Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Dinsdag 9 juli 2024

 

Markus 10:10-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve. En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel."

"Toen ze weer thuis waren, kwamen de leerlingen erop terug. Jezus zei tegen hen: 'Een man die zijn vrouw wegstuurt en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover zijn eerste vrouw, en als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.'"

"In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'"

"In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'"

"Later, toen Hij met Zijn discipelen weer thuis was, begonnen die er ook over. Hij zei: "Als een man zijn vrouw verlaat en met een ander trouwt, pleegt hij overspel. En als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, pleegt ook zij overspel."

 

Overdenking van vandaag:

In een wereld waarin echtscheiding niet ernstig gevonden wordt, ondanks het bloedbad dat in het leven van kinderen wordt aangericht, herinnert God zijn volk dat hij de zonde van de echtscheiding serieus neemt wanneer het geen basis heeft in uw wil. Hij ziet het als overspel - verraad van het convenant van huwelijk dat met hem gemaakt werd. Hij haat het en wil niet dat het gebeurt bij zijn volk.  

Waarom? Is het omdat hij hen wil beperken of bestraffen of schaden? Nee! Is het omwille van de schade die het aanricht bij kinderen en hun geloof? Kan dit overwonnen worden? Ja. Voor zover het mogelijk is met ons, moet echtscheiding voorkomen worden en christelijke mannen en vrouwen moeten leren om een thuis vol liefde, vreugde en vrede te maken door de kracht van de Heilige Geest.

 

Gebed:

O Vader, vergeef ons en help ons. Zoveel mensen in onze tijd voelen de pijn van het opgeven en verlies omdat een partner hen heeft verlaten. Anderen zijn opgegroeid zich afvragende wat ze verkeerd deden omdat een ouder hen en hun familie verliet. Genees onze wonden. Genees ons land. Giet uw Geest uit en herstel onze liefde voor elkaar in onze huizen. Help ons Heer, om de weg terug te vinden naar uw genade en kracht zodat we mensen kunnen zijn van vaste huwelijken, liefdevolle gezinnen en medelevend dienen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Contekst: Markus 10:1-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En van daar opgestaan zijnde, ging Hij naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan; en de scharen kwamen wederom samen bij Hem, en gelijk Hij gewoon was, leerde Hij hen wederom. En de Farizeen, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, [zijn] vrouw te verlaten, Hem verzoekende. Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden? En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en [haar] te verlaten. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve. En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel."

"Jezus ging vandaar weg en trok naar het gebied van Judea aan de overkant van de Jordaan. Ook nu stroomden de mensen naar hem toe en hij onderwees hen zoals altijd. Er kwamen ook Farizeeën. Ze wilden hem op de proef stellen en vroegen: 'Mag een man van zijn vrouw scheiden?' Jezus antwoordde met de vraag: 'Wat heeft Mozes u hierover voorgeschreven?' 'Mozes staat toe dat de man een scheidingsakte opstelt en zijn vrouw wegstuurt,' antwoordden zij. Toen zei Jezus: 'Omdat u hardleers bent, daarom heeft Mozes u dat voorschrift gegeven. Maar in het begin bij de schepping maakte God de mens als man en vrouw. Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Zij zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens niet scheiden.' Toen ze weer thuis waren, kwamen de leerlingen erop terug. Jezus zei tegen hen: 'Een man die zijn vrouw wegstuurt en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover zijn eerste vrouw, en als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.'"

"En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het Overjordaanse, en weder kwamen de scharen bij Hem samen en weder leerde Hij hen, zoals Hij gewoon was. En er kwamen Farizeeen tot Hem en vroegen Hem, om Hem te verzoeken: Is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? Hij antwoordde en zeide tot hen: Wat heeft Mozes u geboden? Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar [daarmede] weg te zenden. Jezus zeide tot hen: Met het oog op de hardheid uwer harten heeft hij u dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot een vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En thuis vroegen de discipelen Hem weder naar die zaak. En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar; en indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk."

"Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook Farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Hij vroeg hun: 'Hoe luidt het voorschrift van Mozes?' Ze zeiden: 'Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.' Jezus zei tegen hen: 'Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.' In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'"

"Jezus verliet Kapernaüm en ging naar het bergland van Judea en het Overjordaanse. Er liepen veel mensen met Hem mee en Hij vertelde hun, net als altijd, over God. Er kwamen enkele Farizeeërs naar Hem toe. Om Hem uit Zijn tent te lokken, vroegen zij: "Mag een man van zijn vrouw scheiden?" Hij vroeg: "Wat staat daarover in de wet van Mozes?" "Dat het mag," antwoordden zij, "maar hij moet haar wel een brief meegeven, waarin staat dat zij niet langer zijn vrouw is." "Dat staat er," zei Jezus, "omdat u uw vrouw toch wegstuurt als dat u uitkomt. Maar God is tegen de echtscheiding. Want vanaf de schepping heeft Hij de man en de vrouw voor elkaar gemaakt. Daarom moet een man zijn vader en moeder verlaten om te trouwen. ij en zijn vrouw zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God bij elkaar heeft gebracht, mag door geen mens worden gescheiden." Later, toen Hij met Zijn discipelen weer thuis was, begonnen die er ook over. Hij zei: "Als een man zijn vrouw verlaat en met een ander trouwt, pleegt hij overspel. En als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, pleegt ook zij overspel."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

8 juli 2024 Markus 10:9
7 juli 2024 Markus 10:8
6 juli 2024 Markus 10:7
5 juli 2024 Markus 10:6
4 juli 2024 Markus 10:5
3 juli 2024 Markus 10:3-4
2 juli 2024 Markus 10:2
 

Home