Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Wat Jezus Deed

Zaterdag 5 februari 2022

 

Johannes 2:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden."

"Zijn leerlingen herinnerden zich dat er in de Schrift staat: 'De ijver voor uw huis zal mij verteren.'"

"Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: 'De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.'"

"Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: 'De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.'"

"Dit herinnerde de discipelen aan wat er geschreven is: "Ik wil alles doen voor de eer van Uw huis."

 

Overdenking van vandaag:

Wat zijn jouw passies? Zijn het passies voor het huis van God, Gods' heilige tempel? In het nepproces tegen Jezus was de valse reden voor zijn executie gebaseerd op de beschuldiging dat hij de tempel van God gelasterd had. Wij weten natuurlijk dat dat niet waar was. Jezus' heilige passie voor de zaak van God en het huis van God werd tegen hem gebruikt.  

Dus laat me het je nog een keer vragen: wat is jouw passie? Een leven zonder passie is vlak en saai. Een leven met de verkeerde passies geeft gerichtheid op dingen die tot de ondergang leiden. Maar wanneer je leven draait om passies voor goddelijke dingen, dan zal het een blijvende indruk achterlaten. Wat is jouw passie?

 

Gebed:

Vader, geef mij een meer levendige passie voor uw mensen, Uw werk en uw koninkrijk. Wakker het vuur in mijn hart aan door uw Heilige Geest, om te leven met een heilige passie voor de dingen van u. In de naam van Jezus. Amen

 

Contekst: Johannes 2:13-25

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars [daar] zittende. En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij deze dingen doet? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is [over] dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten? Maar Hij zeide [dit] van den tempel Zijns lichaams. Daarom, als Hij opgestaan was van de doden, werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had. En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed. Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende, En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat in den mens was."

"Het joodse paasfeest naderde, en Jezus ging naar Jeruzalem. In de tempel trof hij de handelaars in runderen, schapen en duiven, en de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een zweep en joeg hen allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Het geld van de wisselaars gooide hij op de grond en hun tafeltjes wierp hij omver en tegen de duivenhandelaars zei hij: 'Weg hiermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!' Zijn leerlingen herinnerden zich dat er in de Schrift staat: 'De ijver voor uw huis zal mij verteren.' De Joden vroegen hem: 'Wat voor teken kunt u ons laten zien als bewijs dat u dit mag doen?' 'Breek deze tempel af en in drie dagen laat ik hem herrijzen,' antwoordde Jezus. 'Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd,' zeiden de Joden, 'en u zult hem in drie dagen laten herrijzen?' Maar de tempel waarover hij sprak, was zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dat gezegd had, en zij geloofden de Schrift en de woorden die Jezus had gesproken. Tijdens het paasfeest was hij in Jeruzalem, en bij het zien van de wondertekenen die hij deed, gaven velen hem hun vertrouwen en kwamen tot geloof in hem. Maar Jezus gaf hun zijn vertrouwen niet, want hij kende hen allen. Niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist wat er in een mens omgaat."

"En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont Gij ons, dat Gij dit moogt doen? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams. Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had. En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; maar Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen allen kende en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was."

"Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: 'Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!' Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: 'De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.' Maar de Joden vroegen: 'Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?' Jezus antwoordde hun: 'Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.' 'Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, 'zeiden de Joden, 'en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?' Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat."

"Weldra zou het Joodse Paasfeest beginnen. Daarom vertrok Jezus naar Jeruzalem. Op het tempelplein zag Hij handelaars die runderen, schapen en duiven verkochten en geldwisselaars die achter hun tafeltjes zaten. Hij knoopte een paar stukken touw aan elkaar en joeg hen daarmee met hun dieren de tempel uit. Het geld van de wisselaars gooide Hij op de grond en hun tafeltjes gooide Hij omver. Tegen de duivenverkopers zei Hij: "Eruit! Het huis van mijn Vader is geen markt!" Dit herinnerde de discipelen aan wat er geschreven is: "Ik wil alles doen voor de eer van Uw huis." De Joden namen dit niet. "Hoe durft U! Bewijs maar eens dat U dit mag doen!" "Breek deze tempel af," zei Jezus. "En in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen." "Wat!" riepen de Joden. "Er is 46 jaar aan deze tempel gewerkt en U zou er in drie dagen mee klaar zijn?" Maar Jezus sprak niet over de tempel! Hij bedoelde Zijn eigen lichaam. Later, toen Hij uit de dood was teruggekomen, herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit gezegd had. Het klopte precies met wat er in de Boeken staat. Door de wonderen die Jezus tijdens het Paasfeest in Jeruzalem deed, gingen veel mensen in Hem geloven. Maar Hij bleef terughoudend, omdat Hij de mensen door en door kende. Niemand hoefde Hem te vertellen hoe gemakkelijk mensen van gedachten kunnen veranderen."

 

Lees deze Wat Jezus deed in:
- Engels

 

Vorige Wat Jezus Deed

4 februari 2022 Johannes 2:13-16
3 februari 2022 Johannes 2:12
2 februari 2022 Johannes 2:9-11
1 februari 2022 Johannes 2:5-8
31 januari 2022 Johannes 2:3-4
30 januari 2022 Johannes 2:1-2
29 januari 2022 Johannes 1:50-51
 

Home