erkend. God herkent de echte nederigheid van een persoon die geleden heeft omdat hij of zij zou geen compromis wilde sluiten over integriteit kwesties.  

Dus degenen die bedrogen hebben in hun weg naar de top en daarmee roem en erkenning kregen, zullen niet degenen zijn die God eert. Nee, het zullen de mensen zijn waarop ze trapten die weigerden op te geven betreffende geloof, moraal, integriteit, eerlijkheid en christelijke waarden. Het zullen de mensen zijn die anderen dienden - zelfs degenen die ze misbruikten - in de naam van Christus.

 

Gebed:

Vader, help me anderen te waarderen volgens uw normen. Help me de waarde van anderen te zien door uw ogen. Benadeel mijn intenties als ik de verkeerde weg kies en de weg van roem en fortuin neem in plaats van geloof en dienen. In Jezus' naam. Amen.

 

Contekst: Markus 10:28-34

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd. En Jezus, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil en des Evangelies [wil], Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en [velen], die de laatsten [zijn], de eersten. En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende, waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden; [Zeggende]: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren, en den Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen, en Hem den heidenen overleveren; En zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan."

"'Wij hebben alles opgegeven om u te volgen,' merkte Petrus op. Jezus antwoordde: 'En ik verzeker jullie: iedereen die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers opgeeft omwille van mij en mijn boodschap, die krijgt nu, in deze wereld al, honderdmaal zoveel terug aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers; maar dat niet zonder vervolgingen. En in de wereld die komt, ontvangt hij eeuwig leven. Maar velen die nu de eersten zijn, zullen dan de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.' Ze waren op weg naar Jeruzalem. Jezus ging voorop. Zijn leerlingen waren in verwarring en de mensen die hen volgden, waren bang. En hij nam de twaalf nog eens apart en begon te spreken over wat hem te wachten stond: 'Zoals jullie weten, zijn we op weg naar Jeruzalem. De Mensenzoon zal daar worden uitgeleverd aan de opperpriesters en de schriftgeleerden. Zij zullen hem ter dood veroordelen en hem uitleveren aan de heidenen. Die zullen hem bespotten en bespuwen, hem geselen en doden, en na drie dagen zal hij opstaan.'"

"Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U gevolgd. Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Zij waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen uit, en zij waren verbaasd en zij, die volgden, waren bevreesd. En wederom nam Hij de twaalven terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over Hem zou komen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden en zij zullen Hem ter dood veroordelen. En zij zullen Hem overleveren aan de heidenen, en zij zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, en na drie dagen zal Hij opstaan."

"Petrus nam het woord en zei: 'Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!' Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.' Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.'"

"Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen," merkte Petrus op. Jezus antwoordde: "Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen uit liefde voor Mij verlaat en andere mensen over het plan van God vertelt, krijgt honderd keer zoveel terug. Hier en nu. Huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en bezittingen; dat staat vast. Maar hij zal ook worden vervolgd. En in de komende wereld krijgt hij het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten." Zij waren op weg naar Jeruzalem en Jezus liep voorop. De mensen die met Hem meeliepen, waren verbijsterd en bang. Jezus nam Zijn twaalf discipelen nog even apart. Hij vertelde hun wat Hem in Jeruzalem te wachten stond. "Ik zal daar in de handen van de leidende priesters en godsdienstleraars vallen," zei Hij. "Zij zullen Mij ter dood veroordelen en uitleveren aan de Romeinen. Ze zullen Mij bespotten, spugen, geselen en tenslotte vermoorden. Maar op de derde dag zal Ik weer levend worden."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

23 juli 2024 Markus 10:28-30
22 juli 2024 Markus 10:26-27
21 juli 2024 Markus 10:25-26
20 juli 2024 Markus 10:23-25
19 juli 2024 Markus 10:21-22
18 juli 2024 Markus 10:21
17 juli 2024 Markus 10:19-20
 

Home